Izvo­ri vo­de jef­ti­no će se pre­ni­je­ti kon­ce­si­ona­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tr)

Sa­bor­ska opor­ba za­tra­ži­la je da se Za­kon o kon­ce­si­ja­ma po­ša­lje u jav­nu ras­pra­vu. – Odred­ba član­ka 66. zvu­či kao da će se izvo­ri vo­de ko­ji su da­ti u kon­ce­si­ju po po­volj­nim uvje­ti­ma u res­truk­tu­ri­ra­nju Agro­ko­ra pre­ni­je­ti jef­ti­no bu­du­ćem kon­ce­si­ona­ru – ka­že Mos­tov Ni­ko­la Gr­mo­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.