Ivi­ca Ba­bić os­lo­bo­đen op­tuž­bi za rat­no pro­fi­ter­stvo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić

Mi­len­ko Umi­će­vić, Ba­bi­ćev bra­ni­telj, ka­zao je da tu­ži­telj­stvo ni­je do­ka­za­lo na­vo­de op­tuž­ni­ce Ivi­ca Ba­bić, pred­sjed­nik Hr­vat­skog li­ječ­nič­kog sin­di­ka­ta, ne­pra­vo­moć­no je os­lo­bo­đen op­tuž­bi za rat­no pro­fi­ter­stvo, a tu­ži­telj­stvo ga je te­re­ti­lo da je smet­nje vi­da ko­je je na­vod­no imao od dje­tinj­stva laž­no pri­ka­zao kao po­vre­de za­do­bi­ve­ne u ra­tu. Pre­ma op­tuž­ni­ci, na taj se na­čin oko­ris­tio za oko 768.000 ku­na. Ba­bić je od po­čet­ka ni­je­kao kriv­nju, a nje­gov bra­ni­telj Mi­len­ko Umi­će­vić u svom za­vr­š­nom go­vo­ru ka­zao je da tu­ži­telj­stvo ni­je do­ka­za­lo ni­šta što se Ba­bi­ću stav­lja­lo na te­ret. Umi­će­vić je ka­zao da je ne­dvoj­be­no ut­vr­đe­no da je Ba­bić 1991. imao ure­dan vid, te da je ci­je­li slu­čaj bio ute­me­ljen na is­ka­zu svje­do­ka, of­tal­mo­lo­ga Mi­je Fet­ta ko­ji je, ob­ma­nuo tu­ži­telj­stvo.

Pre­ma sta­vu obra­ne, ci­je­li se slu­čaj te­me­ljio na is­ka­zu sa­mo jed­nog svje­do­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.