Za vi­kend se u Ve­li­koj Go­ri­ci okup­lja 250 ple­sa­ča

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (nd)

Ve­li­ka Go­ri­ca ovaj vi­kend ugoš­ću­je 28. Su­sret hr­vat­skih ples­nih an­sam­ba­la na ko­je­mu će nas­tu­pi­ti 250 ple­sa­ča iz Hr­vat­ske, ali i Slo­ve­ni­je, Ma­đar­ske te Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne. Pro­gram u dvo­ra­ni Puč­kog uči­li­šta i u su­bo­tu i u ne­dje­lju po­či­nje u 18 sa­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.