Ap­so­lut­ni re­kord: Hr­vat­ska ima sa­mo 172.000 ne­za­pos­le­nih, a past će na 150.000

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić

Od kra­ja si­ječ­nja do sre­di­ne lip­nja 2017. broj evi­den­ti­ra­nih ne­za­pos­le­nih pao za 72 ti­su­će Po­s­ljed­nja če­ti­ri mje­se­ca broj ne­za­pos­le­nih u Hr­vat­skoj sma­njio se za 72 ti­su­će, a osi­pa­nje s bur­ze nas­ta­vit će se i da­lje. U ovom tre­nut­ku pos­lo­dav­ci su ogla­si­li 20 ti­su­ća slo­bod­nih rad­nih mjes­ta, a ka­ko se u evi­den­ci­ji ne­za­pos­le­nih na­la­zi 172 ti­su­će ne­za­pos­le­nih oso­ba, la­ko je mo­gu­će da će do kra­ja lje­ta broj ne­za­pos­le­nih pas­ti is­pod 150 ti­su­ća. Mla­dih lju­di bez da­na rad­nog is­kus­tva pri­jav­lje­no je oko 29 ti­su­ća, ko­li­ko je, pri­mje­ri­ce, zad­nji put bi­lo 1975. go­di­ne, kad je po pri­li­ci za­vr­ša­va­lo zlat­no do­ba ju­gos­la­ven­skog i gos­po­dar­stva so­ci­ja­lis­tič­ke Hr­vat­ske. Na vr­hun­cu eko­nom­ske kri­ze Hr­vat­ska je 2000. go­di­ne ima­la oko 100 ti­su­ća ne­za­pos­le­nih bez ijed­nog da­na rad­nog sta­ža. Ka­ko je mla­nja dih sve ma­nje, tvrt­ke se mo­ra­ju okre­ta­ti sta­ri­ji­ma, ali i dras­tič­no pro­mi­je­ni­ti od­nos pre­ma pos­to­je­ćim rad­ni­ci­ma že­le li ih za­dr­ža­ti na rad­nim mjes­ti­ma. Pad bro­ja ne­za­pos­le­nih pri­bli­žan je bro­ju no­vih mi­ro­vin­skih osi­gu­ra­ni­ka ko­ji je kra­jem svib­nja ko­nač­no pre­ma­šio 1,5 mi­li­ju­na, a od si­ječ- je ve­ći za 67 ti­su­ća. Te­ško je na os­no­vi dos­tup­nih po­da­ta­ka pro­ci­je­ni­ti je li Hr­vat­ska u ovoj go­di­ni us­po­ri­la ne­ga­tiv­ne mi­gra­cij­ske ti­je­ko­ve. Po bro­ju ži­vo­ro­đe­ne dje­ce, na­ta­li­tet i da­lje pa­da. U pr­va če­ti­ri mje­se­ca ove go­di­ne u Hr­vat­skoj je ro­đe­no 11.589 dje­ce – 539 ma­nje ne­go la­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.