No­valj­ski uvod u za­bav­no lje­to

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U uto­rak u ve­čer­njim sa­ti­ma na nov­ljan­skoj ri­vi po­sje­ti­te­lji fes­ti­va­la Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska uži­va­li su u kon­cer­tu ja­skan­skog kan­ta­uto­ra Iva­na Za­ka. Iako je se­zo­na u No­va­lji već po­če­la, Zak se po­bri­nuo za od­lič­nu naj­a­vu za­bav­nog lje­ta ko­je oče­ku­je sve po­sje­ti­te­lje ovog ja­dran­skog gra­da. Ina­če, iza Iva­na Za­ka je i us­pješ­no do­vr­šen glaz­be­ni stu­dio ko­je­ga u svo­jim jav­nim nas­tu­pi­ma na­zi­va “oazom mi­ra i kre­ativ­nos­ti na ko­ju je du­go če­kao”, a s ob­zi­rom na to da su­ra­đu­je i pro­du­ci­ra glaz­bu i za dru­ge hr­vat­ske zvi­jez­de, jas­no je da hi­to­va na do­ma­ćoj sce­ni ne­će manj­ka­ti. Di­je­lom fes­ti­va­la po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPG-a Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska u sklo­pu ko­je­ga je i odr­žan kon­cert Zak je pos­tao od nje­go­vog po­kre­ta­nja pri­je go­to­vo dvi­je go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.