Os­lo­bo­đen za­po­vjed­nik HVO-a Zden­ko An­da­bak

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

koj kao čla­ni­ca­ma EU u ko­je sti­že naj­vi­še iz­bje­gli­ca i mi­gra­na­ta s Bli­skog is­to­ka i iz sje­ver­ne Afri­ke. Ko­mi­si­ji­no po­kre­ta­nje pos­tup­ka zbog po­vre­de pra­va Uni­je mo­že re­zul­ti­ra­ti tuž­bom pro­tiv tih dr­ža­va pred Su­dom EU, pa i sank­ci­ja­ma, no do to­ga je vr­lo da­le­ko, iako mno­gi unu­tar EU po­zi­va­ju na sank­ci­je. – Ne­pri­hvat­lji­vo je da Nje­mač­ka pri­mi mi­li­jun iz­bje­gli­ca, a da ne­ke dr­ža­ve EU jed­nos­tav­no od­bi­ja­ju pri­mi­ti iko­ga. U tak­vom slu­ča­ju nuž­ne su sank­ci­je – re­kao je biv­ši ta­li­jan­ski pre­mi­jer Ma­ssi­mo D’Ale­ma na kon­fe­ren­ci­ji u Pra­gu. No, re­ak­ci­ja iz tri­ju pri­jav­lje­nih ze­ma­lja su­ge­ri­ra ne­po­pust­lji­vost. – Sma­tra­mo da me­to­de re­lo­ka­ci­je priv­la­če no­ve mi­grant­ske va­lo­ve u Eu­ro­pu i da ni­su učin­ko­vi­te – re­kao je polj­ski mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Ma­ri­usz Bla­s­zc­zak. Ma­đar­ski pre­mi­jer Vik­tor Or­ban po­nav­lja ka­ko ne­će do­pus­ti­ti da ga Bruxelles ucje­nju­je.

Bra­nit će se na su­du

A če­ški pre­mi­jer Bo­hus­lav So­bot­ka, ko­ji je prak­tič­ki već u kam­pa­nji uoči iz­bo­ra u stu­de­no­me, tvr­di da je europ­ski sus­tav iz­bje­glič­kih kvo­ta di­sfunk­ci­ona­lan. – S ob­zi­rom na to da se si­gur­nos­na si­tu­aci­ja u Eu­ro­pi po­gor­ša­va te da sus­tav kvo­ta ne funk­ci­oni­ra, če­ška vla­da ne­će u to­me su­dje­lo­va­ti. Sprem­ni smo bra­ni­ti svo­ju po­zi­ci­ju u Eu­rop­skoj uni­ji i pred nad­lež­nim pra­vo­sud­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma – ko­men­ti­rao je Ko­mi­si­ji­nu pri­ja­vu če­ški pre­mi­jer So­bot­ka.

Pr­vos­tu­panj­sko vi­je­će Su­da BiH os­lo­bo­di­lo je ju­čer op­tuž­bi ne­ka­daš­njeg za­po­vjed­ni­ka Voj­ne po­li­ci­je Hr­vat­sko­ga vi­je­ća obra­ne u Liv­nu Zden­ka An­da­ba­ka. An­da­bak je os­lo­bo­đen op­tuž­bi za zlo­či­ne pro­tiv čo­vječ­nos­ti zbog ne­pos­to­ja­nja do­ka­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.