Ba­ci­la be­bu s 10. ka­ta da je spa­si

U stra­vič­nom po­ža­ru 27-kat­ni­ce u Lon­do­nu naj­ma­nje 12 po­gi­nu­lih, vi­še od 70 oz­li­je­đe­nih

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Dio sta­na­ra spa­jao je plah­te i po nji­ma se spu­štao iz plam­te­ćeg ne­bo­de­ra, ne­ki su is­ka­ka­li kroz pro­zo­re zgra­de ko­ja je pla­nu­la u 15 mi­nu­ta Naj­ma­nje 12 po­gi­nu­lih i vi­še od se­dam­de­set oz­li­je­đe­nih od če­ga dva­de­set kri­tič­no, po­s­ljed­nja je bi­lan­ca stra­vič­nog po­ža­ra ko­ji je u no­ći s utor­ka na sri­je­du pla­nuo u ne­bo­de­ru Gren­fell Tower u za­pad­nom di­je­lu Lon­do­na.

Po­ja­vi­la se in­for­ma­ci­ja ka­ko iz­o­la­ci­ja ni­je vra­će­na na mjes­to na­kon ob­no­ve

Eks­plo­di­rao hlad­njak?

Što je toč­no iz­a­zva­lo po­žar i ka­ko se va­tre­na sti­hi­ja ta­ko br­zo pro­ši­ri­la ne­bo­de­rom od 27 ka­to­va sa sto­ti­nu i dva­de­set sta­no­va, još uvi­jek ni­je toč­no ut­vr­đe­no i bit će po­treb­na de­talj­na istraga da se ut­vr­de svi ele­men­ti ko­ji su do­ve­li do tra­ge­di­je, no pre­ma iz­ja­va­ma svje­do­ka i sta­na­ra ko­ji su se us­pje­li spa­si­ti, či­ni se ka­ko je po­žar iz­bio na če­t­vr­tom ka­tu, a on­da se stre­lo­vi­tom br­zi­nom pro­ši­rio. – Sve je za­po­če­lo eks­plo­zi­jom hlad­nja­ka u su­sje­do­vu sta­nu na če­t­vr­tom ka­tu – ka­zao je za bri­tan­ske me­di­je je­dan od sta­na­ra ko­ji se s obi­te­lji us­pio me­đu pr­vi­ma iz­vu­ći iz plam­te­će zgra­de. Do­dao je ka­ko su po­ku­ša­li uga­si­ti va­tru u su­sje­do­vu sta­nu, no ona je vr­lo br­zo za­hva­ti­la ugrad­be­ne or­ma­re s odje­ćom i po­če­la se ši­ri­ti na gor­nje ka­to­ve ne­bo­de­ra. Ta­da je za­po­čeo pra­vi pa­kao, a va­tro­gas­ci, ko­jih je na mjes­to ne­sre­će vr­lo br­zo sti­glo vi­še od dvi­je sto­ti­ne s čak če­tr­de­set va­tro­gas­nih ko­la kre­nu­lo je u očaj­nič­ku bor­bu ne sa­mo ga­še­nja po­ža­ra već i spa­ša­va­nja sta­na­ra ko­ji su os­ta­li za­to­če­ni u pla­me­noj zam­ci svo­jih sta­no­va. Sa­ti ko­ji su us­li­je­di­li bi­li su vi­še ne­go dra­ma­tič­ni, a ko­li­ko

je si­tu­aci­ja bi­la kri­tič­na, naj­bo­lje po­ka­zu­je slu­čaj maj­ke ko­ja je svo­je di­je­te ba­ci­la kroz pro­zor s 10. ka­ta s na­dom da će ga net­ko od okup­lje­nih is­pred plam­te­ćeg ne­bo­de­ra us­pje­ti uhva­ti­ti. Sre­ćom, to se i do­go­di­lo, a di­je­te je proš­lo sa­mo s lak­šim oz­lje­da­ma. Je­dan je sta­nar pr­vo kroz pro­zor ba­cio ma­drac na­kon če­ga je i sam is­ko­čio, dok su dru­gi iz­ra­di­li “uže” ve­žu­ći plah­te jed­nu za drugu i po nji­ma se spu­šta­li iz zgra­de. – Ovo je ne­vi­đe­na si­tu­aci­ja. Ni­ka­da u 29 go­di­na, ko­li­ko ra­dim kao va­tro­ga­sac, ni­sam vi­dje­la ne­što tak­vo­ga – rek­la je še­fi­ca lon­don­skih va­tro­ga­sa­ca Dany Cot­ton.

Pro­pust iz­vo­đa­ča ra­do­va

U jed­nom se tre­nut­ku po­ja­vi­la i vi­jest ka­ko bi se zgra­da mo­gla uru­ši­ti, no va­tro­gas­ci su tak­vu mo­guć­nost od­ba­ci­li. Ipak, ne­ko­li­ko ključ­nih či­nje­ni­ca spa­si­lač­ke eki­pe na te­re­nu vr­lo su br­zo uoče­ne. Pri­je sve­ga, ni­je se upa­lio pro­tiv po­žar­ni alarm, ta­ko da je dio sta­na­ra ko­ji je u tom tre­nut­ku spa­vao pre­kas­no shva­tio ka­ko je ne­bo­der u pla­me­nu. Dru­go je pak ne­vje­ro­jat­na br­zi­na ši­re­nja pla­me­na, po­go­to­vo ka­da se uz­me u ob­zir da je ve­ći­na zgra­da iz­gra­đe­nih šez­de­se­tih i se­dam­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje­ća, uklju­ču­ju­ći i ne­bo­der Gren­fell Tower ne­dav­no ima­la ob­nav­lja­nje pro­tu­po­žar­ne iz­o­la­ci­je i pro­mje­nu odre­đe­nih ins­ta­la­ci­ja. Gu­ar­di­an pi­še ka­ko im se ne­ko­li­ko sa­ti na­kon iz­bi­ja­nja po­ža­ra ja­vio gra­đe­vin­ski struč­njak ko­ji je vo­dio spo­me­nu­tu ob­no­vu na ne­kim od tih zgra­da i, pod uvje­tom da os­ta­ne ano­ni­man, objas­nio ka­ko je ne­mo­gu­će ovak­vu ši­re­nje pla­me­na ako su iz­o­la­cij­ske plo­če i pre­ma­zi pos­tav­lje­ni pro­fe­si­onal­no i kva­li­tet­no. – No, ako je iza i iz­me­đu plo­ča os­ta­lo mjes­ta, ako ni­su do­bro pos­tav­lje­ne i pre­ma­za­ne, on­da se va­tra mo­gla uvu­ći u taj pros­tor, a re­zul­tat je upra­vo ovak­va tra­ge­di­ja ko­ja je po­go­di­la Gren­fell Tower – ka­zao je gra­đe­vin­ski struč­njak za Gu­ar­di­an. Ti­je­kom da­na ova je pri­ča do­bi­la svoj nas­ta­vak i po­t­vr­di­la ne­ka od na­ve­de­nih pre­dvi­đa­nja. Na­ime, pre­ma po­da­ci­ma na­ve­de­nim u ma­ga­zi­nu In­si­de Ho­using, Gren­fell Tower proš­le je go­di­ne ob­nav­ljan, mi­je­nja­ne su ins­ta­la­ci­je i ci­je­vi sus­ta­va gri­ja­nja, pri­li­kom če­ga je pri­vre­me­no ski­nu­ta pro­tu­po­žar­na za­šti­ta, od­nos­no plo­če ko­je spre­ča­va­ju ši­re­nje pla­me­na s eta­že na eta­žu. Bri­tan­ski me­di­ji na­vo­de da ako te plo­če ni­su vra­će­ne na svo­je mjes­to, upra­vo bi to mo­gao bi­ti raz­log ova­ko br­zog ši­re­nja pla­me­ne buk­ti­nje. Izvo­đač ra­do­va vr­lo se br­zo ogla­sio s pri­op­će­njem da je sve obav­lje­no po pra­vi­li­ma stru­ke i u skla­du s pro­tu­po­žar­nim si­gur­nos­nim pro­pi­si­ma, no ni­su da­li kon­kre­tan od­go­vor je li iz­o­la­ci­ja vra­će­na na svo­je mjes­to na­kon ob­no­ve ins­ta­la­ci­ja. I dok se po­li­ti­ča­ri sa­da ba­ve si­gur­nos­nim as­pek­ti­ma grad­nje i pos­tav­lja­ju pi­ta­nja od­go­vor­nos­ti za pro­pus­te u gra­đe­vin­skim ra­do­vi­ma, te ka­ko ih u bu­duć­nos­ti spri­je­či­ti, sta­nov­ni­ci i lo­kal­na za­jed­ni­ca sa­mi su or­ga­ni­zi­ra­li po­moć oz­li­je­đe­ni­ma i pre­ži­vje­li­ma ko­ji su os­ta­li bez svo­jih do­mo­va i sve­ga što su ima­li. Va­tro­gas­ci su i da­lje na li­cu mjes­ta i tra­ga­ju za oni­ma ko­ji se vo­de kao nes­ta­li jer to­čan broj sta­nov­ni­ka u zgra­di u ti­je­ku iz­bi­ja­nja po­ža­ra i da­lje ni­je poz­nat. Broj oz­li­je­đe­nih pre­ve­ze­nih u grad­ske bol­ni­ce ras­te, a nad­lež­ni upo­zo­ra­va­ju ka­ko i broj po­gi­nu­lih na­ža­lost vje­ro­jat­no ni­je ko­na­čan.

Dany Cot­ton: Ra­dim 29 go­di­na kao va­tro­ga­sac, ali ova­kav užas ni­ka­da ni­sam vi­dje­la Pla­me­nu buk­ti­nju ga­si­lo je vi­še od dvi­je sto­ti­ne va­tro­ga­sa­ca s čak 40 va­tro­gas­nih ko­la

Ne zna se to­čan broj lju­di ko­ji je bio u ne­bo­de­ru. Oče­vi­ci ka­žu ka­ko se pro­tu­po­žar­ni alarm ni­je ogla­sio, dio sta­na­ra se spa­sio, a za mno­gi­ma se još tra­ga

PO­ŽAR SE MUNJEVITOM BR­ZI­NOM PRO­ŠI­RIO PO ZGRA­DI Ve­lik dio sta­na­ra spa­vao je u tre­nut­ku po­ža­ra pa su os­ta­li za­rob­lje­ni u pla­me­nom ka­ve­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.