Sa­da se mo­že po­tam­nje­ti i bez opas­nog iz­la­ga­nja sun­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H) (H)

Za raz­li­ku od tra­di­ci­onal­nih kre­ma za sa­mo­tam­nje­nje, ko­je po­tam­ne sa­mo po­vr­ši­nu ko­že, ova mo­le­ku­la dje­lu­je sti­mu­li­ra­njem pig­men­ta Na­kon vi­še od 10 go­di­na is­tra­ži­va­nja, znans­tve­ni­ci su pro­naš­li tvar ko­ja pro­di­re u ko­žu i či­ni je pre­pla­nu­lom bez iz­la­ga­nja ul­tra­lju­bi­čas­tim sun­ča­nim zra­ka­ma, či­me se iz­bje­ga­va opas­nost od ra­zvo­ja ra­ka ko­že. Za raz­li­ku od tra­di­ci­onal­nih kre­ma za sa­mo­tam­nje­nje, ko­je po­tam­ne sa­mo po­vr­ši­nu ko­že, ova mo­le­ku­la dje­lu­je sti­mu­li­ra­njem sta­ni­ca ko­je pro­izvo­de pig­ment či­ja je ulo­ga upi­ja­nje ul­tra­lju­bi­čas­tih zra­ka, objaš­nja­va­ju znans­tve­ni­ci. No­vu mo­le­ku­lu se još tre­ba kli­nič­ki tes­ti­ra­ti ka­ko bi se po­t­vr­di­lo da ni­je štet­na za lju­de. Na­no­si se kao kre­ma i omo­gu­ća­va tam­nje­nje epi­der­me jed­ne sor­te mi­še­va ko­ji kao i lju­di ra­zvi­ja­ju rak ko­že pod dje­lo­va­njem ul­tra­lju­bi­čas­tih zra­ka. Dr. Da­vid Fi­sher, šef der­ma­to­lo­škog odje­la bol­ni­ce Ma­ssac­hu­set­ts Ge­ne­ral i pro­fe­sor na me­di­cin­skom fa­kul­te­tu Har­vard, glav­ni autor ot­kri­ća, pod­sje­tio je da je ljud­ska ko­ža od­li­čan bra­nik u ko­ji je te­ško pro­dri­je­ti. Aus­trij­ski po­li­caj­ci mis­li­li su da su do­ži­vje­li déjà-vu ili da se pak net­ko gru­bo ša­li s nji­ma ka­da su po­zva­ni ra­di pro­met­ne ne­sre­će u ko­joj su su­dje­lo­va­la dva star­ca ko­ja su se na go­to­vo is­to­me mjes­tu su­da­ri­li i 2015. go­di­ne, re­kao je lo­kal­ni po­li­cij­ski služ­be­nik. Se­dam­de­set­če­tve­ro­go­diš­nji pa­ra­li­zi­ra­ni mu­ška­rac za­us­ta­vio je u po­ne­dje­ljak inva­lid­ska ko­li­ca uz ces­tu u gra­di­ću St. Jo­hann am Wal­de ka­ko bi po­pri­čao sa su­mje­šta­ni­nom, ka­da se u nje­ga za­bio auto­mo­bil ko­jim je uprav­ljao 83-go­diš­njak. Ko­li­ca su se pre­vr­nu­la, a 74-go­diš­njak je oz­li­je­dio gla­vu. U pro­sin­cu 2015. go­di­ne, is­ti star­čić ni­je uočio is­ta ko­li­ca sa­mo 50 me­ta­ra da­lje od mjes­ta na ko­jem se ne­sre­ća do­go­di­la u po­ne­dje­ljak, re­kao je po­li­ca­jac. Kva­dri­ple­gi­čar je i ta­da bio lak­še oz­li­je­đen, do­dao je.

MIRANDA ČIKOTIĆ/PIXSELL

Upi­ja­nje ul­tra­lju­bi­čas­tih zra­ka mo­že bi­ti opas­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.