Va­tros­lav Ku­liš pred­sta­vio svo­je naj­no­vi­je ra­do­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

U Rad­nič­koj ga­le­ri­ji u Za­gre­bu otvo­re­na je iz­lož­ba “Ku­pi­do” na­šeg poz­na­tog ko­lo­ris­ta Va­tros­la­va Ku­li­ša, ko­jom je pred­sta­vio no­ve ra­do­ve nas­ta­le teh­ni­kom ulja na plek­si­gla­su i me­di­ja­pa­nu. Ku­liš je već go­di­na­ma je­dan od mi­lje­ni­ka za­gre­bač­ke druš­tve­ne kre­me pa ne ču­di da je otva­ra­nje iz­lož­be pri­vuk­lo broj­ne poz­na­te lič­nos­ti, od ugled­nog dra­ma­tur­ga i te­ore­ti­ča­ra knji­žev­nos­ti Vje­ra­na Zup­pe, pre­ko poz­na­tih li­ca naj- ve­ćih me­dij­skih ku­ća, do ži­vot­ne tre­ne­ri­ce Bor­ne Ko­tro­ma­nić. Va­tros­lav Ku­liš di­plo­mi­rao je sli­kar­stvo na za­gre­bač­koj Aka­de­mi­ji 1976. go­di­ne, u kla­si prof. Ši­me Pe­ri­ća. Od 1978. do 2002. go­di­ne ra­dio je u Lek­si­ko­graf­skom za­vo­du “Mi­ros­lav Kr­le­ža” kao li­kov­ni ured­nik Op­će en­cik­lo­pe­di­je i Hr­vat­sko­ga bi­ograf­skog lek­si­ko­na. Iz­la­gao je na sto­ti­njak sa­mos­tal­nih i vi­še od 150 grup­nih iz­lož­bi u zem­lji i ino­zem­s­tvu.

Ku­liš je već go­di­na­ma mi­lje­nik druš­tve­ne kre­me pa ne ču­de poz­na­ta li­ca na otva­ra­nju

Poz­na­ti ko­lo­rist za­gre­bač­koj je pu­bli­ci po­ka­zao se­ri­ju ulja na plek­si­gla­su i me­di­ja­pa­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.