Ri­ži­no mli­je­ko i to­fu sir mo­ra­ju mi­je­nja­ti ime jer su bilj­nog po­ri­jek­la

Da bi se ne­što mo­glo na­zva­ti mli­je­kom mo­ra bi­ti ži­vo­tinj­skog po­ri­jek­la. Kao i mas­lac, vrh­nje...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec

Pi­ra­te Bay i os­ta­li od­go­vor­ni su za kr­še­nje autor­skih pra­va iako autor­ska dje­la na tak­ve plat­for­me stav­lja­ju ko­ris­ni­ci Če­ti­ri go­di­ne na­kon ula­ska Hr­vat­ske u EU, člans­tvo u Uni­ji obič­no se gle­da kroz ko­ri­šte­nje europ­skih fon­do­va za pro­jek­te po­put ne­dav­no odo­bre­nog Pe­lje­škog mos­ta, kroz eg­zis­ten­ci­jal­nu kri­zu EU vid­lji­vu kroz Brexit, kroz pi­ta­nje ka­da će se (bu­de li se ikad) EU ši­ri­ti na hr­vat­ske is­toč­ne i juž­ne su­sje­de. Ali u da­ne kao što je ju­če­raš­nji, EU čes­to utje­če i na sit­na, ali važ­na, pi­ta­nja iz obič­nog ži­vo­ta sva­ko­ga od nas: Sud Eu­rop­ske uni­je ju­čer je, pri­mje­ri­ce, do­nio dvi­je za­nim­lji­ve pre­su­de od ko­jih jed­na za­kon­ski pro­pi­su­je da ni­je mli­je­ko sve što se bi­je­li i no­si na­ziv “mli­je­ko”. Dru­ga rje­ša­va jed­nu od di­le­ma mo­der­nog do­ba ko­ja se ti­če pi­ta­nja tko je od­go­vo­ran za po­vre­du autor­skih pra­va u slu­ča­je­vi­ma kad ko­ris­nik in­ter­ne­ta ski­ne film pre­ko web stra­ni­ca po­put Pi­ra­te Baya.

Pi­ta­nje tor­ren­ta

Pr­va pre­su­da ti­če se svih onih pro­izvo­da, sve po­pu­lar­ni­jih i sve češ­ćih na po­li­ca­ma tr­go­vi­na, ko­ji no­se na­zi­ve po­put “ri­ži­no mli­je­ko” ili “to­fu sir” i slič­no. Sud EU, na­ime, pre­su­đu­je da se pro­izvo­di ko­ji su is­klju­či­vo bilj­ni ne mo­gu stav­lja­ti na tr­ži­šte EU, pa on­da ni u Hr­vat­skoj, s oz­na­ka­ma po­put “mli­je­ko”, “vrh­nje”, “mas­lac”, “sir” ili “jo­gurt”. Jer te su oz­na­ke, tu­ma­či sud u Luxem­bo­ur­gu, pre­ma pra­vu Uni­je re­zer­vi­ra­ne za pro­izvo­de ži­vo­tinj­skog po­ri­jek­la. Pro­tu­ar­gu­ment pred su­dom zas­tu­pa­la je nje­mač­ka tvrt­ka To­fuTown, ko­ja pro­izvo­di i dis­tri­bu­ira ve­ge­ta­ri­jan­sku i ve­gan­sku hra­nu, i ko­ja sma­tra da se po­s­ljed­njih go­di­na “znat­no pro­mi­je­nio na­čin na ko­ji po­tro­šač shva­ća te na­zi­ve”. Ho­će re­ći da ako na­ziv gla­si “mas­lac od to­fua”, po­tro­šač shva­ća da to ni­je baš pra­vi mas­lac. Ili ako se ne­što zo­ve “mli­je­ko od ri­že”, da to ni­je baš pra­vo mli­je­ko. No, shva­ća li po­tro­šač to za­is­ta? Sud EU ne do­pu­šta da se kod po­tro­ša­ča stva­ra ikak­va sum­nja, pa sto­ga za­klju­ču­je da do­da­va­nje “po­jaš­nja­va­ju­ćih ili opis­nih do­da­ta­ka o bilj­nom po­dri­je­tlu” ne­ma utje­ca­ja. Da bi se ne­što mo­glo na­zva­ti mli­je­kom, mo­ra bi­ti ži­vo­tinj­skog po­ri­jek­la. Is­to je i s mas­la­cem, si­rom, vrh­njem... Baš kao u po­pu­lar­noj za­gor­skoj pje­smi: “sve to ide”, sa­mo ne u “be­li Za­greb grad” ne­go pr­vo na europ­ski sud u Luxem­bo­urg, ko­ji će re­ći što jest, a što ni­je. Dru­ga ju­če­raš­nja pre­su­da Su­da EU, ko­ji je po­s­ljed­njih go­di­na mi­je­njao su­vre­me­ni ži­vot u Eu­ro­pi i tak­vim pre­su­da­ma kao što je na­me­ta­nje Go­ogleu i dru­gim in­ter­net­skim pre­tra­ži­va­či­ma “pra­vo gra­đa­na EU da bu­du za­bo­rav­lje­ni” na in­ter­ne­tu (da za­tra­že bri­sa­nje ne­ke po­vez­ni­ce na vi­jest ili do­ga­đaj za ko­ji vje­ru­ju da ih sra­mo­ti ili kle­ve­će), ne ti­če se mli­je­ka ne­go me­ga­baj­to­va ta­ko­zva­nih “tor­ren­ta”.

Mač­ki­ca pred su­dom

Pre­ma toj pre­su­di, plat­for­me po­put Pi­ra­te Baya od­go­vor­ne su za kr­še­nje autor­skih pra­va bez ob­zi­ra na to što autor­ska dje­la na tak­ve plat­for­me stav­lja­ju ko­ris­ni­ci (obič­ni gra­đa­ni), a ne ad­mi­nis­tra­to­ri (za­pos­le­ni­ci plat­for­me). Osim Su­da EU, i Europ­ska ko­mi­si­ja po­ne­kad u svom ra­du ula­zi u de­ta­lje po­pu­lar­ne kul­tu­re i sva­kod­nev­nog ži­vo­ta po­put ju­če­raš­njeg otva­ra­nja is­tra­ge o – Hel­lo Kit­ty! Po­pu­lar­ni ja­pan­ski lik mač­ki­ce s cr­ve­nom maš­nom na­šao se pod is­tra­gom zbog sum­nje da tvrt­ka ko­ja je vlas­nik li­cen­ci­je Hel­lo Kit­ty zlo­upo­treb­lja­va svoj do­mi­nant­ni po­lo­žaj na šte­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja.

Ko­mi­si­ja ni­je pri­hva­ti­la pro­tu­ar­gu­ment da ku­pac shva­ća da “mas­lac od to­fua” ni­je pra­vi mas­lac JEAN-CLAUDE JUNCKER pred­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.