Kva­re li se ku­ćan­ski apa­ra­ti br­že ne­go pri­je?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

DENIS VUKŠIĆ stu­dent

Ne mis­lim da se u no­vi­je vri­je­me br­že kva­re, va­žan je pro­izvo­đač, od­nos­no mar­ka ku­ćan­skog ure­đa­ja.

DRAŠKO GREBENAR dipl. eko­no­mist

Si­gu­ran sam u to, kva­re se od­mah, tri-če­ti­ri da­na na­kon is­te­ka ga­ran­ci­je. Ali su i jef­ti­ni­ji ne­go pri­je.

ZVONKO SERENČI umi­rov­lje­nik

Na­rav­no, po­seb­no te­le­vi­zo­ri, pe­ri­li­ce za rub­lje, od­nos­no svi ti naj­po­treb­ni­ji ure­đa­ji.

MATO VIDOVIĆ umi­rov­lje­nik

Ku­ćan­ski apa­ra­ti ko­je sam ku­pio pri­je mi se ne kva­re. Imam šted­njak star 15 go­di­na i još nor­mal­no ra­di. (slš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.