De­li­ci­je oto­ka bu­re, so­li i si­ra

Obi­telj Vi­das ima ma­lu si­ra­nu u sklo­pu obi­telj­ske ku­će, a u svo­je si­re­ve uti­sku­je kla­si­fi­ka­cij­ski broj ko­ji im je iz­dan još u Aus­tro-Ugar­skoj u vri­je­me Fra­nje Jo­si­pa

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ana Ma­ria Fi­li­po­vić Gr­čić ana.ma­ria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr NOVALJA

Novalja na Pa­gu bi­la je no­va ljet­na pos­ta­ja Mo­je po­du­zet­ne Hr­vat­ske, a on­dje su u pr­vi plan iz­bi­le pri­če o paš­nja­ci­ma, bu­ri, ov­ca­ma...

Novalja je u uto­rak pre­dve­čer bi­la do­ma­ćin još jed­nog Fes­ti­va­la po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPG-ova Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska. Ri­ječ je o pro­jek­tu ko­ji me­dij­ska gru­pa Styria Hr­vat­ska or­ga­ni­zi­ra drugu go­di­nu za­re­dom, a ko­jem je pri­mar­ni cilj pre­zen­ta­ci­ja i po­pu­la­ri­za­ci­ja pro­izvo­da vri­jed­nih hr­vat­skih obrt­ni­ka. To je i je­dins­tve­na pri­li­ka ne sa­mo za upoz­na­va­nje sa ša­ro­li­kom po­nu­dom, već i za­nim­lji­vim pri­ča­ma.

Mas­li­ne sta­ri­je od 1200 go­di­na

Pr­va tak­va s ko­jom se mo­glo su­sres­ti u No­va­lji ona je o lunj­skim mas­li­ni­ci­ma, jed­nim od naj­sli­ko­vi­ti­jih i naj­ljep­ših ku­ta­ka oto­ka Pa­ga, gdje se na­la­zi oko 80 ti­su­ća sta­ba­la mas­li­na, od če­ga je 1500 div­ljih. Is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da su ne­ka od njih sta­ri­ja i od 1200 go­di­na. Lunj­ski je mas­li­nik 1963. pro­gla­šen i bo­ta­nič­kim re­zer­va­tom, a iz Lu­na je na no­valj­ski fes­ti­val Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska do­šao i Ne­dilj­ko Ba­ri­če­vić ko­ji se šest go­di­na ba­vi pro­izvod­njom mas­li­no­va ulja, ukras­nih pred­me­ta od mas­li­no­va dr­va te pče­lar­stvom i pro­izvod­njom me­da od ka­du­lje. Ka­že da se naj­vi­še po­no­si ti­me što nje­go­ve mas­li­ne ni­su pr­ska­ne te što na tr­ži­šte pla­si­ra zdrav pro­izvod. – Ži­vi­mo usred pra­vog pri­rod­nog bo­gat­stva o ko­jem se, osim što o nje­mu pi­šu me­di­ji, u po­s­ljed­nje vri­je­me pi­šu i di­plom­ski ra­do­vi. Za ne­ke se mas­li­ne u lunj­skom mas­li­ni­ku i ne zna ko­li­ko su sta­re. Što se ti­če ukras­nih pred­me­ta, za­po­čeo sam se ti­me ba­vi­ti iz ho­bi­ja, a da­nas su mo­ji pro­izvo­di sve tra­že­ni­ji – is­tak­nuo je Ba­ri­če­vić. Lun je, uz mas­li­no­vo ulje, po­nu­dio i si­ro­vi­ne za pri­rod­nu koz­me­ti­ku, ča­je­ve te no­vu gas­tro­li­ni­ju. Asor­ti­man je to GT gru­pe iz No­va­lje, vlas­ni­ka Ta­nje i To­ni­ja Ga­li­ća, ko­ji us­pješ­no pos­lu­ju već tri go­di­ne. – Ima­mo pi­lin­ge za ti­je­lo pro­izve­de­ne od mas­li­no­va ulja i mlje­ve­nih ko­šti­ca mas­li­ne, za­tim kre­me za ru­ke i li­ce od mas­li­no­va ulja te bal­za­me za us­ne. Kre­nu­li smo u pro­izvod­nju i pa­ki­ra­nje za­čin­ske so­li sa sa­mo­nik­lim bi­ljem, a nu­di­mo i kre­me od sa­mo­nik­log smi­lja. Pri­sut­ni smo i na aus­trij­skom tr­ži­štu te pla­ni­ra­mo i ve­ću eks­pan­zi­ju. Je­dan od na­ših pro­izvo­da je i su­še­ni list mas­li­ne od ko­jeg se pri­prav­lja­ju ča­je­vi – po­jas­ni­la je Ta­nja Ga­lić. Uz so­la­nu, jed­na je od pr­vih aso­ci­ja­ci­ja na otok Pag i Pa­ška si­ra­na. Ri­ječ je za­jed­nič­kom tru­du ne­ko­li­ci­ne otoč­kih obi­te­lji ko­je vi­še od 70 go­di­na ču­va­ju tra­di­ci­ju pro­izvod­nje jed­nog od naj­poz­na­ti­jih pa­ških pro­izvo­da te ko­je su sva ta de­set­lje­ća op­s­ta­le za­hva­lju­ju­ći ide­ji za­jed­niš­tva i so­li­dar­nos­ti. Pa­ški je sir ujed­no i dio iden­ti­te­ta oto­ka i gra­da Pa­ga, na­mir­ni­ca ko­ja je sa­ču­va­la tra­di­ci­ju pro­izvod­nje, ali ko­joj su do­da­ni i broj­ni no­vi za­či­ni, oku­si i mi­ri­si. – Pa­ški sir naj­cje­nje­ni­ji je hr­vat­ski sir. U stu­de­no­me 2016. go­di­ne na “Wor­ld Che­ese Awar­ds” u San Se­bas­ti­anu u Špa­njol­skoj osvo­ji­li smo me­da­lju “Su­per gold” te je naš pa­ški sir pro­gla­šen naj­bo­ljim si­rom sre­diš­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe. Na­gra­da za­pra­vo ne manj­ka, a jed­na od po­s­ljed­njih je i ona ko­ju smo pri­mi­li kao priz­na­nje za di­zajn otoč­nog pro­izvo­da na CROPAK-u ko­ji okup­lja ko­ris­ni­ke i pro­izvo­đa­če am­ba­la­že u Hr­vat­skoj i re­gi­ji, kao i di­zaj­ne­re i ti­ska­re – ka­že Mar­ti­na Per­nar-Škun­ca. S pa­škim se si­rom pred­sta­vio i OPG Vi­das iz No­va­lje. U pr­vi su plan is­tak­nu­li obi­telj­sku tra­di­ci­ju pro­izvod­nje pa­škog si­ra ko­ja se­že u dav­nu 1887. go­di­nu, dok sam OPG pos­to­ji dva­de­se­tak go­di­na. U dva su de­set­lje­ća osvo­ji­li niz na­gra­da, me­da­lja i zla­ta te se ujed­no na­tje­ču i za ti­tu­lu OPG zla­ta vri­je­dan.

Spu­žve iz Bro­da­ri­ce

Suv­las­ni­ca Ja­dran­ka Vi­das ka­že da su za­dr­ža­ni ori­gi­nal­na re­cep­tu­ra i pro­ce­si pro­izvod­nje si­ra te da ima­ju vi­še od 60 hek­ta­ra paš­nja­ka, a po­seb­na no­ta u si­re­vi­ma ko­je pro­izvo­de do­la­zi od kom­bi­na­ci­je en­dem­skog bi­lja ko­je nji­ho­va sta­da pa­su i od bu­re ko­ja no­si sol od Ve­le­bit­skog ka­na­la. – Pro­izvod­nja se odvi­ja u ma­loj si­ra­ni u sklo­pu na­še ku­će i u iz­ra­di su­dje­lu­ju svi čla­no­vi obi­te­lji. Tra­di­ci­onal­no, na na­še si­re­ve uti­sku­je­mo ti­je­kom pro­izvod­nje kla­si­fi­ka­cij­ski broj ko­ji je obi­te­lji Vi­das iz­dan još u Aus­tro-Ugar­skoj, u vri­je­me Fra­nje Jo­si­pa. Oz­na­ča­va fa­mi­li­ju i paš­njak na ko­jem su ov­ce smje­šte­ne, a ta je čes­ti­ca i da­nas, vi­še od 120 go­di­na, u vlas­niš­tvu na­še obi­te­lji – ka­za­la je Vi­das. U No­va­lju je doš­la i Aqua Sub, obi­telj­ska tvrt­ka iz Bro­da­ri­ce, osam se go­di­na ba­vi iz­lo­vom, ruč­nom pre­ra­dom i pro­da­jom pri­rod­nih spu­žvi. Uz to iz­ra­đu­ju ukras­ne pok­lon-pa­ke­te od spu­žvi i sa­pu­na te mi­ris­nih so­li, a osim u Ši­ben­sko-knin­skoj žu­pa­ni­ji do nji­ho­vih se pro­izvo­da mo­že do­ći i u broj­nim su­ve­nir­ni­ca­ma di­ljem Dal­ma­ci­je. Na­da­lje, me­đu su­ve­ni­ri­ma su se u No­va­lji po­seb­no is­tak­nu­li oni iz­ra­đe­ni od brač­kog ka­me­na ko­je je pred­sta­vi­la Ran­ka Dr­pić. – Vi­še od de­set­lje­ća ba­vi­mo se iz­ra­dom ukras­nih i upo­rab­nih pred­me­ta od brač­kog ka­me­na ko­je dis­tri­bu­ira­mo ve­le­pro­daj­nim ka­na­li­ma i na saj­mo­vi­ma. Iz­ra­đu­je­mo i na­kit od brač­kog ka­me­na, ople­me­njen po­lu­dra­gim ka­me­njem – ka­za­la je Dr­pić.

Tr­ži­štu da­jem zdra­ve pro­izvo­de, mo­je mas­li­ne ni­su pr­ska­ne, ka­že Ne­dilj­ko Ba­ri­če­vić

Pa­ški sir je dio iden­ti­te­ta oto­ka i gra­da, a ri­ječ je o za­jed­nič­kom tru­du ne­ko­li­ci­ne otoč­nih obi­te­lji ko­je vi­še od 70 go­di­na ču­va­ju tra­di­ci­ju pro­izvod­nje si­ra

Vri­jed­ni obrt­ni­ci Fes­ti­va­lu je cilj pre­zen­ta­ci­ja i po­pu­la­ri­za­ci­ja pro­izvo­da vri­jed­nih hr­vat­skih obrt­ni­ka. Tre­ba ču­ti i za­pam­ti­ti nji­ho­ve pri­če i ku­ša­ti nji­ho­ve pro­izvo­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.