“Pli­na­ri” os­ta­ju u elit­noj sku­pi­ni Li­ge pr­va­ka, mo­žda uđe i Nexe

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net

Ove se­zo­ne u ru­ko­met­noj Li­gi pr­va­ka ne­će igra­ti pr­va­ci Sr­bi­je, Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Is­lan­da, Bel­gi­je, Če­ške i Grč­ke Europ­ski ru­ko­met­ni sa­vez odre­dio je ime­na klu­bo­va ko­ji ima­ju pra­vo nas­tu­pa u no­voj se­zo­ni Li­ge pr­va­ka. Me­đu 43 mom­ča­di na­la­zi se i hr­vat­ski pr­vak PPD Za­greb. Kao i la­ni, 16 mom­ča­di igrat će u dvi­je elit­ne sku­pi­ne po osam klu­bo­va. U dvi­je kva­li­tet­no sla­bi­je sku­pi­ne igrat će 12 mom­ča­di, ras­po­re­đe­nih u dvi­je sku­pi­ne po šest. Otvo­re­no je pi­ta­nje ko­je će mom­ča­di do­bi­ti po­ziv­ni­cu da igra­ju kva­li­fi­ka­ci­je za Li­gu pr­va­ka. Vje­ro­jat­no će se igra­ti dva kva­li­fi­ka­cij­ska tur­ni­ra, a mo­žda i tri. Jer, otvo­re­na su još če­ti­ri mjes­ta s ob­zi­rom na to da će slje­de­će se­zo­ne u Li­gi pr­va­ka igra­ti ukup­no 28 mom­ča­di – 16 u dvi­je elit­ne sku­pi­ne i 12 u dvi­je sla­bi­je sku­pi­ne. Za “wild kar­tu” pri­ja­vi­lo se čak 15 klu­bo­va me­đu ko­ji­ma su na­šič­ki Nexe, skop­ski Me­ta­lurg, Go­re­nje iz Ve­le­nja, Ade­mar, Ki­el, Mon­t­pel­li­er, Nan­tes, Wis­la Plock. Tko će igra­ti u ko­joj sku­pi­ni odre­dit će se na sas­tan­ku u Za­gre­bu 23. lip­nja. Tog da­na je i ždri­jeb sku­pi­na za Eu­rop­sko pr­vens­tvo ko­je se u si­ječ­nju igra u Hr­vat­skoj. “Pli­na­ri” ne mo­ra­ju stra­ho­va­ti i si­gur­no će i u no­voj se­zo­ni igra­ti u jed­noj od dvi­je elit­ne sku­pi­ne Li­ge pr­va­ka. A tko će im bi­ti su­par­ni­ci, doz­nat će na ždri­je­bu ko­ji će se odr­ža­ti 30. lip­nja u Be­ču. – Ako us­pi­je­mo do­bi­ti po­ziv­ni­cu i ako se us­pi­je­mo pla­si­ra­ti u Li­gu pr­va­ka, on­da bi svo­je do­ma­će utak­mi­ce igra­li u Osi­je­ku či­ja dvo­ra­na Grad­ski vrt ima sve po­treb­ne uvje­te – re­kao je Hr­vo­je Hor­vat, tre­ner Nexea.

Ždri­jeb dvi­ju elit­nih sku­pi­na Li­ge pr­va­ka odr­žat će se u Be­ču 30. lip­nja

Bi­lo bi li­je­po igra­ti u Li­gi pr­va­ka – Hr­vo­je Hor­vat, tre­ner Nexea

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.