Pr­va be­ba u dom Hr­vo­ja i Ve­dra­ne Keč­keš sti­že na­kon 19 go­di­na lju­ba­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ma­ja Ši­tum sce­na@ve­cer­nji.net

Hr­vo­je Keč­keš i su­pru­ga Ve­dra­na u stu­de­no­me će pos­ta­ti ro­di­te­lji, a čim saz­na­ju spol, po­čet će ure­đi­va­ti dje­čju so­bu – Ja­ko smo sret­ni, sve je do­bro i je­dva če­ka­mo da u stu­de­no­me do­đe pri­no­va – re­kao nam je 42-go­diš­nji aka­dem­ski glu­mac Hr­vo­je Keč­keš, či­ja je su­pru­ga Ve­dra­na trud­na če­ti­ri mje­se­ca. – Ve­dra­na se do­bro osje­ća i sve fe­no­me­nal­no pod­no­si. Spol još ne zna­mo jer ni­su bi­li pot­pu­no si­gur­ni na pr­vom ul­tra­zvu­ku pa će­mo to doz­na­ti pos­li­je. Ima­mo ne­ke kom­bi­na­ci­je ime­na, ali još bi­smo ih za­dr­ža­li za se­be – go­vo­ri Hr­vo­je ko­ji još ni­je po­čeo ure­đi­va­ti dje­čju so­bu. – Za­sad sa­mo raz­miš­lja­mo gdje će što bi­ti, ni­smo po­če­li ure­đi­va­ti so­bu jer pr­vo mo­ra­mo vi­dje­ti ko­jeg je di­je­te spo­la – is­ti­če. Brač­ne za­vje­te par je iz­mi­je­nio u svib­nju 2004., a ne­po­prav­lji­vi ro­man­tik svo­joj je vo­lje­noj go­di­na­ma go­to­vo sva­kog mje­se­ca da­ro­vao ru­žu na dan ka­da su se upoz­na­li. – Ne mo­že svat­ko tr­pje­ti da mu su­prug ne­ma poj­ma kad će do­ći ku­ći, kad će za­vr­ši­ti sni­ma­nje ko­je ni­kad ne za­vr­ši on­da kad je re­kao. Do­đem ku­ći pre­kas­no, ru­čam i ju­rim na pred­sta­vu – re­kao je dram­ski umjet­nik ko­jem je su­pru­ga bi­la ve­li­ki os­lo­nac ti­je­kom li­je­če­nja od al­ko­ho­liz­ma. – Odu­vi­jek sam, a sad po­go­to­vo, že­lio pos­ta­ti ro­di­telj. Pri­je sam znao da je to ne­mo­gu­će zbog mo­je ovis­nos­ti, ali sad su stva­ri druk­či­je pos­lo­že­ne. Ima­ti di­je­te kru­na je ži­vo­ta i to­me se da­nas ja­ko ve­se­lim. Tu je, na­rav­no, i po­sao jer glu­ma je mo­ja ve­li­ka lju­bav, a bez al­ko­ho­la glu­mim mno­go bo­lje. Naj­sret­ni­ji sam kad su svi oko me­ne sret­ni. Sa­mo mi je to po­treb­no za do­bro ras­po­lo­že­nje – opi­sao je 2010. glu­mac ko­ji upra­vo za­vr­ša­va ka­za­liš­nu se­zo­nu.

Slat­ko iš­če­ki­va­nje Dok čekaju da saz­na­ju spol dje­te­ta, Ve­dra­na i Hr­vo­je uži­va­ju obi­la­ze­ći tr­go­vi­ne i raz­gle­da­va­ju­ći na­mje­štaj za dje­čju so­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.