Vla­ho­vić: Adris ni­je slu­čaj, mi smo naj­bo­lja do­ma­ća tvrt­ka

Rast no­vih pos­lo­va Adri­sa na­do­mjes­tio du­han­ski biz­nis

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ma­ri­na Šu­njer­ga ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Adris gru­pa u raz­dob­lju od 1994. do da­nas os­tva­ri­va­la je pro­sječ­ni go­diš­nji pri­nos na di­oni­cu od čak 27 pos­to, re­če­no je di­oni­ča­ri­ma

Iako se u me­di­ji­ma naj­av­lji­va­la oš­tra ras­pra­va na Glav­noj skup­šti­ni Adris gru­pe, di­oni­ča­ri ro­vinj­ske tvrt­ke usvo­ji­li su fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća za pro­tek­lu go­di­nu, do­ni­je­li od­lu­ke o is­pla­ti di­vi­den­de od 17 ku­na po di­oni­ci te da­li raz­rješ­ni­ce upra­vi i Nad­zor­nom od­bo­ru kom­pa­ni­je. Iz do­bi­ti kom­pa­ni­je iz­dvo­jit će se ukup­no 279 mi­li­ju­na ku­na za is­pla­tu di­vi­den­de.

TDR ni­je mo­gao bez Agro­ko­ra

– Da­naš­njom skup­šti­nom i for­mal­no smo za­vr­ši­li tran­sfor­ma­ci­ju Adri­sa. Umjes­to pos­la ko­jem ni­smo vi­še mo­gli do­da­va­ti vri­jed­nost stvo­ri­li smo ras­tu­će i du­go­roč­no odr­ži­ve pos­lo­ve. Adri­sov inves­ti­cij­ski po­ten­ci­jal ve­ći je ne­go ikad pri­je – po­ru­čio je di­oni­ča­ri­ma pred­sjed­nik upra­ve i naj­ve­ći po­je­di­nač­ni vlas­nik tvrt­ke An­te Vla­ho­vić te na­gla­sio da je Adris u po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne inves­ti­rao vi­še od če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na. Pro­sječ­na go­diš­nja ne­to do­bit tvrt­ke iz­no­si­la je 427 mi­li­ju­na ku­na, dok je u 2016. go­di­ni do­bit iz­no­si­la 501 mi­li­jun ku­na. Ci­je­na di­oni­ca pro­sječ­no je go­diš­nje ras­la 16 pos­to za pov­la­šte­nu i 24 pos­to za re­dov­nu di­oni­cu. Naj­ve­ći is­ko­rak os­tva­rio je ho­tel­ski biz­nis pod okri­ljem tvrt­ke Ma­is­tra ko­joj su pos­lov­ni pri­ho­di na­ras­li za go­to­vo 40 pos­to, a ope­ra­tiv­na i ne­to do­bit za čak 2,4 pu­ta. Cro­ma­ris je svo­je pri­ho­de od pro­da­je po­ve­ćao go­to­vo osam pu­ta. Cro­atia osi­gu­ra­nje fi­nan­cij­ski i or­ga­ni­za­cij­ski je res­truk­tu­ri­ra­no, is­tak­nuo je Vla­ho­vić, što je re­zul­ti­ra­lo ras­tom ne­to do­bi­ti za 54 pos­to. Za­ključ­no je is­tak­nuo da je rast do­bi­ti no­vih pos­lo­va u pot­pu­nos­ti na­do­mjes­tio pos­lo­va­nje du­han­ske di­vi­zi­je. Čel­ni čo­vjek Adri­sa naj­a­vio je i da će do 2021. Adris gru­pa inves­ti­ra­ti još če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na, od če­ga u tu­ri- zam dvi­je mi­li­jar­de. Oče­ki­va­no, pri­pad­ni­ci no­vo­os­no­va­ne udru­ge ma­lih di­oni­ča­ra Adri­sa, ko­ju se nes­luž­be­no po­ve­zu­je s udru­gom La­do­nja, že­lje­li su objaš­nje­nje o po­sud­ba­ma Agro­ko­ru. Vla­ho­vić im je od­go­vo­rio pro­tu­pi­ta­nji­ma: Os­po­ra­va­te li vi to re­zul­ta­te na­šeg pos­lo­va­nja, pro­pi­tu­je­te tran­s­pa­rent­nost, go­vo­ri­te o gu­bit­ku, su­ge­ri­ra­te kriv­nju…? – Mis­li­te li da bi TDR op­s­tao, da bi ga uop­će bi­lo da ni­je bi­lo i te su­rad­nje?! I ko­ja bi ci­je­na tran­sak­ci­je bi­la, ako bi je uop­će bi­lo!? TDR je bio je­dan od naj­ve­ćih do­bav­lja­ča Agro­ko­ra. Za­hva­lju­ju­ći i to­me, TDR je go­di­na­ma bio us­pješ­na hr­vat­ska i re­gi­onal­na tvrt­ka. Us­to, mak­si­mi­zi­ra­li smo i vri­jed­nost pri­li­kom pro­da­je TDR-a 2015. go­di­ne – za­klju­čio je Vla­ho­vić. U nas­tav­ku sjed­ni­ce Vla­ho­vić je još jed­nom di­oni­ča­re pod­sje­tio da Adris vo­di ra­zum­nu di­vi­den­d­nu po­li­ti­ku, po­ti­caj­nu za di­oni­ča­re, a ko­ja omo­gu­ća­va dalj­nji rast i ra­zvoj tvrt­ke. Pod­sje­tio je ka­ko je uku­pan pro­sje­čan go­diš­nji pri­nos na di­oni­cu u raz­dob­lju od 1994. do da­nas iz­no­sio 27 pos­to. – Adris ni­je slu­čaj, mi smo naj­us­pješ­ni­ja na­ci­onal­na kom­pa­ni­ja – za­klju­čio je Vla­ho­vić.

Ku­pu­ju 800.000 di­oni­ca

Adris gru­pa na Za­gre­bač­koj je bur­zi obja­vi­la da ku­pu­je 800.000 di­oni­ca tvrt­ke pri če­mu 400.000 di­oni­ca iz re­dov­ne se­ri­je, a os­ta­tak iz se­ri­je pov­la­šte­nih di­oni­ca. Po­nu­di­li su ci­je­nu ot­ku­pa di­oni­ca 5 pos­to ve­ću od tr­žiš­ne, a na tu vi­jest tr­ži­šte je re­agi­ra­lo sko­kom vri­jed­nos­ti di­oni­ce za 2,73 pos­to za re­dov­nu di­oni­cu te 2,42 pos­to za pov­la­šte­ne di­oni­ce.

Pro­sječ­na ne­to do­bit kom­pa­ni­je iz­no­si­la je 427 mi­li­ju­na ku­na, ka­zao je Vla­ho­vić Do 2021. go­di­ne Adris naj­a­vio do­dat­ne če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na ula­ga­nja; dvi­je mi­li­jar­de u tu­ri­zam

Adri­sov inves­ti­cij­ski po­ten­ci­jal ve­ći je ne­go ikad, iz­ja­vio je An­te Vla­ho­vić, pred­sjed­nik upra­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.