Da bi pre­ži­vje­la, Ana Br­na­bić je za pet fun­ti po sa­tu di­je­li­la po Lon­do­nu let­ke

Ana Br­na­bić dek­la­ri­ra­na je pri­pad­ni­ca LGBT za­jed­ni­ce, a u svo­joj imo­vin­skoj kar­ti­ci pri­ja­vi­la je ku­ću na oto­ku Kr­ku ko­ju je nas­li­je­di­la

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Bra­ni­mir Bra­da­rić, San­dra Velj­ko­vić VUKOVAR, ZAGREB

Že­lim za­hva­li­ti pred­sjed­ni­ku na uka­za­nom ogrom­nom po­vje­re­nju da vo­dim Vla­du Sr­bi­je i nas­ta­vim re­for­me, objas­ni­la je Ana Br­na­bić

Pri­je sa­mo ne­ko­li­ko go­di­na Ana Br­na­bić stu­di­ra­la je u Lon­do­nu gdje se kao i ve­ći­na dru­gih stu­de­na­ta sna­la­zi­la ka­ko je zna­la i umje­la da bi pre­ži­vje­la. Iz­me­đu os­ta­lo­ga, po uli­ca­ma Lon­do­na di­je­li­la je i let­ke za jed­nu ško­lu en­gle­skog je­zi­ka ka­ko bi za­ra­di­la pet fun­ti na sat. Ni­je ta­da mo­gla ni sa­nja­ti da će u lje­to 2016. go­di­ne, kao nes­tra­nač­ka oso­ba, pos­ta­ti mi­nis­tri­ca u Vla­di Sr­bi­je, a on­da go­di­nu kas­ni­je bi­ti ime­no­va­na i za man­da­tar­ku za no­vu pre­mi­jer­ku Sr­bi­je. – Ži­vot u En­gle­skoj na­učio me da ni­je sra­mo­ta raditi bi­lo ko­ji po­sao. Da­nas si di­rek­tor, a su­tra, dok se ne sna­đeš, ra­diš u ka­fi­ću – rek­la je u jed­noj od svo­jih iz­ja­va Br­na­bić.

Smi­ri­va­nje stra­nač­kih stras­ti

Do proš­le go­di­ne Br­na­bić je u Sr­bi­ji bi­la re­la­tiv­no ne­poz­na­ta oso­ba ka­da je dos­lov­no pre­ko no­ći, na po­ziv ta­daš­njeg pre­mi­je­ra Alek­san­dra Vu­či­ća, pos­ta­la mi­nis­tri­ca dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­upra­ve. Bio je to i sig­nal da se sve u ve­zi s no­vom mi­nis­tri­com is­tra­ži pa je, osim či­nje­ni­ce da je nes­tra­nač­ka oso­ba, is­tak­nu­ta i či­nje­ni­ca da je ona dek­la­ri­ra­na pri­pad­ni­ca LGBT po­pu­la­ci­je. Iro­ni­ja je da će dek­la­ri­ra­na lez­bij­ka bi­ti pre­mi­jer­ka Sr­bi­je sa­mo ne­ko­li­ko go­di­na na­kon ve­li­kih ne­mi­ra u Be­ogra­du ti­je­kom po­vor­ke po­no­sa – s de­se­ci­ma oz­li­je­đe­nih, raz­bi­je­nim sre­di­štem gra­da, zbog če­ga je ne­ko­li­ko po­vor­ki za­bra­nje­no ra­di si­gur­nos­ti. – Vje­ru­jem da će za tri-če­ti­ri da­na sve ovo iz­bli­je­dje­ti i da ne­ću bi­ti poz­na­ta kao gay mi­nis­tri­ca – rek­la je Br­na­bić ko­ja se u ra­ni­jim iz­ja­va­ma za­la­ga­la da Vu­čić os­ta­ne na če­lu Vla­de. Ka­da ju se po­če­lo spo­mi­nja­ti kao mo­gu­ću pre­mi­jer­ku, o to­me ni­je že­lje­la pre­vi­še go­vo­ri­ti te je is­ti­ca­la ka­ko bi Vu­čić no­vom man­da­ta­ru, tko god on bio, odre­đe­ni pe­ri­od tre­bao bi­ti men­tor. – Že­lim za­hva­li­ti pred­sjed­ni­ku na uka­za­nom ogrom­nom po­vje­re­nju da vo­dim Vla­du Sr­bi­je i nas­ta­vim re­for­me s ne­sma­nje­nom po­sve­će­noš­ću i sna­gom. Čast je slu­ži­ti svo­joj zem­lji i ja ću, ako me Skup­šti­na iz­gla­sa, Vla­du vo­di­ti po­sve­će­no i od­go­vor­no, a svoj po­sao ra­dit ću po­šte­no i s lju­bav­lju. Svjes­na sam od­go­vor­nos­ti ko­ju pre­uzi­mam jer tre­bam nas­li­je­di­ti pra­vog li­de­ra, a imam i oba­ve­zu pre­ma gra­đa­ni­ma ko­ji že­le osje­ti­ti re­zul­ta­te ra­da Vla­de kroz bo­lju kva­li­te­tu ži­vo­ta – rek­la je Br­na­bić, ina­če ro­đe­na Be­ogra­đan­ka. Pos­li­je sred­nje ško­le za­vr­še­ne u Be­ogra­du pre­se­li­la se u SAD gdje je na sve­uči­li­štu Nor­t­hwo­od za­vr­ši­la stu­dij pos­lov­ne ad­mi­nis­tra­ci­je. Pos­li­je to­ga od­la­zi u En­gle­sku gdje na sve­uči­li­štu Hull za­vr­ša­va ma­gis­te­rij i stje­če MBA di­plo­mu iz mar­ke­tin­ga. Us­li­je­dio je i njen an­ga­žman na vi­še pos­lo­va gdje je re­do­vi­to do­bi­va­la po­hva­le i is­ti­ca­la se svo­jim zna­njem i struč­noš­ću. Br­na­bić je

po­dri­je­tlom iz Hr­vat­ske ta­ko da u svo­joj imo­vin­skoj kar­ti­ci me­đu ne­kret­ni­na­ma ko­je po­sje­du­je ima pri­jav­lje­nu i ku­ću na oto­ku Kr­ku po­vr­ši­ne 167 kva­dra­ta. Upra­vo je na Kr­ku bo­ra­vi­la ka­da je do­bi­la po­ziv proš­le go­di­ne da se pri­klju­či Vla­di Sr­bi­je. Još pri­je to­ga jav­no se dek­la­ri­ra­la kao pri­pad­ni­ca LGBT za­jed­ni­ce što joj se za­pra­vo i naj­vi­še za­mje­ra na­kon što je pos­ta­la man­da­tar­ka. Nje­no ime­no­va­nje za mi­nis­tri­cu proš­lo je bez ne­kih ve­ćih po­tre­sa, ali je is­to­ga tre­nut­ka ka­da je Vu­čić obja­vio od­lu­ku kre­nu­la pra­va la­vi­na op­tuž­bi na njen ra­čun. Ni u vla­da­ju­ćem SNS-u tu od­lu­ku mno­gi ni­su naj­bo­lje pri­hva­ti­li ta­ko da je naj­av­ljen no­vi krug raz­go­vo­ra ti­je­kom ko­jih bi ih Vu­čić tre­bao “uvje­ri­ti” da smi­re stras­ti i gla­sa­ju ka­ko je on od­lu­čio. Odr­ža­va­ni su i odre­đe­ni raz­go­vo­ri s čel­ni­ci­ma Sr­p­ske pra­vos­lav­ne cr­k­ve, a za­bi­lje­žen je i pr­vi ne­pos­luh ne­ko­ga od čla­no­va ko­ali­ci­je stra­na­ka okup­lje­nih oko Vu­či­ća. Na taj ko­rak odva­žio se pred­sjed­nik Je­dins­tve­ne Sr­bi­je (JS) Dra­gan Mar­ko­vić Pal­ma ko­ji je po­ru­čio da ne­će gla­sa­ti za Br­na­bić.

Sti­er po­zi­va na di­ja­log

– Ka­da je u pi­ta­nju ta po­pu­la­ci­ja i ta te­ma, moj stav je poz­nat u ci­je­loj Eu­ro­pi. Zas­tup­ni­ci Je­dins­tve­ne Sr­bi­je (JS) i ja ne­će­mo gla­sa­ti da Ana Br­na­bić bu­de naš pre­mi­jer. Sva­ko di­je­te u Sr­bi­ji zna moj stav po tom pi­ta­nju – re­kao je Dra­gan Mar­ko­vić Pal­ma ko­ji je ti­je­kom go­di­na u vi­še na­vra­ta dis­kri­mi­ni­rao LGBT po­pu­la­ci­ju zbog če­ga je i op­tu­žen pri­je tri go­di­ne. Pre­ma nje­go­vu miš­lje­nju, pre­mi­jer Sr­bi­je tre­ba bi­ti “do­ma­ćin ko­ji ima dje­cu i zna ka­ko se bo­ri za os­ta­lu dje­cu”. Sve to Vu­či­ća i ne po­ga­đa pre­vi­še s ob­zi­rom na to da je svjes­tan ka­ko će u Skup­šti­ni bez ve­ćih pro­ble­ma osi­gu­ra­ti po­treb­nu ve­ći­nu da Br­na­bić pos­ta­ne pre­mi­jer­ka. – Ni­je bi­lo la­ko do­ni­je­ti od­lu­ku i do­nio sam je u skla­du s in­te­re­si­ma Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, ci­lje­vi­ma prok­la­mi­ra­nim s ide­jom da ra­dom i ener­gi­jom nas­ta­vi­mo do­no­si­ti do­bre re­zul­ta­te, ka­ko za na­šu zem­lju ta­ko i gra­đa­ne. Sr­bi­ja mo­ra sli­ku o se­bi još vi­še po­pra­vi­ti. Svo­ju ne­za­vis­nost i su­ve­re­nost ni­ko­me vi­še ne mo­ra do­ka­zi­va­ti, ali Sr­bi­ja zas­lu­žu­je još bo­lje mjes­to – re­kao je Vu­čić na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na ko­joj je i obja­vio ka­ko je Br­na­bić ime­no­vao za man­da­tar­ku za pre­mi­jer­ku. I u Hr­vat­skoj se s ve­li­kim in­te­re­som pra­te naj­no­vi­ja do­ga­đa­nja u Sr­bi­ji oko iz­bo­ra pre­mi­jer­ke. – Oče­ku­jem da će no­va pre­mi­jer­ka bi­ti sprem­na za kons­truk­ti­van di­ja­log s Hr­vat­skom ko­jim će se u europ­skom du­hu rje­ša­va­ti otvo­re­na pi­ta­nja – ko­men­ti­rao je iz­bor Ane Br­na­bić kao no­ve sr­p­ske pre­mi­jer­ke Da­vor Sti­er ko­ji do služ­be­nog ime­no­va­nja Ma­ri­je Pej­či­no­vić Bu­rić još ob­na­ša duž­nost mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va.

Ni­je sra­mo­ta raditi bi­lo ko­ji po­sao. Da­nas si di­rek­tor, a su­tra ra­diš u ka­fi­ću, rek­la je Br­na­bić

Po­nos­na pri­pad­ni­ca Su­di­oni­ci­ma po­vor­ke po­no­sa 2016. pri­klju­či­la se i Ana Br­na­bić

PRVA GAY MI­NIS­TRI­CA I PRE­MI­JER­KA Ana Br­na­bić bi­la je prva gay mi­nis­tri­ca u Sr­bi­ji, a sada je i prva gay nes­tra­nač­ka man­da­tar­ka Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je

Ubr­za­no do vr­ha Ana Br­na­bić s mi­nis­trom vanj­skih pos­lo­va Ivi­com Da­či­ćem i sr­p­skim pred­sjed­ni­kom Alek­san­drom Vu­či­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.