Plen­ko­vi­ća ne­će di­ra­ti, ali že­li de­mo­kra­ci­ju u HDZ-u

Ne že­li ru­ši­ti Plen­ko­vi­ća, ali že­li de­mo­kra­ti­zi­ra­ti HDZ

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net Iva Pu­ljić-Še­go

Na pr­vom Pred­sjed­niš­tvu pred­lo­žit će iz­mje­ne Sta­tu­ta HDZ-a da se mo­de­lom je­dan član – je­dan glas bi­ra­ju svi duž­nos­ni­ci u toj stran­ci

Da­vor Ivo Sti­er od os­tav­ke u Vla­di i no­vin­ske kon­fe­ren­ci­je na ko­joj je obja­vio svoj od­la­zak iz Ban­skih dvo­ra i naj­a­vio ja­ča­nje de­mo­kr­š­ćan­ske op­ci­je u HDZ-u u jav­nos­ti vi­še ni­je is­tu­pao. Ve­čer­nji list iz iz­vo­ra bli­skih Sti­eru doz­na­je ko­ji će bi­ti nje­go­vi po­te­zi u HDZ-u kao po­li­tič­kog taj­ni­ka stran­ke i za­što je za­is­ta oti­šao iz Vla­de.

Po­ga­zio bi sve...

Sti­er je svjes­tan svih ri­zi­ka, oti­šao je iz Vla­de, a nje­go­va po­zi­ci­ja po­li­tič­kog taj­ni­ka u HDZ-u ovi­si is­klju­či­vo o An­dre­ju Plen­ko­vi­ću, no za nje­ga ni­je bi­lo dru­ge op­ci­je na­kon što je sklop­lje­na Vla­da HDZ-a i HNS-a s ob­zi­rom na to da on kao po­li­tič­ki taj­nik u ni­kak­vim pre­go­vo­ri­ma ni­je su­dje­lo­vao, što­vi­še za­go­va­rao je no­ve iz­bo­re. – Da je os­tao u Vla­di, po­ga­zio bi sve ono što je pi­sao u “No­voj hr­vat­skoj pa­ra­dig­mi”. Sad je vi­še ne­go ikad pra­vi tre­nu­tak da se iz­mi­je­ni Sta­tut HDZ-a i da se uve­de na­če­lo je­dan član – je­dan glas za iz­bor svih duž­nos­ni­ka u HDZ-u, dak­le Pred­sjed­niš­tva stran­ke i svih vo­de­ćih struk­tu­ra na svim ra­zi­na­ma stran­ke. Idu­će dvi­je do tri go­di­ne ne­će bi­ti iz­bo­ra, pr­vi slje­de­ći su iz­bo­ri za Eu­ro­par­la­ment 2019. i ne­ma pra­vih ar­gu­me­na­ta za­što HDZ sada ne bi iz­mi­je­nio Sta­tut i is­pu­nio ono što su i Sti­er i Plen­ko­vić obe­ća­li kad su se vra­ti­li iz Bruxel­le­sa – is­pri­čao nam je iz­vor bli­zak po­li­tič­kom taj­ni­ku HDZ-a. Za­to će Sti­er na pr­voj sjed­ni­ci Pred­sjed­niš­tva HDZ-a pred­lo­ži­ti iz­mje­ne Sta­tu­ta, a pri­hva­ti li ih Pred­sjed­niš­tvo i Sre­diš­nji od­bor HDZ-a, te iz­mje­ne mo­ra­ju bi­ti usvo­je­ne i na Sa­bo­ru HDZ-a. Do­dat­ni ar­gu­ment za­što Sti­er in­zis­ti­ra da se baš sada uve­du te iz­mje­ne, doz­na­je Ve­čer­nji list, jest taj što on sma­tra da je de­mo­kra­ti­za­ci­ja stran­ke je­di­ni na­čin da se spri­je­či kli­jen­te­li­zam bi­lo ko­je vr­ste. I onaj stra­nač­ki i even­tu­al­ni u Vla­di HDZ-a i HNS-a. – Ko­ali­ci­ja HDZ-a i HNS-a do­go­vo­re­na je ne sa­mo da­le­ko od oči­ju jav­nos­ti, ne­go i da­le­ko od for­mal­nih stra­nač­kih struk­tu­ra HDZ-a. Na Pred­sjed­niš­tvu se o toj ko­ali­ci­ji gla­sa­lo, a da čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva ni­su zna­li po­je­di­nos­ti tog sa­vez­niš­tva. Ali što je bi­lo ne mo­že se pro­mi­je­ni­ti, no to vi­še ne bi smje­lo bi­ti ta­ko – pre­nio nam je su­go­vor­nik bli­zak Sti­eru. Taj iz­vor ni­je si­gu­ran da HNS-ova eki­pa, pre­dvo­đe­na Iva­nom Vr­do­lja­kom i Sreć­kom Fe­ren­ča­kom, ka­da je do­go­va­ra­la sa­vez s HDZ-om ni­je bi­la vo­đe­na kli­jen­te­liz­mom. Na­ši iz­vo­ri ka­žu da Sti­eru ni­je to­li­ki pro­blem sa­vez­niš­tvo dvi­ju stra­na­ka raz­li­či­tog svje­to­na­zo­ra, ne­go na­čin na ko­ji je ta ko­ali­ci­ja do­go­vo­re­na. I tak­ve si­tu­aci­je že­li mi­je­nja­ti. – Ka­da čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva bu­du iz­rav­no bi­ra­ni, a ne ša­la­bah­ter-de­mo­kra­ci­jom u de­le­gat­skom sus­ta­vu, bit će ma­nja nji­ho­va ovis­nost o pred­sjed­ni­ku stran­ke i ne­će sli­je­po iz­gla­sa­va­ti od­lu­ke bez ikak­vih pi­ta­nja – sma­tra naš iz­vor. Da­vor Ivo Sti­er svjes­tan je, doz­na­je­mo, da ga Plen­ko­vić u sva­kom tre­nut­ku mo­že smi­je­ni­ti s po­zi­ci­je po­li­tič­kog taj­ni­ka, ali u nje­go­vu kru­gu sma­tra­ju da bi to bi­la lo­ša po­ru­ka jer bi is­pa­lo da ga mi­če s te funk­ci­je ka­ko bi za­us­ta­vio pro­ces de­mo­kra­ti­za­ci­je stran­ke. S dru­ge stra­ne Sti­er, ču­je­mo od nje­mu bli­skih iz­vo­ra, ne­ma pro­blem da se taj pro­ces odvi­je i bez nje­ga, ali bit­no je da se de­mo­kra­ti­za­ci­ja stran­ke i nje­zi­no pri­bli­ža­va­nje člans­tvu do­go­di. U sva­kom slu­ča­ju on će tu pri­ču gu­ra­ti dok­le god ide.

Že­li pro­ves­ti obe­ća­no

– Kad bi HDZ u no­ve stra­nač­ke iz­bo­re išao bez iz­mje­na Sta­tu­ta, on­da bi sve os­ta­lo po sta­ro­me i to ne­ma smis­la. Is­pa­lo bi da je Sti­er “No­vu hr­vat­sku pa­ra­dig­mu” pi­sao sa­mo u kon­tek­s­tu Ka­ra­mar­ko­ve vla­da­vi­ne u HDZ-u, što ni­je bi­la nje­go­va po­an­ta – pre­no­se nam kru­go­vi bli­ski biv­šem mi­nis­tru. Sti­er, doz­na­je­mo, ne­će ni­ti že­li in­zis­ti­ra­ti na da­tu­mu odr­ža­va­nja iz­bo­ra u HDZ-u, ne­go će to bi­ti stvar po­li­tič­ke pro­cje­ne i stra­nač­ke od­lu­ke. U Sti­ero­vu kru­gu uvje­ra­va­ju da nje­mu uop­će ni­je op­ci­ja ru­še­nje Plen­ko­vi­ća kao še­fa HDZ-a ili ru­še­nje Vla­de, ni ikak­vo frak­ci­onaš­tvo u HDZ-u. – Plen­ko­vić i Vla­da ima­ju Sti­ero­vu po­dr­šku. On je či­tao što se ovih da­na pi­sa­lo, ali nje­go­vi mo­ti­vi ni­su tak­ve pri­ro­de. Že­li pro­ves­ti ono što je obe­ćao za­jed­no s Plen­ko­vi­ćem pri­je go­di­nu da­na – za­klju­čio je iz­vor bli­zak Sti­eru.

“Da Plen­ko­vić smi­je­ni Sti­era u HDZ-u, to bi bi­la po­ru­ka da se za­us­tav­lja de­mo­kra­ti­za­ci­ja HDZ-a” “Sada vi­še ne­go ika­da tre­ba mi­je­nja­ti Sta­tut HDZ-a, i zbog mo­gu­ćeg kli­jen­te­liz­ma s HNS-om”

Da­vor Ivo Sti­er Iz Vla­de je oti­šao na­kon što je HDZ sklo­pio ko­ali­ci­ju s HNS-om, sada že­li ja­ča­ti de­mo­kr­š­ćans­tvo u HDZ-u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.