Mr­lja ko­ju ne mo­že ula­šti­ti sjaj svih tro­fe­ja ko­je je Lu­ka osvo­jio

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Igor Flak igor.flak@ve­cer­nji.net

U Za­dru, na zi­du ho­te­la IŽ, gdje je naš naj­bo­lji igrač u pro­gons­tvu pro­veo dje­tinj­stvo, u sri­je­du je osva­nuo gra­fit – Lu­ka Ma­mić Što bi se do­go­di­lo u prav­noj dr­ža­vi Hr­vat­skoj da je obi­čan čo­vjek na­pra­vio baš sve ono što je uči­nio ka­pe­tan Hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je u “re­ke­tu” ko­ji je do­bro­volj­no iz­a­brao? Zna­te što? Pu­tov­ni­ca bi mu odav­no bi­la odu­ze­ta, ne bi se baš šet­kao svjet­skim me­tro­po­la­ma, već bi vje­ro­jat­no upoz­nao sve zvjez­di­ce u “re­me­ti­neč­kim dvo­ri­ma”. Us­pon i pad Lu­ke Mo­dri­ća ko za vra­ga po­či­nju u ze­ni­tu nje­go­ve no­go­met­ne ka­ri­je­re, u nje­go­ve tri naj­bo­lje igrač­ke go­di­ne (ot­pri­li­ke ne­što ma­nje tra­je ova sa­da već oz­bilj­na far­sa sa su­đe­njem Zdrav­ku Ma­mi­ću, Zo­ra­nu Ma­mi­ću, Da­mi­ru Vr­ba­no­vi­ću i Mi­la­nu Per­na­ru ko­je se te­re­ti za kaz­ne­na dje­la da su ošte­ti­li Di­na­mo za 112 mi­li­ju­na ku­na, a dr­žav­ni pro­ra­čun za 12,5 mi­li­ju­na ku­na) u ko­ji­ma je osvo­jio dvi­je Li­ge pr­va­ka (tre­ću još pri­je), pr­vens­tvo Špa­njol­ske, (tre­ću još pri­je), “zlo­čes­ti” dje­lat­ni­ci USKOK-a su mu “opa­li­li pre­sing”. Zna Lu­ka iz­a­ći iz no­go­met­nih oko­va, s la­ko­ćom se ota­ra­si­ti su­par­ni­ka, no u pra­vo­sud­nom pre­sin­gu on ni­je top svjet­ska kla­sa, već sa­mo obič­ni ama­ter. Ko­jeg net­ko oči­to lo­še sa­vje­tu­je. Jer u osječ­koj sud­ni­ci je “pro­mi­je­nio plo­ču”, nos mu je ras­tao kao Gep­pet­to­vu lut­ku u tre­nu­ci­ma ka­da je po­ku­ša­vao još jed­nom “dr­ža­ti gaz­di ga­će”. Sje­ćao se, pa za­bo­rav­ljao, a po­pri­lič­no sam si­gu­ran da zna i ko­ju je ma­ji­cu i ko­je hla­če imao i što je tog da­na jeo ka­da se zgo­tav­ljao nje­gov pr­vi ve­li­ki tran­sfer. Dak­le, bio bi u sva­kom slu­ča­ju po­šte­ni­ji, is­prav­ni­ji da je priz­nao do kra­ja što je i ka­ko ra­dio, ova­ko je sa­mo de­set da­na na­kon još jed­nog ve­li­kog sport­skog us­pje­ha ra­zo­ča­rao i svo­je na­vi­ja­če. Kle­ča­ti ci­je­li ži­vot is­pred “ka­ma­ta­ra”, to je ne­što što si no­go­met­ni ve­li­kan ovog do­ba ni­ka­ko ni­je smio do­pus­ti­ti. Ko­li­ko god mlad i na­ivan bio i ko­li­ko god mu je to po­mo­glo na po­čet­ku nje­go­ve no­go­met­ne ka­ri­je­re. Ni­je ta­da mo­gao bi­ra­ti, ali je ka­da je spoz­nao i shva­tio o če­mu je ri­ječ, ta­da je mo­rao re­agi­ra­ti. U Za­dru, na zi­du ho­te­la IŽ gdje je naš naj­bo­lji no­go­me­taš u vri­je­me Do­mo­vin­skog ra­ta ži­vot pro­veo u pro­gons­tvu, na zi­du je u sri­je­du osva­nuo gra­fit – Lu­ka Ma­mić. Pot­pis je 1950.! Tor­ci­da, ko­ja je iona­ko aler­gič­na i na Di­na­mo i na re­pre­zen­ta­ci­ju do­če­ka­la je ka­pe­ta­na – na vo­lej! I u Mos­ta­ru, gdje je igrao u dre­su da­naš­njeg BiH pr­va­ka Zrinj­skog po­grd­ni gra­fi­ti. Pri­ča Zdrav­ka Ma­mi­ća i Lu­ke Mo­dri­ća, za­pra­vo je sa­svim obič­na pri­ča svjet­skog no­go­me­ta. Slič­ne se stva­ri do­ga­đa­ju i naj­ve­ćim zvi­jez­da­ma svjet­skog no­go­me­ta, jed­nom Me­ssi­ju ili Ro­nal­du. Ima još ci­je­la ple­ja­da tih li­ko­va, jer to ni­su obič­ni lju­di, to su per­so­ne ko­je ka­da ima­ju mi­li­jun ne­če­ga, on­da tre­ba­ju još dva-tri mi­li­ju­na, pa ma­kar do njih doš­li na na­čin da dri­bla­ju za­ko­ne. Ne ra­de to sa­mo po­je­din­ci, me­na­dže­ri, ra­de to i naj­ve­ći svjet­ski klu­bo­vi. No, ne zna­či to da je to is­prav­no i da se smi­je, na­pro­tiv! Ovo je mr­lja, ko­ju ne­će mo­ću ula­šti­ti ni­ti sav sjaj blis­ta­vih tro­fe­ja ko­je je no­go­met­nim umi­je­ćem os­tva­rio.

TRENUTAK ZBOG KO­JEG ĆE SE SRAMITI Ka­da u osječ­koj sud­ni­ci da­je no­vi is­kaz u kaz­ne­nom pos­tup­ku pro­tiv Ma­mi­ća ....

TRENUCI SREĆE Ka­da po­di­že pe­har na­mi­je­njen no­go­met­nom pr­va­ku Eu­ro­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.