Hr­vat­sku je zvao ‘sta­ra lju­bav’

Iz­bo­rio se za priz­na­nje Hr­vat­ske i uje­di­nje­nu Eu­ro­pu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sil­vi­je To­ma­še­vić sil­vi­je.to­ma­se­vic@ve­cer­nji.net

Kohl je i naj­vi­še ra­dio na uvo­đe­nju eura, od­nos­no us­pio je Ni­jem­ce na­go­vo­ri­ti da se odrek­nu mar­ke u ime no­ve europ­ske mo­ne­te

“U ža­los­ti smo. Rip Hel­mut Kohl“, na­pi­sa­la je na Twit­te­ru stran­ka Kr­š­ćan­sko de­mo­krat­ska uni­ja (CDU) kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel. Kohl je bio čel­nik CDU-a 25 go­di­na, od 1973. do 1998., te nje­mač­kim kan­ce­la­rom od 1982. do 1998. Os­ta­je u po­vi­jes­ti kao kan­ce­lar uje­di­nje­ne Nje­mač­ke, a Hr­vat­skoj će os­ta­ti u sje­ća­nju kao europ­ski dr­žav­nik ko­ji se iz­bo­rio za priz­na­nje nje­zi­ne neo­vis­nos­ti. Hel­mut Kohl umro je ju­čer u 87. go­di­ni u svo­me do­mu u mjes­tu Ludwig­sha­fen u sa­vez­noj po­kra­ji­ni Fa­lač­ko Po­raj­nje (Rhe­inlad-Pfalz), gdje je bio i ro­đen 1930. Bio je je­dan od naj­mla­đih po­li­ti­ča­ra CDU-a u ko­ji je ušao sa 16 go­di­na. Na po­lo­ža­ju kan­ce­la­ra bio je 16 go­di­na, od­nos­no ne­što du­že od Kon­ra­da Ade­na­uera (ko­ji je kan­ce­la­rom bio 14 go­di­na, od 1949.-1963.). Kohl je s fran­cu­skim pred­sjed­ni­kom Franço­isom Mit­ter­ran­dom (le­gen­dar­na je nji­ho­va sli­ka gdje se dr­že za ru­ku) ute­me­lji­telj spo­ra­zu­ma iz Ma­as­tric­h­ta ko­ji su os­no­va da­naš­nje uje­di­nje­ne Eu­ro­pe. Bio je je­dan od naj­važ­ni­jih europ­skih li­de­ra dru­ge po­lo­vi­ce 20. sto­lje­ća. Dje­lo­vao je od 1989. do 1990. na uje­di­nje­nju Za­pad­ne i Is­toč­ne Nje­mač­ke. Ber­lin­ski zid pao je 9. stu­de­no­ga 1989., a dvi­je su se Nje­mač­ke uje­di­ni­le 3. lis­to­pa­da 1990. Na kon­cu po­li­tič­ke ka­ri­je­re ute­me­ljio je 1998. udru­gu za iz­u­ča­va­nje po­li­tič­kih stra­te­gi­ja. Kohl je i naj­vi­še ra­dio na uvo­đe­nju eura, od­nos­no us­pio je Ni­jem­ce na­go­vo­ri­ti da se odrek­nu mar­ke u ime no­ve europ­ske mo­ne­te. Nje­go­va je ve­li­ka zas­lu­ga što je utje­cao na europ­ske ko­le­ge da priz­na­ju neo­vis­nost Hr­vat­ske. “Hr­vat­ska je mo­ja sta­ra lju­bav“, iz­ja­vio je Kohl 2011. za su­sre­ta s ta­daš­njim pred­sjed­ni­kom Jo­si­po­vi­ćem, ko­ji je bio is­tak­nuo da je biv­ši nje­mač­ki kan­ce­lar po­li­tič­kim an­ga­žma­nom znat­no po­mo­gao hr­vat­skoj neo­vis­nos­ti. Od 2008. Kohl je pos­li­je nez­go­de i ik­tu­sa bio u ko­li­ci­ma. Tak­vog dr­žav­ni­ka ne­ma na vi­di­ku.

BIO JE NJE­MAČ­KI KAN­CE­LAR od 1982. do 1998. , a zem­lju je vo­dio i u vri­je­me uje­di­nje­nja 1990. Kohl i nje­gov ta­daš­nji mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Hans Di­etrich Gen­s­c­her snaž­no su se za­uzi­ma­li za priz­na­nje Hr­vat­ske

CDU je vo­dio 25 go­di­na Hel­mut Kohl je bio i po­li­tič­ki men­tor sa­daš­nje nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.