Ru­si Su­ho­ji­ma smak­nu­li še­fa Is­lam­ske dr­ža­ve AlBag­h­da­di­ja u Ra­ki

Zrač­ni na­pad iz­ve­den je još 28. svib­nja, a ru­ska voj­ska tek je ju­čer obja­vi­la vi­jest o smr­ti pr­vog te­ro­ris­ta svi­je­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Ru­sko zra­ko­plov­s­tvo če­ka­lo je da se oku­pi ci­je­li za­po­vjed­ni la­nac ISIL-a a za­tim uda­ri­lo po taj­nom bun­ke­ru u pus­ti­nji Vo­đa te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve Abu Bakr al-Bag­h­da­di, ka­ko tvr­di ru­sko mi­nis­tar­stvo obra­ne, ubi­jen je u ru­skim zrač­nim na­pa­di­ma juž­no od Ra­ke. Pre­ma pri­op­će­nju ru­skog mi­nis­tar­stva obra­ne, Al-Bag­h­da­di je, po sve­mu su­de­ći, ubi­jen za­jed­no s os­ta­lim čel­ni­ci­ma Is­lam­ske dr­ža­ve u na­pa­du ko­ji su ru­ske zra­ko­plov­ne sna­ge iz­ve­le 28. svib­nja.

Udar na za­po­vjed­ni vrh ISIL-a

Al-Bag­h­da­di ubi­jen je na­kon što su Ru­si do­bi­li in­for­ma­ci­ju o odr­ža­va­nju sas­tan­ka vi­so­kih duž­nos­ni­ka ISIL-a na ko­jem su raz­ma­tra­li ka­ko i na ko­ji na­čin na­pus­ti­ti Ra­ku, za ko­ju je sa­mo pi­ta­nje da­na ka­da će pas­ti u ru­ke arap­sko-ru­ske ko­ali­ci­je. Si­rij­ski su voj­ni iz­vo­ri za Ve­čer­nji list po­t­vr­di­li da su ru­ski bom­bar­de­ri, una­toč to­me što je sas­ta­nak vi­so­kih za­po­vjed­ni­ka ISIL-a po­čeo ra­ni­je, če­ka­li s bom­bar­di­ra­njem dok ni­je sti­gao vo­đa te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve, Abu Bakr al-Bag­h­da­di. Is­ti iz­vor po­t­vr­dio je da su na­pad iz­ve­li bom­bar­de­ri Su­hoj 35 i Su­hoj 34 te da je ame­rič­ka stra­na zna­la za tu ak­ci­ju. Uz Al-Bag­h­da­di­ja, pre­ma si­rij­skim iz­vo­ri­ma, ubi­je­no je i 30-ak za­po­vjed­ni­ka te 300 bo­ra­ca. Me­đu po­gi­nu­li­ma je i emir Ra­ke, Abu al-Haj al-Ma­sri i vo­đa spe­ci­jal­ne je­di­ni­ce ISIL-a Ibra­him Anayef al-Haj. Ia­ko za sada te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Is­lam­ska dr­ža­va ne po­t­vr­đu­je ni­ti de­man­ti­ra vi­jest o uboj­stvu svo­ga vo­đe Abu Bakr al-Bag­h­da­di­ja, na nje­zi­nim stra­ni­ca­ma objav­lje­ne su sli­ke ra­za­ra­nja tog objek­ta uz ko­men­tar da su od si­li­ne bom­bar­di­ra­nja tog objek­ta, ko­ji je pot­pu­no ra­zo­ren, mis­li­li da je po­tres. Ana­li­ti­ča­ri vje­ru­ju da je Abu Bakr al-Bag­h­da­di ovaj put za­is­ta ubi­jen, s ob­zi­rom na to da je tu in­for­ma­ci­ju u jav­nost pr­vi put pla­si­ra­lo ru­sko mi­nis­tar­stvo obra­ne, ko­je ni­kad do­sad ni­je iz­la­zi­lo s ne­po­t­vr­đe­nim in­for­ma­ci­ja­ma. Vo­đu te­oris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve irač­ki me­di­ji su do sada ne­ko­li­ko pu­ta po­ka­pa­li, tro­va­li i uhi­ći­va­li. Na­ime, sa­mo u pret­hod­nih go­di­nu da­na objav­lji­va­ne su in­for­ma­ci­je da je Al-Bag­h­da­di naj­pri­je otro­van, za­tim da je ubi­jen, da bi na kra­ju sti­gla vi­jest i da je uhi­ćen. Sva­ka od tih in­for­ma­ci­ja, me­đu­tim, po­ka­za­la se ne­toč­nom. Za Al-Bag­h­da­di­ja, ko­ji je pos­tao naj­tra­že­ni­ji te­ro­rist na svi­je­tu, ame­rič­ki Sta­te De­part­ment po­nu­dio je naj­ve­ću na­gra­du do­sad. Taj bli­sko­is­toč­ni strah i tre­pet, 47-go­diš­nji Abu Bakr al-Bag­h­da­di, ko­ji si­je strah po svi­je­tu i pri­je­ti ve­li­kom glo­bal­nom kri­zom, kao mla­dić bio je pri­lič­no ne­upad­ljiv i sra­me­ž­ljiv. Ro­đen je

u re­li­gi­oz­noj obi­te­lji i odras­tao u gra­du Sa­ma­ri te se pre­se­lio u Bag­dad, gdje je ste­kao dok­to­rat is­lam­skih zna­nos­ti i dok­tri­ne. Za vri­je­me stu­di­ja bio je i imam dža­mi­je u Bag­da­du gdje je vo­dio mo­li­tve. Ka­da je 2003. go­di­ne po­če­la Ame­ri­kan­ci­ma pre­dvo­đe­na inva­zi­ja na Irak, pri­dru­žio se sa­la­fis­tič­kim dži­ha­dis­tič­kim po­bu­nje­ni­ci­ma. Ame­ri­kan­ci su ga ulo­vi­li, no i os­lo­bo­di­li go­di­nu da­na kas­ni­je jer su ga sma­tra­li ci­vi­lom, a ne voj­nom me­tom. O naj­tra­že­ni­joj oso­bi na svi­je­tu, Ibra­hi­mu Au­ad Ibra­hi­mu Ali al-Ba­dri al-Sa­ma­rai, poz­na­tom po rat­nom na­dim­ku Abu Bakr al-Bag­h­da­di, ko­ji je pre­ko no­ći pos­tao svjet­ska te­ma pro­gla­siv­ši Is­lam­sku dr­ža­vu na te­ri­to­ri­ju Ira­ka i Si­ri­je, ko­jem su Ame­ri­kan­ci uci­je­ni­li gla­vu na 10 mi­li­ju­na do­la­ra, ja­ko ma­lo se zna­lo do pro­gla­še­nja ka­li­fa­ta. Pot­kraj lip­nja 2014. go­di­ne ISIL je pro­gla­sio ka­li­fat na te­ri­to­ri­ju Si­ri­je i Ira­ka s glav­nim, si­rij­skim gra­dom Ra­kom ko­ji su osvo­ji­li u ožuj­ku 2013. i ko­ji se na­la­zi u do­li­ni Eu­fra­ta, ma­nje od 200 ki­lo­me­ta­ra od irač­ke gra­ni­ce. Sa­mo­pro­gla­še­ni ka­lif Abu Bakr al-Bag­h­da­di po­zvao je mus­li­ma­ne da emi­gri­ra­ju u ka­li­fat ka­ko bi po­mo­gli iz­grad­nji is­lam­ske dr­ža­ve. U jed­noj od ri­jet­kih po­ru­ka ko­je je iz­rav­no upu­tio, Al-Bag­h­da­di je ta­da na­ro­či­to ape­li­rao na mus­li­ma­ne s prak­tič­nim zna­nji­ma i stru­kom – su­ce, li­ječ­ni­ke, in­že­nje­re, one s is­kus­tvom u voj­s­ci i ad­mi­nis­tra­ci­ji... Bag­h­da­di se zad­nji put u jav­nos­ti po­ja­vio u Mo­su­lu 2014., na vi­de­os­nim­ci na ko­joj je odje­ven u cr­nu kle­ri­kal­nu odje­ću iz sred­njo­vje­kov­ne dža­mi­je Ve­li­ki al-Nu­ri i pro­gla­sio svoj ka­li­fat. Na­pus­tio je Al-Qa’idu 2013., dvi­je go­di­ne na­kon hva­ta­nja i smak­nu­ća Osa­me bin La­de­na. Za sve te­ro­ris­tič­ke na­pa­de ko­je su nje­go­vi bor­ci iz­ve­li u svi­je­tu, osob­no je dao na­red­bu, a na­pad na Pa­riz i Bruxel­les sam je i or­ga­ni­zi­rao. Te­ro­ris­ti ko­ji su iz­vr­ši­li te te­ro­ris­tič­ke na­pa­de bi­li su mu ja­ko bli­ski i po­vjer­lji­vi. Ia­ko je u mla­dos­ti bio sra­me­ž­ljiv, odras­tao je u kr­vo­loč­nog čo­vje­ka ko­ji se ni­je li­bio ni­če­ga. Čes­to je audi­opo­ru­ka­ma po­zi­vao svo­je pris­ta­še na te­ro­ris­tič­ke na­pa­de te da ubi­ju što vi­še „ne­vjer­ni­ka“. Na­kon što su ko­ali­ci­ja pre­dvo­đe­na SAD-om a po­tom i Ru­si­ja kre­nu­le sa zrač­nim uda­ri­ma, Al-Bag­h­da­di je po­ru­čio da nji­ma te­ri­to­rij ni­šta ne zna­či te da će u slu­ča­ju te­ri­to­ri­jal­nog nes­tan­ka ka­li­fa­ta rat pre­se­li­ti u Eu­ro­pu i Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve. Zad­nje in­for­ma­ci­je ko­ji­ma je CIA ras­po­la­ga­la go­vo­ri­le su da je Bag­h­da­di po­bje­gao iz Mo­su­la u pus­ti­nju, ali se sa si­gur­noš­ću ni­je mo­glo po­t­vr­di­ti toč­no mjes­to jer je pus­ti­nja pu­na pod­zem­nih sklo­ni­šta još iz vre­me­na Sa­da­ma Hu­se­ina.

Pod­zem­ni bun­ker u pus­ti­nji

Da ga ne ot­kri­ju, Al-Bag­h­da­di po­bje­gao je sa­mo s naj­bli­žim su­rad­ni­ci­ma te sa so­bom ni­je no­sio ko­mu­ni­ka­tiv­no sred­stvo uz ko­je bi služ­be mo­gle lo­ci­ra­ti nje­go­vu toč­nu lo­ka­ci­ju. Zbog to­ga je i ne­ko­li­ko pu­ta na dan mi­je­njao svoj po­lo­žaj. CIA je u po­tra­gu uklju­či­la i po­seb­ne sa­te­li­te i dro­no­ve da pre­gle­da­ju bri­sa­ni pros­tor pus­ti­nje u Ira­ku i Si­ri­ji ka­ko bi odre­di­li toč­nu lo­ka­ci­ju AlBag­h­da­di­ja, ko­ji je po­bje­gao na­kon što je pos­tao svjes­tan da je sa­mo pi­ta­nje sa­ti ka­da će Mo­sul bi­ti pot­pu­no u ru­ka­ma irač­kih sna­ga. Na­kon to­ga, ka­ko tvr­de si­rij­ski voj­ni iz­vo­ri, Al-Bag­h­da­di se bro­di­com s naj­bli­žim su­rad­ni­ci­ma us­pio pre­ko ri­je­ke Eu­frat pro­bi­ti u glav­ni grad ka­li­fa­ta Ra­ku, gdje je na­po­kon i ubi­jen.

VLADIMIR PUTIN Ru­ski pred­sjed­nik čvr­sto sto­ji uz si­rij­skog pred­sjed­ni­ka Ba­sha­ra al-Assa­da

BASHAR AL-ASSAD Uz po­moć ru­ske voj­ske, Ira­na i Hez­bol­la­ha bo­ri se pro­tiv ISIL-a i dru­gih dži­ha­dis­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.