14 obra­na Mar­ce­li­ća za no­vu po­bje­du nad SAD-om

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Hr­vat­ska va­ter­pol­ska re­pre­zen­ta­ci­ja ko­ja se u SAD-u pri­pre­ma za za­vr­š­ni tur­nir Svjet­ske li­ge u Ru­si­ji i u tre­ćoj je utak­mi­ci po­bi­je­di­la do­ma­ću vr­stu. Ovaj put bi­lo je mi­ni­mal­no, 6:5 (3:1, 1:2, 1:1, 1:1), a utak­mi­ca je odi­gra­na u Tho­usand Oak­su i opet pred do kra­ja is­pu­nje­nim tri­bi­na­ma (oko 500 gle­da­te­lja). Za raz­li­ku od pret­hod­nih utak­mi­ca, u ovoj su blis­ta­le obra­ne, a po­seb­no vra­ta­ri. Naš Mar­ce­lić sku­pio je 14 obra­na, a Ame­ri­ka­nac Ba­ron čak 16 (obra­nio je i pe­te­rac Vu­ki­če­vi­ću). Po­got­ke za Hr­vat­sku pos­ti­gli su: dva Fa­to­vić (na sli­ci), Pet­ko­vić, Vu­ki­če­vić i Šet­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.