Dok­to­ri tra­že od Ban­di­ća da po­ni­šti na­tje­čaj za li­ječ­nič­ke kon­ce­si­je

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak

Za­in­te­re­si­ra­ni­ma ko­ji su za­pos­le­ni­ci do­mo­va zdrav­lja, is­ti­ču, ote­ža­va se pri­kup­lja­nje do­ku­men­ta­ci­je, a ne­ja­san im je i ras­po­red lo­ka­ci­ja

Ne­tran­s­pa­ren­tan, ne­us­kla­đen sa za­ko­nom i s neo­d­go­va­ra­ju­ćim kri­te­ri­ji­ma za oda­bir naj­bo­ljih po­nu­đa­ča – ta­kav je, oci­je­ni­li su u Hr­vat­skoj li­ječ­nič­koj ko­mo­ri (HLK), na­tje­čaj za kon­ce­si­je za li­ječ­ni­ke pri­mar­ne zdrav­s­tve­ne za­šti­te ko­ji je ras­pi­sao Grad. Od gra­do­na­čel­ni­ka Mi­la­na Ban­di­ća tra­že da na­tje­čaj po­ni­šti jer, ka­ko ka­žu, za­in­te­re­si­ra­nim li­ječ­ni­ci­ma ko­ji su za­pos­le­ni­ci do­mo­va zdrav­lja uprav­na vi­je­ća ote­ža­va­ju pri­kup­lja­nje do­ku­men­ta­ci­je za pod­no­še­nje po­nu­de, a ne­jas­no je i na ko­jem je te­me­lju iz­ra­đen ras­po­red lo­ka­ci­ja po če­t­vr­ti­ma u ko­ji­ma se dok­to­ri tra­že. – Pro­ble­ma­tič­nim sma­tra­mo i či­nje­ni­cu da se u obi­telj­skoj me­di­ci­ni me­đu pred­nos­ti­ma uop­će ne na­vo­di spe­ci­ja­li­za­ci­ja te gra­ne – re­kao je Tr­pi­mir Go­lu­ža, pred­sjed­nik HLK.

Tr­pi­mir Go­lu­ža, pred­sjed­nik HLK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.