Tra­mva­ji i bu­se­vi u po­ne­dje­ljak pre­la­ze na ljet­ni voz­ni red

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (nd)

Od po­ne­djelj­ka ZET-ove li­ni­je tra­mva­ja i auto­bu­sa pre­la­ze na ljet­ni voz­ni red. Tra­mvaj­ska li­ni­ja 1 (Bo­ron­gaj – Za­pad­ni ko­lo­dvor) ne­će pro­me­to­va­ti, a li­ni­je 3 (Ljub­lja­ni­ca – Sa­viš­će) i 8 (Mi­ha­lje­vac – Za­pru­đe) vo­zit će sa­mo rad­nim da­ni­ma. Uki­da­ju se i auto­bus­ne li­ni­je 114 i 145, dok će os­ta­le pro­me­to­va­ti re­du­ci­ra­nim ras­po­re­dom. Ta­ko će bi­ti sve do kra­ja škol­skih praz­ni­ka, od­nos­no do 3. ruj­na.

USPINJAČA OPET U POGONU Od da­nas za­gre­bač­ka “sta­ra da­ma” po­nov­no vo­zi na­kon re­do­vi­tog ser­vi­sa. (nd)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.