GORNJOGRADSKA DVORIŠTA

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Skri­ve­na dvorišta Gor­njeg gra­da u sklo­pu pa­la­ča Bal­bi i Er­dödyDra­ško­vić, ate­li­je­ra Me­š­tro­vić, Hr­vat­skog ins­ti­tu­ta za po­vi­jest te tri pri­vat­ne par­ce­le otvo­rit će svo­ja vra­ta za po­sje­ti­te­lje i bo­gat pro­gram od 14. do 23. sr­p­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.