Špa­njol­ski fo­to­maj­stor pre­da­vač na Fo­to­so­fi­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mc)

Po­se­ban gost Fo­to­so­fi­je, bes­plat­nog se­mi­na­ra za na­pred­nu fo­to­gra­fi­ju, u Ter­ma­ma Tuhelj su­tra u 17.30 je Pa­blo Al­man­sa, špa­njol­ski maj­stor akt fo­to­gra­fi­je i fo­to­graf poz­na­tih. Svo­je znanje po­di­je­lit će s po­laz­ni­ci­ma, a tim po­vo­dom re­kao nam je gdje je za nje­ga gra­ni­ca iz­me­đu ero­ti­ke i go­lo­ti­nje: – Li­ni­ja je u toč­ki gle­da­nja. Ona je druk­či­ja za vas i za me­ne, a o to­me ću go­vo­ri­ti i na pre­da­va­nju. Kad sli­kam ak­to­ve osje­ćam se vo­aje­rom. Ali co­ol vo­aje­rom! To je uos­ta­lom po­ma­lo sva­ki fo­to­graf jer se ina­če ne bi mo­gao ti­me ba­vi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.