Na pi­vo u ka­fić sa­mo uz naj­a­vu po­li­caj­ci­ma

Slo­ve­ni­ja je do­pre­mi­la me­tal­nu ogra­du u Du­bra­vu Kri­žov­ljan­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivi­ca Be­ti

Mir­ko Ko­ro­taj, na­čel­nik op­ći­ne Ces­ti­ca, ni­je bio oba­vi­je­šten da će u se­lo do­pre­mi­ti ogra­du. I žu­pan slo­ven­ske op­ći­ne je iz­ne­na­đen ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net – Na­dam se da je to sa­mo trač, to što se pri­ča. Ve­le da će pre­ko no­ći ogra­du pos­ta­vi­ti pre­ko ces­te i da se ne­će mo­ći sa­mo ta­ko pre­ko. Ogra­du su pri­je ne­ko­li­ko da­na do­vez­li, ali sto­ji sa stra­ne, na tra­vi po­kraj ces­te. Ako od­lu­če za­tvo­ri­ti gra­ni­cu, ne­će im za to tre­ba­ti vi­še od pet mi­nu­ta – za­bri­nut je Mla­den Mi­hin, “muž od gaz­de” ka­fi­ća Ze­ko u Du­bra­vi Kri­žov­ljan­skoj, se­lu u Va­ra­ždin­skoj žu­pa­ni­ji, ko­la­te­ral­noj “žr­tvi” slo­ven­skih iga­ra na gra­ni­ci.

Će­va­pi za ubla­ža­va­nje sta­nja

Problem je u to­me što je gra­nič­na cr­ta za­pra­vo ces­ta ko­ja pro­la­zi kroz se­lo i di­je­li ga na hr­vat­sku i slo­ven­sku stra­nu. I ša­ra li­je­vo-des­no, pa ste ma­lo u Slo­ve­ni­ji, ma­lo u Hr­vat­skoj. Pri­je go­di­nu i pol da­na Slo­ve­ni­ja je pos­ta­vi­la bod­lji­ka­vu ži­cu na ko­ju se mje­šta­ni još ni­su na­vik­li, a sad je u se­lo do­prem­lje­na i vi­so­ka me­tal­na pa­nel-ogra­da. – Po­li­caj­ci pa­ze tu ogra­du 24 sa­ta na dan, sje­de u autu i pra­te. Lju­di su uz­ne­mi­re­ni – ka­že ugos­ti­telj Mi­hin. Mir­ka Ko­ro­ta­ja, na­čel­ni­ka op­ći­ne Ces­ti­ca, slo­ven­ska stra­na ni­je oba­vi­jes­ti­la o to­me da će u se­lo do­pre­mi­ti ogra­du. Iz­ne­na­đen je bio i Mi­ran Vuk, žu­pan su­sjed­ne slo­ven­ske op­ći­ne Za­vrč. Ko­ro­taj je naj­a­vio da će o sve­mu oba­vi­jes­ti­ti Mi­nis­tar­stvo vanj­skih pos­lo­va jer su mje­šta­ni uz­ne­mi­re­ni. Ka­ko bi se si­tu­aci­ja ma­lo ubla­ži­la, Mi­hin za 24. lip­nja naj­av­lju­je dru­že­nje Hr­va­ta i Slo­ve­na­ca uz će­va­pe. – Ma­lo će­mo se za­ba­vi­ti i mak­nu­ti po­li­ti­ku sa stra­ne – ka­že. Gos­ti su s hr­vat­ske stra­ne do nje­go­va ka­fi­ća, ko­ji je na hr­vat­skom te­ri­to­ri­ju, mo­gli sa­mo uz naj­a­vu jer mo­ra­ju pre­ko gra­nič­ne cr­te na spor­noj ces­ti.

“Imat će­mo pro­s­vje­de”

To je iz­gle­da­lo ot­pri­li­ke ova­ko: Do­đe­te do gra­nič­nog po­li­caj­ca i ka­že­te mu da ide­te pre­ko u ka­fić Ze­ko na pi­vo. I po­ka­že­te pr­stom pre­ma ne­ko­li­ko de­se­ta­ka me­ta­ra uda­lje­nom ka­fi­ću. Sre­ćom, ta je obve­za uki­nu­ta jer se uvi­dje­lo da je smi­ješ­na. Slo­ve­ni­ja dr­ži da je ces­ta na ko­joj je gra­ni­ca na slo­ven­skom te­ri­to­ri­ju. Pos­la bi mo­gli ima­ti i ge­ode­ti, pa da iz­mje­re gdje je toč­no, na me­tar, raz­gra­ni­če­nje. U se­lu je pu­no mi­je­ša­nih bra­ko­va. Ne­ma sva­đa (na na­ci­onal­noj os­no­vi), sa­mo je gra­ni­ca problem. U Du­bra­vi Kri­žov­ljan­skoj ži­vi ve­lik broj mje­šta­na ko­ji su služ­be­no pri­jav­lje­ni u Slo­ve­ni­ji, a i dje­ca im idu u po­druč­nu ško­lu u Za­vr­ču, ko­ji ta­ko­đer ima pro­ble­ma s na­ta­li­te­tom, pa že­le sa­ču­va­ti ma­le ško­le. Slo­ven­ska je ško­la mje­šta­ni­ma za­pra­vo i bli­že od one hr­vat­ske u ne­što uda­lje­ni­jem Lo­vre­ča­nu. – Ako se tom ogra­dom za­tvo­ri ces­ta, imat će­mo pro­s­vje­de, ne­će to sa­mo ta­ko pro­ći – ka­žu u se­lu.

Pri­je go­di­nu i pol Slo­ve­ni­ja je u mjes­to pos­ta­vi­la i bod­lji­ka­vu ži­cu

Slo­ve­ni­ja dr­ži da je ces­ta na ko­joj je gra­ni­ca na slo­ven­skom te­ri­to­ri­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.