Ve­li­ki po­ža­ri ne­bo­de­ra u svi­je­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Lon­don 2009.

U po­ža­ru 12-kat­ni­ce u sr­p­nju 2009. po­gi­nu­lo je šest oso­ba, me­đu nji­ma i maj­ka i nje­zi­no tro­je dje­ce

Mo­sk­va 2012.

Va­tra je pro­gu­ta­la 93-kat­ni­cu u trav­nju 2012. Ni­je bi­lo žr­ta­va jer se naj­vi­ša zgra­da u Eu­ro­pi još gra­di­la

Hal­le 2014.

Tro­je lju­di po­gi­nu­lo je u pla­me­nu ko­ji je za­hva­tio ne­bo­der u nje­mač­kom gra­du Hal­leu u stu­de­nom 2014.

Se­ul 2015.

Ne­is­pra­van mo­to­cikl par­ki­ran u stu­bi­štu za­pa­lio ci­je­li ne­bo­der – po­gi­nu­la jed­na, a oz­li­je­đe­no je 120 oso­ba

Du­bai 2015.

U no­vo­go­diš­njoj no­ći za­pa­lio se 63-kat­ni ne­bo­der, oz­li­je­đe­no je 14 oso­ba, a uz­rok po­ža­ra bio je krat­ki spoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.