Ivo Kar­lo­vić kao od ša­le po­bi­je­dio upo­la mla­đeg od se­be

Ma­rin “da­ri­vao” Tip­sa­re­vi­ća u pr­vom se­tu, ali us­pio je na­pra­vi­ti pre­okret

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Fi­lić

Za me­đu­sob­ni hr­vat­ski po­lu­fi­na­le u Her­to­gen­bos­c­hu Či­lić će se bo­ri­ti s Pos­pi­ši­lom (83.), a Kar­lo­vić s Me­dve­de­vom (65.) an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net Oče­ki­va­no, Hr­vat­ska je u ni­zo­zem­skom gra­du Her­to­gen­bos­c­hu do­bi­la dvo­ji­cu če­t­vr­t­fi­na­lis­ta na ta­moš­njem ATP 250 tur­ni­ru na tra­vi, na­grad­nog fon­da od 589.185 eura. Ma­rin Či­lić u dru­gom ko­lu kao pr­vi no­si­telj po­bi­je­dio je Sr­bi­na Jan­ka Tip­sa­re­vi­ća, 61. te­ni­sa­ča svi­je­ta, sa 6:7 (6), 6:2, 6:4, dok je Ivo Kar­lo­vić, kao tre­ći no­si­telj, bio bo­lji od Ame­ri­kan­ca Ste­fa­na Koz­lo­va (150.) sa 6:4, 6:1.

Či­lić 17, Kar­lo­vić 9 aso­va?!

Ma­rin je do pr­ve po­bje­de na tra­vi ove se­zo­ne mo­gao i kra­ćim pu­tem. U tie-bre­aku pr­vog se­ta imao je vod­stvo od 6:3 i tri set-lop­te, ali ni­je ih is­ko­ris­tio pa je za če­t­vr­t­fi­na­le mo­rao odi­gra­ti sva tri se­ta i na te­re­nu os­ta­ti ne­što du­lje – go­to­vo dva sa­ta. Na­šeg je te­ni­sa­ča slu­žio ser­vis pa je po­go­dio 17 aso­va i na pr­vom ser­vi­su osvo­jio 84 pos­to po­ena. Su­par­ni­ku ni­je do­pus­tio ni­jed­nu pri­li­ku za bre­ak, a sam je is­ko­ris­tio tri od se­dam te ta­ko pos­ti­gao 70. po­bje­du u ka­ri­je­ri u me­če­vi­ma u ko­ji­ma je iz­gu­bio pr­vi set (168 tak­vih me­če­va je iz­gu­bio). Ukup­no je to Ma­ri­nu 409. po­bje­da na ATP To­uru, 18. ove se­zo­ne (uz 11 po­ra­za). Zbog krat­ko­će svog su­sre­ta (56 mi­nu­ta, 89 po­ena) Div sa Ša­la­te pos­ti­gao je sa­mo de­vet aso­va pro­tiv su­par­ni­ka ko­ji je upo­la mla­đi od na­šeg ve­te­ra­na (19-38). Koz­lov je ina­če ru­skog po­dri­je­tla, a ro­đen je u Ma­ke­do­ni­ji, u Skop­lju. Sad s ro­di­te­lji­ma ži­vi u Pem­bro­ke Pi­ne­su na Flo­ri­di. Kao deč­ko ko­ji obe­ća­va na tur­ni­ru je nas­tu­pio s po­ziv­ni­com. Kar­lo­vić je pro­tiv Koz­lo­va pos­ti­gao 340. po­bje­du na ATP To­uru u ka­ri­je­ri (uz 297 po­ra­za), no pla­sman u če­t­vr­t­fi­na­le ne do­no­si mu po­mak sa sa­daš­njeg 24. mjes­ta na ATP lis­ti. E, kad bi Za­grep­ča­nin even­tu­al­no osvo­jio tur­nir, ta­da bi mo­gao sko­či­ti do 21. po­zi­ci­je. No na tom pu­tu mo­gao bi ga u po­lu­fi­na­lu do­če­ka­ti Ma­rin Či­lić, što bi zna­či­lo da bi­smo u fi­na­lu sva­ka­ko ima­li jed­nog pred­stav­ni­ka. Pri­je to­ga, u da­naš­njem če­t­vr­t­fi­na­lu, Kar­lo­vi­ća če­ka još je­dan da­ro­vi­ti Rus Da­nil Me­dve­dev, 65. na ATP lis­ti, a Či­li­ća Ka­na­đa­nin če­škog po­dri­je­tla Va­sek Pos­pi­šil (83.) ko­ji je po­bi­je­dio Ukra­jin­ca Dol­go­po­lo­va.

Ko­njuh se us­pje­la vra­ti­ti

Na is­tom tur­ni­ru, ali u kon­ku­ren­ci­ji te­ni­sa­či­ca, u če­t­vr­t­fi­na­le je uš­la i Ana Ko­njuh. Ona je u dru­gom ko­lu vo­di­la te­šku, go­to­vo dvo­sat­nu bor­bu s do­ma­ćom te­ni­sa­či­com Ric­hel Ho­gen­kamp, 100. na lis­ti. U tre­ćem je se­tu gu­bi­la s 0:3, ali us­pje­la se vra­ti­ti i na kra­ju po­bi­je­di­ti sa 4:6, 6:3, 6:4. Za po­lu­fi­na­le će se bo­ri­ti s Ru­ski­njom Jev­ge­ni­jom Ro­di­nom (80.).

Div sa Ša­la­te pro­tiv Ste­fa­na Koz­lo­va pos­ti­gao je 340. po­bje­du na ATP To­uru u ka­ri­je­ri (uz 297 po­ra­za), 68. na tra­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.