U tra­mva­je i auto­bu­se psi sad mo­gu besplatno

Vož­nja je mo­gu­ća u po­seb­no oz­na­če­nim vo­zi­li­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić

Pre­vo­že­nje pa­sa do­pu­šte­no je na po­vo­cu i za za­štit­nom ko­ša­rom, od­nos­no br­nji­com. Put­ni­ci sa ži­vo­ti­nja­ma tre­ba­ju ula­zi­ti na pr­va vra­ta su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net Še­ta­li se su gra­dom, a on­da su se, umor­ni, ku­ći ipak od­lu­či­li vra­ti­ti tra­mva­jem. Osje­ča­nin Mar­ko i nje­gov lju­bi­mac Lo­la, pše­nič­ni te­ri­jer, za­ko­ra­či­li su u vo­zi­lo i mir­no se odvez­li jer, od­ne­dav­no, ni­ko­me to vi­še ne sme­ta. Osječ­ki Grad­ski pri­je­voz put­ni­ka uveo je, na­ime, auto­bu­se i tra­mva­je “Dog fri­end­ly” ko­ji­ma smi­ju pu­to­va­ti i psi, i to besplatno. A pri­je to­ga oni su u jav­ni pri­je­voz mo­gli is­klju­či­vo u tran­s­por­te­ri­ma.

Iz­mje­ne pra­vil­ni­ka

– Zna­la nas je uhva­ti­ti ki­ša u šet­nja­ma i on­da bi­smo tr­ča­li do­ma po ne­vre­me­nu jer ni­smo smje­li u tra­mvaj i auto­bus. Lo­la je pu­no­prav­ni član na­še obi­te­lji i ži­vot nam je od sa­da, kad je o to­me ri­ječ, jed­nos­tav­ni­ji – za­do­vo­ljan je Mar­ko. Psi ne smi­ju u sva vo­zi­la, ne­go u po­seb­no oz­na­če­na. Na tra­mvaj­skim li­ni­ja­ma od Ze­le­nog po­lja do Viš­njev­ca te od Star­če­vi­će­va tr­ga do Bi­ka­re, i obr­nu­to, pro­me­tu­je po jed­no vo­zi­lo s nat­pi­som “Dog fri­end­ly”. “Pri­ja­telj­ski” auto­bus pak vo­zi na li­ni­ji 1, od­nos­no na re­la­ci­ji od Ju­ga II do Ka­ni­žli­će­ve, Vi­jen­ca Pe­tro­ve go­re pa po­nov­no do Ju­ga II. – Nat­pis je is­tak­nut na vid­lji­vu mjes­tu pred­njeg vje­tro­bran­skog stak­la. Pre­vo­že­nje pa­sa do­pu­šte­no je na po­vo­cu i sa za­štit­nom ko­ša­rom, od­nos­no br­nji­com, a šte­na­di i pa­tu­ljas­tih pa­smi­na pa­sa sa­mo na po­vo­cu – objaš­nja­va Sa­nja Mr­šo iz mar­ke­tin­ga GPP-a. Put­ni­ci su sa ži­vo­ti­nja­ma duž­ni ula­zi­ti na pred­nja vra­ta, no­si­ti pri­bor za čiš­će­nje fe­ka­li­ja, pa ta­ko i očis­ti­ti even­tu­al­no one­čiš­će­nu po­vr­ši­nu u vo­zi­lu. Us­to, ako pas na­ne­se šte­tu dru­gim put­ni­ci­ma, vlas­nik lju­bim­ca, upo­zo­ra­va­ju, sam će je na­dok­na­di­ti. Iz­mje­nu pra­vil­ni­ka GPP-a ko­ji omo­gu­ća­va tu no­vost grad­ske su vlas­ti naj­a­vi­le, pod­sje­ti­mo, u si­ječ­nju. – Od­lič­ne su reakcije put­ni­ka, ni­smo se čak ni na­da­li to­li­kim po­zi­tiv­nim ko­men­ta­ri­ma. Gra­đa­ni su sta­va da se tak­vim od­lu­ka­ma pri­bli­ža­va­iz mo svi­je­tu – ka­že Sa­nja Mr­šo. No, ima i ne­ga­tiv­no nas­tro­je­nih ko­ji čak us­po­re­đu­ju pse i dje­cu pa se pi­ta­ju “za­što se i dje­ca, kao i psi, ne mo­gu vo­zi­ti besplatno u tra­mva­ji­ma i auto­bu­si­ma”. – Dje­ca se i vo­ze besplatno, do se­dam go­di­na – po­ru­ču­ju tak­vi­ma GPP-a. Ve­li­ka je to pro­mje­na, oči­to, za Osje­ča­ne pa je mo­žda baš i za­to osječ­ki gra­do­na­čel­nik Ivan Vr­kić još u si­ječ­nju is­ti­cao ka­ko je važ­no da se s pro­jek­tom ne br­za.

Voz­ni red na in­ter­ne­tu

Tre­ba vre­me­na, po­ru­ču­je grad­ska vlast, ka­ko bi se svi gra­đa­ni na­vik­nu­li na pri­je­voz ži­vo­ti­nja. To­čan voz­ni red tra­mva­ja i auto­bu­sa dos­tu­pan je na in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma osječ­kog Grad­skog pri­je­vo­za put­ni­ka (GPP-a). U Za­gre­bu se ta­ko­đer mo­gu vo­zi­ti psi u jav­nom pri­je­vo­zu, s tim da se psi do 30 cen­ti­me­ta­ra vo­ze besplatno i u tran­s­por­te­ru, a za ve­će pse vlas­ni­ci mo­ra­ju pla­ti­ti pri­je­voz­nu kar­tu.

Reakcije put­ni­ka su od­lič­ne, ni­smo se ni na­da­li ta­ko po­zi­tiv­nim ko­men­ta­ri­ma

Za­do­vo­ljan vlas­nik, a i lju­bi­mac Ako pas one­čis­ti po­vr­ši­nu u jav­nom vo­zi­lu, vlas­nik ju je du­žan po­čis­ti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.