Kr­stu­lo­vić Opa­ra pre­uzeo duž­nost gra­do­na­čel­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sv)

An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra, no­vi gra­do­na­čel­nik Spli­ta, pre­uzeo je ju­čer duž­nost od Vla­di­ne po­vje­re­ni­ce Bran­ke Ram­ljak, ko­ja ni­je uze­la nak­na­du za svoj rad. Želj­ko Ke­rum ko­ji je tra­žio pre­gle­da­va­nje ne­va­že­ćih lis­ti­ća, na­kon od­lu­ke Žu­pa­nij­skog iz­bor­nog po­vje­rens­tva, ko­je je od­ba­ci­lo nje­gov pri­go­vor, na tu se od­lu­ku ni­je ža­lio Us­tav­nom su­du. U split­skim po­li­tič­kim ku­lo­ari­ma se na­ga­đa ka­ko su HGS i HDZ sklo­pi­li spo­ra­zum i da će Ju­re Šun­dov, ko­ji je bio kan­di­dat za Ke­ru­mo­va do­gra­do­na­čel­ni­ka, bi­ti pred­sjed­nik Grad­skog vi­je­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.