No­va lju­bav fa­tal­ne Scar­lett Jo­han­sson

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (isg)

Glu­mi­ca Scar­lett Jo­han­sson, či­ni se, po­nov­no je za­ljub­lje­na. Vi­đe­na je ka­ko se lju­bi s ko­mi­ča­rom Co­li­nom Jos­tom na za­ba­vi u po­vo­du fi­nal­ne emi­si­je “Sa­tur­day Nig­ht Li­ve”. Glu­mi­ca se ne­dav­no ra­zve­la od fran­cu­skog no­vi­na­ra Ro­ma­ina Da­uri­aca, a na­kon ra­zvo­da je po­če­la bor­ba za skr­b­niš­tvo nad nji­ho­vom tro­go­diš­njom kćer­ki­com Ro­se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.