Glav­ni grad­ski trg pos­ta­je ve­gan­ski res­to­ran

Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja u uto­rak or­ga­ni­zi­ra­ju sa­jam na ko­je­mu će 20-ak iz­la­ga­ča pred­sta­vi­ti svo­je de­li­ci­je, ali i koz­me­ti­ku, odje­ću...

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ste­la Lec­h­pam­mer ste­la.lec­h­pam­mer@ve­cer­nji.net ZA­GREB

To­fu ke­bab, raž­nji­ći od sej­ta­na, bur­ger od kus-ku­sa, ko­la­čić od zo­bi, le­pi­nja od pro­sa... Ve­gan­ske de­li­ci­je mo­ći će se ku­ša­ti idu­će­ga utor­ka na šes­tom Ve­ge saj­mu u or­ga­ni­za­ci­ji Pri­ja­te­lja ži­vo­ti­nja. Trg ba­na Jo­si­pa Je­la­či­ća na je­dan će dan pos­ta­ti ve­gan­ski res­to­ran, a iz­la­ga­či će po­ka­za­ti za­što je bez­mes­na hra­na zdra­vi­ja, ukus­ni­ja, hra­nji­vi­ja... Na­gla­sak će bi­ti na po­nu­di do­ma­ćih pro­izvo­đa­ča, pa će 20-ak njih pred­sta­vi­ti svo­je de­li­ci­je za ko­je uop­će ne ko­ris­te na­mir­ni­ce ži­vo­tinj­skog po­dri­je­tla. – Sa­jam je ujed­no edu­ka­tiv­nog ka­rak­te­ra jer že­li­mo po­ka­za­ti sve zdrav­s­tve­ne raz­lo­ge za pre­la­zak na bez­mes­nu pre­hra­nu – objas­ni­li su Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja te do­da­li ka­ko je ve­gan­ska pre­hra­na od­lič­na u pre­ven­ci­ji bo­les­ti sr­ca i krv­nih ži­la, di­ja­be­te­sa, pre­ti­los­ti... Or­ga­ni­zi­ra­ju i niz dru­gih ak­tiv­nos­ti po­put ra­di­oni­ca i pre­da­va­nja, a osim ve­gan­skih spe­ci­ja­li­te­ta, u po­nu­di saj­ma bit će i pri­rod­na koz­me­ti­ka ko­ja ni­je tes­ti­ra­na na ži­vo­ti­nja­ma, odje­ća, bilj­ni sa­pu­ni i slič­no. Sa­jam je ta­ko­đer naj­a­va ju­bi­lar­nog, de­se­tog ZeGeVe­ge fes­ti­va­la ko­ji će u ruj­nu oku­pi­ti vi­še od 100 iz­la­ga­ča.

Ni­je sa­mo fi­no, ka­žu, ne­go i zdra­vo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.