Iz­bo­de­ni mu­ška­rac autom po­bje­gao od dje­voj­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)•

Mu­ška­rac (30) s vi­še rez­nih ra­na, sav kr­vav, pro­na­đen je u autu ju­čer oko 3.50 sa­ti u Uli­ci Eu­ge­na Ku­mi­či­ća u Va­ra­ždi­nu. Ra­ni­la ga je že­na (21) dok su bi­li uz ri­je­ku Dra­vu. Mu­ška­rac je sjeo u auto te se odve­zao do mjes­ta gdje je na­đen. U bol­ni­ci je. Ne­raz­mjer iz­me­đu li­mi­ta i tro­ško­va li­je­če­nja “pu­kao” je na pri­mje­ru dje­ce obo­lje­le od ne­uro­blas­to­ma, či­je je li­je­če­nje ja­ko sku­po Li­je­če­nje no­vo­ro­đe­nač­kih mal­for­ma­ci­ja, zlo­ćud­nih i te­ških kro­nič­nih bo­les­ti kod dje­ce vr­lo je spe­ci­fič­no i sku­po, no me­di­ci­na za dje­cu, pre­ma cje­ni­ku HZZO-a, sla­bi­je je pla­će­na od one za odras­le. Dok se to ne pro­mi­je­ni, Kli­ni­ka za dje­čje bo­les­ti Za­greb za­tra­ži­la je od HZZO-a ve­ći bol­nič­ki li­mit.

Dje­ca na apa­ra­ti­ma

– In­ten­ziv­no ra­di­mo s HZZO-om na to­me. Zna­mo si­tu­aci­ju i ko­li­ko nov­ca ima, ali je­di­na smo sa­mos­tal­na dje­čja bol­ni­ca u Hr­vat­skoj naj­vi­šeg ran­ga pa vje­ru­jem da ni HZZO ni po­li­ti­ka ni dru­ge bol­ni­ce ni­su pro­tiv to­ga – go­vo­ri dr. Zo­ran Bah­ti­ja­re­vić, rav­na­telj Kla­iće­ve. Ne­raz­mjer iz­me­đu li­mi­ta ko­ji u Kla­iće­voj iz­no­si 10,5 mi­li­ju­na ku­na i tro­ško­va li­je­če­nja “pu­kao” je na pri­mje­ru imu­no­te­ra­pi­je za dje­cu obo­lje­lu od ne­uro­blas­to­ma. Li­jek za tu bo­lest, Di­nu­ta­zi­mab be­ta Ape­iron, ne­dav­no je odo­bri­la Europ­ska ko­mi­si­ja, ali as­tro­nom­ski je skup – iz­me­đu 450.000 i 4,5 mi­li­ju­na ku­na, ovis­no o do­zi­ra­nju, tj. uz­ras­tu dje­te­ta. Za 20-ak pos­to po­ve­ća­va šan­se za li­je­če­nje ovog iz­nim­no te­škog i ri­jet­kog obli­ka ra­ka, od ko­jeg u Hr­vat­skoj go­diš­nje obo­li oko de­se­te­ro dje­ce. Uglav­nom mla­đe od pet go­di­na. Po­kre­nu­le su se i udru­ge. – Ape­li­rat će­mo na pro­izvo­đa­ča li­je­ka Di­nu­ta­zi­mab be­ta Ape­iron da pod­ne­se zah­tjev HZZO-u ka­ko bi se taj iz­ra­zi­to sku­pi li­jek sta­vio na lis­tu, a ne da se za li­je­če­nje dje­ce no­vac skup­lja hu­ma­ni­tar­nim ak­ci­ja­ma – naj­a­vi­la je Lji­lja­na Vu­le­tić, pred­sjed­ni­ca udru­ge Lju­bav na dje­lu, ko­ja okup­lja ro­di­te­lje dje­ce obo­lje­le od ma­lig­nih bo­les­ti ko­ja se li­je­če u Kla­iće­voj. Još jed­na udru­ga ro­di­te­lja vi­tal­no ugro­že­ne dje­ce, Ko­li­brić, ape­li­ra ovih da­na na jav­nost da im po­mog­ne u nas­to­ja­nji­ma da no­vi li­jek pos­ta­ne dos­tu­pan. Obo­lje­li od spi­nal­ne mi­šić­ne atro­fi­je (SMA) ovis­ni su o apa­ra­ti­ma i 24-sat­noj bri­zi ro­di­te­lja. Po­da­ci HZJZ-a govore o 291 oso­bi obo­lje­loj od SMA u Hr­vat­skoj, a ve­ći­nom su to dje­ca. Ra­na upo­tre­ba li­je­ka, ina­če, omo­gu­ću­je da ta dje­ca i pro­ho­da­ju. EK je upra­vo odo­bri­la pro­da­ju li­je­ka spin­ra­ze (nu­si­ner­sen) za li­je­če­nje SMA, a ci­je­na mu je na ame­rič­kom tr­ži­štu 125 ti­su­ća do­la­ra za do­zu. U pr­voj go­di­ni ži­vo­ta po­treb­no je pet do se­dam do­za, a kas­ni­je tri do če­ti­ri go­diš­nje do kra­ja ži­vo­ta. To su sa­mo ne­ki od sku­pih li­je­ko­va za ri­jet­ke bo­les­ti za ko­je se tre­nu­tač­no tra­ži na­čin ka­ko ih omo­gu­ći­ti te­ško bo­les­noj dje­ci, a da nji­ho­ve obi­te­lji ne mo­ra­ju zbog to­ga pro­da­ti krov nad gla­vom. Ci­je­ne tak­vih li­je­ko­va is­to­dob­no

KO­LIN­DA GRABARKITAROVIĆ: Ne ula­zim u ocje­ne unu­tar ko­ali­ci­je, no ono što že­lim je da se Vla­da ko­nač­no usre­do­to­či na ži­vot, na eg­zis­ten­ci­jal­na pi­ta­nja

Pred­sjed­ni­ca u ine­tr­v­juu za No­vi list

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.