Ve­čer­nja­kov Hyun­dai i30 oti­šao u Bje­lo­var

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (nd)

Sret­na do­bit­ni­ca Ve­čer­nja­ko­ve na­grad­ne igre me­đu pr­vi­ma u Hr­vat­skoj vo­zi naj­no­vi­ji mo­del auto­mo­bi­la Hyun­dai Služ­be­no su pre­da­ni klju­če­vi no­vog Hyun­dai i30 gos­po­đi Ani­ci Su­ši, sret­noj do­bit­ni­ci ve­li­ke na­grad­ne igre Ve­čer­njeg lis­ta. - Ni­sam mo­gla vje­ro­va­ti da sam baš ja do­bit­ni­ca auto­mo­bi­la iz Ve­čer­nja­ka. Bi­la sam ja­ko iz­ne­na­đe­na. Je li mo­gu­će da se to baš na me­ne od­no­si?! Sve sam dva pu­ta pi­ta­la - pri­sje­ti­la se gos­po­đa Ani­ca Su­ša tre­nut­ka kad su joj ja­vi­li da no­vi Hyun­dai i30 če­ka upra­vo nju. Iz Bje­lo­va­ra je u Za­greb s gos­po­đom Su­šom po auto­mo­bil doš­la ne­ća­ki­nja. - Sti­gao je u pra­vo vri­je­me. Moj Uno je već ja­ko star, vo­zim ga pu­nih dva­de­set go­di­na! Sad ću ga pro­da­ti i vo­zit ću no­vi Hyun­dai i30 - pre­sret­na je Ani­ca Su­ša. Ta­ko je Ve­čer­nja­kov Hyun­dai i30 sti­gao u pra­vo vri­je­me i u pra­ve ru­ke. Klju­če­ve je sret­noj do­bit­ni­ci uru­čio Da­rio Ma­te­čić, di­rek­tor mar­ke­tin­ga i ko­mu­ni­ka­ci­ja za Hyun­dai Hr­vat­ska, te ka­zao ka­ko je taj auto kao na­gra­da još atrak­tiv­ni­ji jer će gos­po­đa Su­ša bi­ti me­đu pr­vi­ma u Hr­vat­skoj ko­ja će sje­di­ti za vo­la­nom tog mo­de­la. - Čes­ti­ta­mo gos­po­đi Su­ši ko­joj je na­grad­na igra Ve­čer­njeg lis­ta do­ni­je­la je­dan od naj­a­trak­tiv­ni­jih mo­de­la ove go­di­ne - ka­zao je Ma­te­čić. S osmi­je­hom na li­cu i još uvi­jek u ne­vje­ri­ci što je upra­vo ona do­bit­ni­ca, Ani­ca Su­ša odvez­la se do­ma u svom no­vom Hyun­da­iju i30.

Dva­de­set go­di­na star auto­mo­bil ko­ji je vo­zi­la gos­po­đa Ani­ca od­la­zi u ‘mi­ro­vi­nu’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.