MLADI ODLAZE JER NE KANE RADITI ZA MIZERIJU, BEZ BUDUĆNOSTI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Di­ja­na Ju­ra­sić

Dr­ža­vu dr­ža­vom ne či­ne gra­ni­ce, ni praz­na zem­lja, ni pos­to­ja­nje dr­žav­nog i jav­nog sek­to­ra, za­ko­no­dav­ne, iz­vr­š­ne i sud­be­ne vlas­ti, oso­bi­to ako eg­zis­ti­ra­ju sa­me ra­di se­be, ne­go nje­zi­ni sta­nov­ni­ci. Bu­duć­nost ma­le Hr­vat­ske ko­ja se ubra­ja u naj­sta­ri­je europ­ske na­ci­je ne ovi­si sa­mo o po­te­zi­ma po­li­tič­kih i dru­gih uprav­ljač­kih eli­ta ne­go, sada vi­še no ikad, i o bro­ju dje­ce i mla­dih u ovoj dr­ža­vi. I njih bi tre­ba­li dr­ža­ti kao kap vo­de na dla­nu i pos­lo­dav­ci i po­li­ti­ča­ri ina­če će od ove dr­ža­ve os­ta­ti sa­mo sim­bo­li. Zem­lja bez mla­dih ne­ma per­s­pek­ti­vu da os­ta­ne su­ve­re­nom u pra­vom smis­lu te ri­je­či, osim ako se ne do­go­di ra­di­ka­lan za­okret po­li­tič­kih eli­ta ko­ji će bri­gu za dje­cu i mla­de sta­vi­ti na pr­vo mjes­to. Sa­ma či­nje­ni­ca da da­nas ima­mo ma­nje od 30 ti­su­ća mla­dih bez sta­ža na bur­zi, kao da­le­ke 1975., i to ne zbog ras­ta za­poš­lja­va­nja, ne­go zbog is­e­lja­va­nja, po­ka­zu­je ka­tas­tro­fič­nost de­mo­graf­ske si­tu­aci­je u ko­ju su nas ne­či­nje­njem do­ve­le uprav­ljač­ke eli­te. Mladi ni­su i ne že­le bi­ti jef­ti­na rad­na sna­ga ko­ja će se za­do­vo­lji­ti mje­ra­ma za struč­no os­po­sob­lja­va­nje, mi­zer­nim pla­ća­ma i ra­dom na odre­đe­no, ko­ji im one­mo­gu­ću­je da pla­ni­ra­ju ži­vot u ovoj zem­lji. Ako ih se stis­ne uza zid, kao što im je to na­pra­vi­la vlas­ti­ta do­mo­vi­na, bun­tov­na mla­dost ne­će još vi­še sag­nu­ti gla­vu pred pos­lo­dav­ci­ma i raditi još vi­še za ma­nje nov­ca kad zna­ju da mo­gu oti­ći u zem­lje EU u ko­ji­ma će pris­toj­no ži­vje­ti od svog ra­da, ko­li­ko god na­pu­šta­nje do­mo­vi­ne ni­je la­gan iz­bor. Ako su ugos­ti­te­lji na Ja­dra­nu ra­ču­na­li na to da će u se­zo­ni zgr­ta­ti pro­fit na mla­dim Sla­von­ci­ma pla­ća­ju­ći ih da cr­n­če bez slo­bod­nog da­na za 4000, 5000 ku­na, mladi su im po­ru­či­li da je dos­ta. I da će ra­di­je bi­ra­ti rad u tu­đi­ni. Ako pos­lo­dav­ci mis­le da će se na­ći uvi­jek do­volj­no si­ro­ti­nje iz su­sjed­nih zem­lja ko­ja će pris­ta­ti raditi za ni­ske pla­će, od­go­vor­na vlast mo­ra i to­me re­ći stop jer će nas sve odves­ti u pro­past. Ni jed­na se zem­lja ne mo­že ra­zvi­ja­ti na uvo­zu jef­ti­ne rad­ne sna­ge, ni­ti je mo­guć pris­to­jan stan­dard i odr­ži­vi mi­ro­vin­ski i zdrav­s­tve­ni sus­tav u zem­lji bez mla­dih.

Hr­vat­ska, zem­lja bez mla­dih, mo­že ima­ti sa­mo sim­bo­le dr­ža­ve, ali ne i su­ve­re­ni­tet

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.