INICIJATIVA “NE OGRADI OKO KVARTA” BO­RI SE DA NJIHOVO TRAVNO NE BU­DE U ŽICI

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Ne ogradi oko Kvarta; no­va je gra­đan­ska inicijativa ko­ja u no­vo­za­gre­bač­kom na­se­lju Travno ni­če br­zo kao i sa­ma ogra­da oko ško­le i igra­li­šta. Za­što Trav­nja­ni­ma, mo­gao bi se net­ko za­ču­di­ti, sme­ta što će dje­ca bi­ti si­gur­ni­ja, a pros­tor za­šti­će­ni­ji od van­da­la i (sa­mo­volj­nih vlas­ni­ka) pa­sa?! Za­to što an­ti­pa­tič­no vi­so­ka ogra­da, ši­lja­tih vr­ho­va, kva­ri vi­zu­ru jed­nog od naj­ljep­ših no­vo­za­gre­bač­kih kvar­to­va, oti­ma mu do­bar dio ze­le­nih po­vr­ši­na, pre­ki­da pje­šač­ke ko­mu­ni­ka­ci­je i na­ru­ša­va kon­cept otvo­re­nog Trav­na, a za­di­re i u ori­gi­nal­nu ur­ba­nis­tič­ku ide­ju. I to ne bi­lo kak­vu. O hva­lje­nom ur­ba­niz­mu Trav­nog, ko­ji je ško­lu ug­ni­jez­dio u cen­tral­nu ze­le­nu po­vr­ši­nu na­se­lja, ima­li su pri­li­ke slu­ša­ti čak i stu­den­ti na Har­var­du. No, čak da se i sve to sta­vi na stra­nu, os­ta­ju pi­ta­nja. Ako ogra­da ču­va dje­cu da ne iz­le­te na uli­cu, za­što se ne pos­tav­lja sa­mo s ulič­ne stra­ne ne­go opa­sa­va ci­je­li kom­pleks gru­bo ga od­si­je­ca­ju­ći od os­tat­ka na­se­lja? Ili, ka­ko će to ogra­da spri­je­či­ti van­da­le i vlas­ni­ke pa­sa da uđu

Ako ogra­da ču­va dje­cu da ne iz­le­te na uli­cu, za­što se ne pos­tav­lja sa­mo s ulič­ne stra­ne?

sa svo­jim lju­bim­ci­ma s ob­zi­rom na to da pos­to­je – vra­ta? I kad je to uop­će ogra­da za­us­ta­vi­la div­lja­ke? Ne­ki su na iz­ne­nad­nu od­lu­ku gra­do­na­čel­ni­ka o nje­noj grad­nji, uos­ta­lom, već re­agi­ra­li div­ljač­ki; na ne­ko­li­ko je mjes­ta po­tr­ga­na, sa­vi­je­na ili iz­va­lje­na. I če­mu baš ne­pri­ja­telj­ska, ži­ča­na ogra­da? Zar da­nas ne pos­to­je prik­lad­ni­ja rje­še­nja, ma­nje agre­siv­na, vi­še ze­le­na, ko­ja ne pod­sje­ća­ju na za­tvor? Po­vrh sve­ga, zar ne pos­to­ji ulju­đe­ni­ji na­čin? Travno, ko­je du­go pri­želj­ku­ju ure­đe­ni­je igra­li­šte, s ko­še­vi­ma za sme­će i odr­ža­va­nim klu­pa­ma, mo­žda i s po­ko­jim no­vim sa­dr­ža­jem, umjes­to sve­ga pre­ko no­ći do­bi­va ogra­du kak­vu nit­ko ni­je tra­žio. Is­ti­na, kod ško­le se od­ne­dav­no gra­di bi­cik­lis­tič­ki po­li­gon za dje­cu, ali ne­ma tko se u Trav­nom ne pi­ta za­što je na­bi­je­no pod sa­me pro­zo­re raz­re­da u ko­je sje­da­ju pr­va­ši­ći. Igra­li­šte u Trav­nom bez ogra­de bi­lo je za­jed­nič­ko dvo­ri­šte za dje­cu i sta­nov­ni­ke svih uz­ras­ta. A nit­ko, vi­dje­lo se i na Sa­vi­ci, ne že­li da mu se u dvo­ri­štu ra­di bez pi­ta­nja...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.