OPG JO­SIP LU­ČIĆ

BERAVCI

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Na gos­po­dar­stvu ži­vi se­dam čla­no­va obi­te­lji Lu­čić. Naj­mla­đi su osmo­mje­seč­ni bli­zan­ci Ana i Ma­rin. Nji­ho­va ses­tra Ma­ri­ja ima če­ti­ri go­di­ne. Ro­di­te­lji­ma Ves­ni i Jo­si­pu ba­ka i djed ma­li­ša­na – Ja­nja i Đu­ro – po­ma­žu i oko dje­ce, ali i na gos­po­dar­stvu. Lu­či­ći obra­đu­ju oko sto­ti­nu hek­ta­ra zem­lje, po­lo­vi­ca je u nji­ho­vu vlas­niš­tvu, os­ta­tak ima­ju u za­ku­pu. Na 35 hek­ta­ra po­si­ja­li su ku­ku­ruz, so­ja je na 12 hek­ta­ra, kao i je­čam. Os­ta­lo je ži­to. Hra­nu pro­izvo­de za pre­hra­nu svo­jih svinja, a vi­šak ži­ta pro­da­ju. Od so­je sa­mi pra­ve so­ji­nu sač­mu. Lu­či­ći ima­ju 50 ras­plod­nih kr­ma­ča, a go­diš­nje uto­ve oko 800 svinja. Uz­ga­ja­ju jor­k­šir­ske svi­nje i lan­dra­si­ce. Jo­sip Lu­čić je ak­ti­van u Udru­zi svi­njo­go­ja­ca, kul­tur­no-umjet­nič­kom druš­tvu te va­tro­gas­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.