HT će i da­lje uprav­lja­ti Op­ti­mom ko­ja smi­je ku­pi­ti H1

U Vip­ne­tu sma­tra­ju da je tr­žiš­na utak­mi­ca na­ru­še­na i omo­gu­ćen mo­no­pol, a za­šti­tu će, naj­av­lju­ju, tra­ži­ti od Eu­rop­ske ko­mi­si­je

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ta­nja Ivan­čić teh­no@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Hr­vat­ski te­le­kom do­bio je do­zvo­lu uprav­lja­ti Op­ti­ma te­le­ko­mom do lje­ta 2021., a pri­tom je Op­ti­ma do­bi­la pra­vo ku­pi­ti H1 te­le­kom. Ta­ko je pre­su­di­la Agen­ci­ja za za- šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja. Tr­ži­šte fik­s­ne te­le­fo­ni­je, sli­je­dom ju­če­raš­nje od­lu­ke AZTN-a, po­di­je­lje­no je na dvi­je gru­pa­ci­je: onu HT-a (Op­ti­ma, H1 i Iskon) i Vip­ne­ta (B.net, Amis i Me­tro­net). HT-ov tr­žiš­ni udio sa­da je uve­ćan za do­dat­na če­ti­ri pos­to i ukup­no ima oko 83 pos­to tr­ži­šta u fik­s­nom di­je­lu. Za če­ti­ri go­di­ne na tr­ži­štu bi pak tre­bao u sa­mos­tal­nom i neo­vis­nom obli­ku za­ži­vje­ti Op­ti­ma te­le­kom i ta­ko pos­ta­ti tre­ći igrač. HT je, dak­le, do­bio do­dat­ni man­dat da Op­ti­mu uve­ća­nu za H1 os­po­so­bi te uči­ni kon­ku­rent­nim i zdra­vim tre­ćim igra­čem i pri tom se­bi i os­ta­lim vje­rov­ni­ci­ma vra­ti dru­go­ve. Pres­la­ga­nje na fik­s­nom tr­ži­štu do­go­di­lo se jer su Op­ti­ma i H1 za­pra­vo za­vr­ši­li u pred­ste­čaj­nom pos­tup­ku zbog pre­za­du­že­nos­ti. Vje­rov­ni­ci me­đu ko­ji­ma je i HT od­lu­či­li su svo­ja po­tra­ži­va­nja os­tva­ri­ti kroz HT-ovo uprav­lja­nje Op­ti­mom i po­sred­no H1 te­le­ko­mom. Po­tra­ži­va­nja HT-a pre­ma Op­ti­mi i H1 su oko 200 mi­li­ju­na ku­na, što je zna­ča­jan iz­nos za HT i nje­go­ve di­oni­ča­re, ka­žu u HT-u. – Spa­ša­va­nje dva te­le­ko­ma i dvi­je kom­pa­ni­je imat će po­zi­ti­van efekt na tr­ži­šte u od­no­su na al­ter­na­tiv­ni sce­na­rij i nji­ho­vu pro­past. HT je li­der, sto­ga je mo­rao i pre­uze­ti od­go­vor­nost. Sta­bi­li­zi­rat će­mo kom­pa­ni­je i vra­ti­ti du­go­ve. Ovo je bio li­der­ski po­tez – na­gla­ša­va Si­ni­ša Đu­ra­no­vić, sta­ri­ji pot­pred­sjed­nik HT-a. U Vip­ne­tu pak sma­tra­ju da je tr­žiš­na utak­mi­ca na­ru­še­na i omo­gu­ćen mo­no­pol, a za­šti­tu će, ka­žu, tra­ži­ti od Eu­rop­ske ko­mi­si­je.

Si­ni­ša Đu­ra­no­vić, pot­pred­sjed­nik u HT-u: Ra­di se o li­der­skom po­te­zu, što HT jest

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.