Pu­cao u re­pu­bli­kan­skog zas­tup­ni­ka na bej­z­bo­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (kl)

Re­pu­bli­ka­nac Ste­ve Sca­li­se po­go­đen je ju­čer u puc­nja­vi u Alexan­dri­ji u ame­rič­koj sa­vez­noj dr­ža­vi Vir­gi­nia. Zas­tup­nik ame­rič­kog kon­gre­sa bio je na tre­nin­gu kon­gres­ne bej­z­bol­ske re­pre­zen­ta­ci­je ka­da je doš­lo do puc­nja­ve, a po­go­đen je u kuk. Osim nje­ga, po­go­đe­na su još dva po­li­cij­ska agen­ta Kon­gre­sa. Po­li­ci­ja je pu­ca­la na sum­njiv­ca ko­ji je is­pa­lio 50 do 100 hi­ta­ca iz po­lu­auto­mat­ske pu­ške, na­su­mič­no pu­ca­ju­ći po svi­ma, te je on uhi­ćen i na­la­zi se u bol­ni­ci. Dru­ga je in­for­ma­ci­ja da je ubi­jen, no to ni­je po­t­vr­đe­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.