Brod će na je­dan dan pos­ta­ti me­tro­po­la SF-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Sre­di­šte znans­tve­ne fan­tas­ti­ke u Hr­vat­skoj i ove će go­di­ne pos­ta­ti Slavonski Brod. U su­bo­tu 17. lip­nja od 11.30 sa­ti u brod­skoj će se Tvr­đa­vi odr­ža­ti šes­ti “Mar­so­ni­kon”, je­dins­tve­na ko­nven­ci­ja ko­ja će oku­pi­ti broj­ne ugled­ne gos­te i pre­da­va­če.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.