Naj­važ­ni­je mi je da su mi dje­ca sret­na

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ni­ko­li­na Pe­tan sce­na@ve­cer­nji.net

Anja Ala­va­nja Ro­mac iz­vr­s­no us­kla­đu­je pos­lov­ne i obi­telj­ske obve­ze jer že­li da dje­ca ras­tu u zdra­vom obi­telj­skom okru­že­nju Vo­di­te­lji­ca Anja Ala­va­nja Ro­mac na kra­ju pr­ve se­zo­ne emi­si­je Zdrav­lje na kva­drat, ko­ja se emi­ti­ra na No­voj TV, ot­kri­va da je pu­bli­ka obje­ruč­ke pri­hva­ti­la emi­si­ju pa će se sni­ma­nje nas­ta­vi­ti i ti­je­kom lje­ta te na je­sen. Ot­kri­la je u in­ter­v­juu za Ekran je li je emi­si­ja po­nu­ka­la da i sa­ma uve­de ne­ke zdra­vi­je ži­vot­ne na­vi­ke, ka­ko odr­ža­va bes­pri­je­kor­nu li­ni­ju i ka­ko iz­la­zi na kraj s tri mu­ške­ti­ra u svo­me do­mu – su­pru­gom Želj­kom i dvo­ji­com si­no­va, Ja­ko­vom i Ivo­rom. Anja je či­ta­te­lji­ma ot­kri­la da je su­prug maj­stor u nji­ho­voj ku­hi­nji, no za­to je ona, kao vo­di­te­lji­ca Fig­ht Chan­ne­la, su­pru­ga za­ra­zi­la bok­som. Is­pri­ča­la je i što joj je naj­važ­ni­je u od­go­ju dje­ce te da joj je nji­ho­va sre­ća uvi­jek na pr­vo­me mjes­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.