Tra­jat će ono­li­ko ko­li­ko od­go­va­ra Vu­či­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Alek­san­dra Vu­či­ća mo­že se vo­lje­ti ili ne, ali ga se sva­ka­ko mo­ra po­što­va­ti kao iz­nim­no kva­li­tet­no­ga po­li­ti­ča­ra ko­ji ima svo­ju vi­zi­ju i ja­san cilj od ko­je­ga ne odus­ta­je. Tvr­di to hr­vat­ski po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Žar­ko Puhovski ko­men­ti­ra­ju­ći či­nje­ni­cu da je Vu­čić za man­da­tar­ku za pred­sjed­ni­cu Vla­de Sr­bi­je ime­no­vao Anu Br­na­bić, nes­tra­nač­ku oso­bu hr­vat­sko­ga po­dri­je­tla ko­ja se pri to­me jav­no dek­la­ri­ra­la kao pri­pad­ni­ca LGBT po­pu­la­ci­je. – To je za Sr­bi­ju i sve nje­ne su­sje­de, pa ta­ko i Hr­vat­sku, u is­to vri­je­me do­bra, ali i lo­ša vi­jest. Do­bra je jer je i to po­ka­za­telj da se Sr­bi­ja mi­je­nja na­bo­lje i da iz Be­ogra­da pu­šu ne­ki dru­ga­či­ji vje­tro­vi. Lo­ša je jer će Vu­čić ti­me “ku­pi­ti” Bruxel­less pa će mu se do­dat­no to­le­ri­ra­ti gre­ške pre­ma su­sje­di­ma – re­kao je Puhovski ko­ji is­ti­če da su na Bal­ka­nu Vu­čić i Edi Ra­ma dva naj­k­va­li­tet­ni­ja po­li­ti­ča­ra. Tvr­di i da ga sa­mo ime­no­va­nje Br­na­bić za man­da­tar­ku ni­je pre­vi­še iz­ne­na­di­lo s ob­zi­rom na to da se ci­je­la stvar tjed­ni­ma “pri­pre­ma­la i ku­ha­la” u sr­bi­jan­skim me­di­ji­ma. Sam čin ko­nač­no­ga ob­z­na­nji­va­nja ime­na oso­be bio je za­vr­š­ni cilj ko­ji je Vu­čić opet is­ko­ris­tio u svo­ju ko­rist bez ob­zi­ra na odre­đe­na nes­la­ga­nja u svo­joj stran­ci. – Ne vi­dim ka­ko tu mo­že bi­ti pre­vi­še pro­ble­ma za Vu­či­ća ko­ji je ap­so­lut­ni po­li­tič­ki li­der u Sr­bi­ji. Ime­no­va­nje Br­na­bić ne­ki­ma ne­će baš do­bro sjes­ti, ali tu oni ne­će mo­ći ni­šta jer on vr­lo čvr­sto SNS dr­ži u svo­jim ru­ka­ma. I ka­da je ri­ječ o SPC-u, ni tu ne­će bi­ti pre­vi­še pro­ble­ma jer je on si­gur­no s Cr­k­vom pos­ti­gao odre­đen do­go­vor – re­kao je Puhovski. Ni­šta po­seb­no se ne­će pro­mi­je­ni­ti u po­li­ti­ci Sr­bi­je ko­ju će i da­lje vo­di­ti i kre­ira­ti Vu­čić. – Ana Br­na­bić na mjes­tu pre­mi­jer­ke tra­jat će ko­li­ko god je du­go Vu­čić bu­de mo­gao “pro­da­va­ti” za ne­ke svo­je ci­lje­ve – za­klju­čio je Puhovski.

Ku­pio je Bruxel­les Zbog ovog po­te­za Vu­či­ću će se to­le­ri­ra­ti gre­ške pre­ma su­sje­di­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.