Da Jor­dan igra pre­ma da­naš­njim pra­vi­li­ma, za­bi­jao bi 60 ko­še­va po utak­mi­ci

Usu­đu­jem se re­ći da su mo­ji Bul­l­si ipak bi­li bo­lji od da­naš­njih War­ri­or­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Dra­žen Braj­dić ZAGREB

DA­RIO ŠARIĆ Ku­koč o na­šem igra­ču Sixer­sa

Od to­ga ho­će li bi­ti pro­gla­šen za no­va­ka go­di­ne, za Da­ri­ja Ša­ri­ća pu­no su važ­ni­je mi­nu­te i igrač­ka slo­bo­da ko­ju je do­bio. Ne­ki­ma kao da sme­ta što Da­rio ne igra iz­nad obru­ča, no ni to ni­je važ­no ako on po utak­mi­ci ima 10-ak sko­ko­va, ako mo­že kre­ira­ti igru s če­tvor­ke, ako mo­že po­go­di­ti tri­cu, odi­gra­ti do­bar pick and pop, ako po­di­je­li par asis­ten­ci­ja.

ALEK­SAN­DAR PE­TRO­VIĆ Ku­koč o hr­vat­skom iz­bor­ni­ku

Iz­bor­nik Alek­san­dar Pe­tro­vić ima svo­je ide­je, svo­ju vi­zi­ju i ne­ma smis­la da ja u to ula­zim, ne­go to tre­ba po­što­va­ti. Uos­ta­lom, to nam je proš­lo lje­to ne­što do­ni­je­lo. Otiš­li smo na Olim­pij­ske igre, po­bi­je­di­li Špa­njol­ce, a da smo ima­li sa­mo ma­lo vi­še pa­me­ti, mo­gli smo do­bi­ti i Sr­be. Či­ni mi se da ima­mo po­ten­ci­ja­la da u slje­de­će 3-4 go­di­ne ne­što na­pra­vi­mo.

SA­VJET­NIK U BULLSIMA Ko­šar­ka bez ra­zi­gra­va­ča

Ne znam ko­li­ko hr­vat­ska re­pre­zen­ta­ci­ja mo­že na­pra­vi­ti na Eu­ro­ba­ske­tu, ali znam da mo­že­mo igra­ti do­bru ko­šar­ku i bez kla­sič­nog ra­zi­gra­va­ča jer Bog­da­no­vić, Si­mon i Šarić u sta­nju su kre­ira­ti igru, a šte­ta je što ne­će bi­ti He­zo­nje ko­ji mo­že igra­ti obra­nu na sva­kom ra­zi­gra­va­ču. Uos­ta­lom, ni mi u onoj olim­pij­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji iz Bar­ce­lo­ne ni­smo pu­no ko­ris­ti­li na­še kla­sič­ne playma­ke­re, a ni­su ga ima­li ni mo­ji Bul­l­si ko­ji su osvo­ji­li tri nas­lo­va NBA pr­va­ka za­re­dom. Ni da­naš­nji War­ri­or­si ne­ma­ju kla­sič­nog ra­zi­gra­va­ča, ali ima­ju naj­bo­lju igru jer se ja­ko do­bro kre­ću, ra­de pu­no blo­ko­va, utr­ča­va­ju i ima­ju moć­nu tran­zi­ci­ju.

STEVE KERR Ku­koč o tre­ne­ru NBA pr­va­ka

Moj biv­ši su­igrač Steve Kerr, ne­kad igrač Bul­l­sa, a da­nas tre­ner War­ri­or­sa, bio je vr­lo pa­me­tan igrač ko­ji je, oči­to, mar­lji­vo skup­ljao sva svo­ja is­kus­tva u ra­du s tre­ner­skim ve­li­ka­ni­ma kao što su Phil Jac­k­son i Gregg Po­po­vich, ali i ona ste­če­na igra­njem uz Jor­da­na, Pip­pe­na, Rod­ma­na, Dun­ca­na... Na kon­cu je sve to us­pio pre­ni­je­ti na svo­je igra­če.

To­ni Ku­koč, tros­tru­ki su­di­onik (i osva­jač) NBA fi­na­la, ko­men­ti­ra što je za­pa­zio u ovo­go­diš­njem fi­na­lu War­ri­or­sa i Cav­sa

Ne­po­sred­no na­kon što su Gol­den Sta­te War­ri­or­si u pet utak­mi­ca nad­ja­ča­li Cle­ve­land Ca­va­li­er­se (4-1), To­ni Ku­koč je iz svog Chi­ca­ga kre­nuo put svog Spli­ta pa će se do po­čet­ka ko­lo­vo­za od­ma­ra­ti na Ja­dra­nu s obi­te­lji. – Moj je do­jam da War­ri­or­si ima­ju pu­no bo­lje ra­zu­mi­je­va­nje ka­ko se do­bi­va­ju utak­mi­ce. Nji­ho­va je mom­čad ta­ko i slo­že­na pa uz ve­le­maj­sto­re kak­vi su Cur­ry, Du­rant i Thom­p­son, ima­ju i dr­vo­sje­ču kao što je Pa­ču­li­ja. On je tu da blo­ki­ra, fa­uli­ra, uda­ra, da po­ku­ša ne­ko­ga is­pro­vo­ci­ra­ti. On im je ri­je­šio fi­na­le Za­pa­da ta­ko što je na­mjer­no pod­met­nuo no­gu glav­nom igra­ču Spur­sa Le­nar­du. Ono je bio škol­ski pri­mjer ka­ko se ne­ko­me is­kre­ne zglob – za­po­čeo je Ku­koč svo­ju ana­li­zu fi­na­la i do­dao: – War­ri­or­si igra­ju iz­nim­no br­zo, s ja­ko pu­no kre­ta­nja igra­ča, utr­ča­va­nja, leđ­nih blo­ko­va i šu­ti­ra­nja i njih, da bi imao iz­gle­de do­bi­ti ih, mo­raš sves­ti na ma­nje od 100 ko­še­va. Ako to ne us­pi­ješ, on­da sa­mo mo­žeš mo­li­ti Bo­ga da oni lo­še šu­ti­ra­ju, kao što su to či­ni­li u če­t­vr­toj utak­mi­ci fi­nal­ne se­ri­je u ko­joj su im se Cav­si na­met­nu­li sa svo­jim fi­zi­ka­li­ja­ma.

Pr­va­ci i bez kla­sič­nog playa

Cav­si­ma za no­vi nas­lov ni­je bio do­vo­ljan ni naj­bo­lji ko­šar­kaš da­naš­nji­ce!? – LeBron Ja­mes bio je naj­bo­lji po­je­di­nac fi­na­la u oba sas­ta­va, no nje­go­vi ključ­ni su­igra­či ni­su bi­li kons­tant­ni. Po­gle­daj­mo to na pri­mje­ru Kyri­eja Ir­vin­ga. Ka­da god je tre­ba­lo ne­što na­pra­vi­ti, osim u jed­noj utak­mi­ci, on bi se iz­gu­bio u svim tim svo­jim po­ku­ša­ji­ma dri­blin­ga, a ka­da bi gu­bio lop­tu, ne bi se pra­vo­vre­me­no vra­ćao u obra­nu, ni­ti je obra­nu po­ku­ša­vao igra­ti. A pro­tiv mom­ča­di ko­ja ima niz igra­ča ko­ji mo­gu učas okre­nu­ti utak­mi­cu, to se ne smi­je raditi. A tu mom­čad slo­žio je nje­gov biv­ši su­igrač Steve Kerr. – Kerr je bio vr­lo pa­me­tan igrač ko­ji je oči­to mar­lji­vo skup­ljao sva svo­ja is­kus­tva u ra­du s tre­ner­skim ve­li­ka­ni­ma kao što su Phil Jac­k­son i Gregg Po­po­vich, ali i ona ste­če­na igra­njem uz Jor­da­na, Pip­pe­na, Rod­ma­na, Dun­ca­na... Što je on to uči­nio s War­ri­or­si­ma da ima­ju tak­vu va­tre­nu moć? – Osim što je pos­ta­vio sus­tav igre u ko­jem se in­ten­ziv­no kre­će svih pet igra­ča pa se otva­ra­ju ru­pe i su­par­nič­ka obra­na pa­da, Kerr je, re­ci­mo, objas­nio Du­ran­tu ka­ko se za­vr­ša­va­ju utak­mi­ce. Jer, upra­vo je Du­rant go­di­nu pri­je mo­gao iz­ba­ci­ti War­ri­or­se da ni­je lo­še odi­grao po­s­ljed­nju če­t­vr­ti­nu. Po­ku­ša­vao je s vr­ha re­ke­ta igra­ti pet na pet i to ni­je pro­la­zi­lo, a Kerr mu je sada objas­nio ka­ko kret­nja­ma i utr­ča­va­nji­ma mo­že do­ći do lak­ših po­zi­ci­ja za pos­ti­za­nje ko­še­va. Osim što ne­ma­ju kla­sič­ne cen­tar­ske igre, War­ri­or­si ne­ma­ju ni kla­sič­nog ra­zi­gra­va­ča, a sve­jed­no su do­mi­nant­ni. – Ni mo­ji Bul­l­si ni­su ima­li kla­sič­nog ra­zi­gra­va­ča pa smo funk­ci­oni­ra­li ja­ko do­bro. Bit­no je da ima­te ne­ko­li­ko igra­ča ko­ji su do­bri na lop­ti i on­da svat­ko od njih mo­že pre­no­si­ti lop­tu, pa i za­po­če­ti na­pad. I pri­je no što su War­ri­or­si s ne­vje­ro­jat­nih 16-1 osvo­ji­li nas­lov, kre­nu­le su ras­pra­ve je­su li bo­lji oni ili Bul­l­si iz 1996.? – War­ri­or­si su ja­ko do­bra mom­čad ko­ja kon­ku­ren­ci­ju ima u dvi­je mom­ča­di, a mi smo bi­li u go­di­na­ma ka­da je 10 mom­ča­di bi­lo vr­lo ja­ko i ka­da se igra­lo pot­pu­no dru­ga­či­je. Sada ne smi­ješ na ne­ko­ga ru­ku sta­vi­ti, a pri­je se hva­ta­lo i dvje­ma ru­ka­ma, pre­kr­ša­ji su bi­li te­ži. Ka­da si išao u pro­dor na koš, znao si da će po­ku­ša­ti ba­ci­ti te na pod i za­to ne znam ko­li­ko bi ovi War­ri­or­si u tak­vim okol­nos­ti­ma bi­li us­pješ­ni. A da Mic­ha­el Jor­dan igra po da­naš­njim pra­vi­li­ma, ko­ja šti­te na­pa­da­ča, on bi da­vao po 5060 ko­še­va i po utak­mi­ci bi imao 20-25 slo­bod­nih ba­ca­nja. Ja bih re­kao da smo mi bi­li de­fen­ziv­no i ska­kač­ki ja­či i War­ri­or­si bi mo­ra­li šu­ti­ra­ti s pre­ko 50 pos­to učin­ko­vi­tos­ti da bi nas do­bi­li. Ti­je­kom do­igra­va­nja ras­plam­sa­le su se i ras­pra­ve o to­me tko je bo­lji, Mic­ha­el Jor­dan ili LeBron Ja­mes? – Jor­dan ima šest osvo­je­nih od šest igra­nih fi­na­la, a LeBron je igrao se­dam fi­na­la za­re­dom s dvi­je raz­li­či­te mom­ča­di i ima skor 3-5. Jor­da­nov men­tal­ni sklop bio je ne­što iz­van bi­lo če­ga vi­đe­no­ga pri­je ili pos­li­je. Bli­ži se iz­bor za naj­bo­ljeg no­va­ka go­di­ne, a Ku­koč je po­ma­lo skep­ti­čan oko pri­želj­ki­va­ne po­bje­de Da­ri­ja Ša­ri­ća u toj utr­ci. – Me­ni se či­ni da će taj nas­lov pri­pas­ti Brog­do­nu iz Buc­k­sa, što zbog kons­tant­nos­ti, a što zbog iz­bo­re­nog do­igra­va­nja. No ne znam ko­li­ko je to za Da­ri­ja uop­će važ­no. Pu­no su važ­ni­ji mi­nu­te i igrač­ka slo­bo­da ko­ju je do­bio. Ne­ki mi ve­le da Da­rio ne igra iz­nad obru­ča, no zar je to važ­no ako on po utak­mi­ci ima 10-ak sko­ko­va, ako mo­že kre­ira­ti igru s če­tvor­ke, ako mo­že po­go­di­ti tri­cu, odi­gra­ti do­bar pick and pop, ako po­di­je­li par asis­ten­ci­ja. Ko­li­ko je Ku­ko­ču osob­no zna­či­la na­gra­da za naj­bo­ljeg šes­tog igra­ča li­ge ko­ju je do­bio 1996.? – Sve je to su­per, no ja sam bio ljut što ni­sam u pe­tor­ci. Bi­ti šes­ti igrač su­per je u mom­ča­di ko­ja osva­ja, no to još uvi­jek zna­či da ima pet bo­ljih od te­be. Šes­ti igrač u svo­joj no­voj mom­ča­di bio je i Bo­jan Bog­da­no­vić za ko­jeg nam se či­ni da ga nje­go­vi Wi­zar­d­si u do­igra­va­nju ni­su do­volj­no ko­ris­ti­li? – To je sve stvar to­ga ka­ko ga tre­ner vi­di, ka­ko se uk­lo­pio u mom­čad, ka­ko igra obra­nu.

Vi­še vri­je­di EP no Ljet­na li­ga

S ob­zi­rom na to da su re­pre­zen­ta­ci­ju već ot­ka­za­la dvo­ji­ca mla­dih NBA-je­va­ca, ak­tu­al­ni He­zo­nja i bu­du­ći Ži­žić, i Ku­ki­ja smo pi­ta­li smi­je li NBA klub za­bra­ni­ti igra­ču da igra za re­pre­zen­ta­ci­ju? – Ma ne mo­že, ta pri­ča ne pi­je vo­du. Tko god ho­će igra­ti, taj mo­že. Što­vi­še, igra­nje na­tje­ca­telj­skih utak­mi­ca po­mo­ći će im vi­še ne­go po­je­di­nač­ni tre­nin­zi u klu­bu gdje ih nit­ko ne­će na­uči­ti igra­ti. Pu­no vi­še vri­je­di je­dan Eu­ro­ba­sket ne­go jed­na Ljet­na li­ga. Ne­ću na­pa­da­ti ni­ko­ga jer svat­ko ima svo­je pri­ori­te­te, no pri­ča o to­me da oni ne­što mo­ra­ju raditi u klu­bu pre­ko lje­ta ne pi­je vo­du. Jer, ako tim mom­ci­ma ne­što fa­li, on­da su to utak­mi­ce ko­je ne­što zna­če. Dru­ga je stvar da su oni igra­li za War­ri­or­se ili Cle­ve­land, i to po 30 mi­nu­ta, on­da bi čo­vjek re­kao da su po­tro­še­ni. No, ka­ko je svi­ma nji­ma, osim Bog­da­no­vi­ću, se­zo­na za­vr­ši­la pri­je dva mje­se­ca, on­da ne­ma­mo o če­mu pri­ča­ti. S oni­ma ko­ji se oku­pe 27. sr­p­nja Ku­koč će na­krat­ko po­pri­ča­ti. – Na­vra­tit ću taj po­čet­ni dio pri­pre­ma jer se neg­dje po­čet­kom ko­lo­vo­za mo­ram ja­vi­ti u klub. Ja sam i da­lje sa­vjet­nik vlas­ni­ka Chi­ca­go Bul­l­sa pa u skla­du s tim imam i obve­za. Mo­ram se po­ja­vi­ti u par kam­po­va, mo­ram na sas­tan­ke sa spon­zo­ri­ma i slič­no.

Ku­koč je i da­lje sa­vjet­nik vlas­ni­ka u Bullsima, ali i član Struč­nog sa­vje­ta HKS-a

Ka­da mu stig­nu sin Ma­rin i kći Ste­la, To­ni će s obi­te­lji oti­ći na je­dre­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.