Zo­ran Bu­rić: Že­li­mo da nam part­ner na Pe­ru­ći bu­de HEP

U dvi­je elek­tra­ne, da­le­ko­vod i pli­no­vod ulo­ži­li bi mi­li­jar­du eura

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net Jo­sip Bo­hu­tin­ski

HEP je još dok ga je vo­dio Zlat­ko Ko­ra­če­vić pos­lao pi­smo na­mje­re u ko­jem na­vo­di da je spre­man pra­ti­ti pro­jekt

Mos­tov zas­tup­nik Mi­ro Bulj žes­to­ko je na­pao bu­du­ću mi­nis­tri­cu vanj­skih pos­lo­va Ma­ri­ju Pej­či­no­vić Bu­rić i nje­zi­na su­pru­ga Zo­ra­na Bu­ri­ća ko­ji ra­zvi­ja pro­jekt Vis Vi­va na po­dru­čju aku­mu­la­cij­skog je­ze­ra Pe­ru­ća. Bulj je ka­zao da je taj pro­jekt šte­tan za Ce­tin­sku kra­ji­nu. Ta­ko je pro­jekt Vis Vi­va na ko­jem Bu­rić ra­di već šest go­di­na i u či­ji je ra­zvoj do­sad ulo­že­no vi­še od pet mi­li­ju­na ku­na do­šao u sre­di­šte po­zor­nos­ti ovih da­na. A taj pro­jekt, pro­tiv ko­jeg su već pro­s­vje­do­va­li lo­kal­ni sta­nov­ni­ci, vri­je­dan je mi­li­jar­du eura. Uz plin­sku elek­tra­nu on pre­dvi­đa i grad­nju ra­s­klo­pi­šta, re­ver­zi­bil­ne hi­dro­elek­tra­ne, pli­no­vo­da i da­le­ko­vo­da.

Pre­su­dan utje­caj na oko­liš

Pre­sud­na će za pro­jekt bi­ti miš­lje­nja Mi­nis­tar­stva za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke o nje­go­vu utje­ca­ju na oko­liš. Od­lu­ka o re­ver­zi­bil­noj hi­dro­elek­tra­ni oče­ku­je se po­čet­kom sr­p­nja, a na nju ne­ma uglav­nom ni­kak­vih pri­go­vo­ra. Spor­na je za mno­ge plin­ska elek­tra­na, a miš­lje­nje Mi­nis­tar­stva o njoj oče­ku­je se u ro­ku od dva mje­se­ca. Zo­ran Bu­rić, či­je tvrt­ke MCC i Vr­do­vo re­ver­zi­bil­ne hi­dro­elek­tra­ne ra­zvi­ja­ju taj pro­jekt, objaš­nja­va da je plin­ska elek­tra­na pre­dvi­đe­na u pro­jek­tu jer je ona je­di­ni sta­bil­ni iz­vor elek­trič­ne ener­gi­je kad ne­ma vje­tra i vo­de. Ta­ko se, ka­že, sta­bi­li­zi­ra ci­je­li sus­tav po­go­to­vo lje­ti kad je po­troš­nja u Dal­ma­ci­ji naj­ve­ća i do­se­že 800 me­ga­vat­sa­ti. Ta lo­ka­ci­ja za plin­sku elek­tra­nu je do­bra jer je on­dje ve­li­ko aku­mu­la­cij­sko je­ze­ro pa ni­je po­treb­no gra­di­ti ra­s­hlad­ne tor­nje­ve. – Htje­li bi­smo da nam HEP bu­de part­ner u tom pro­jek­tu. Do­bi­li smo i pi­smo na­mje­re ko­je je pot­pi­sao biv­ši pred­sjed­nik upra­ve te tvrt­ke Zlat­ko Ko­ra­če­vić u ko­jem na­vo­de da su za­in­te­re­si­ra­ni i sprem­ni pra­ti­ti pro­jekt ka­da do­đe u vi­šu fa­zu go­to­vos­ti. To bi za HEP bio do­bar is­ko­rak u smis­lu ula­ga­nja, a bo­lje bi se is­ko­ris­tio sus­tav hi­dro­elek­tra­na na ri­je­ci Ce­ti­ni – objaš­nja­va Bu­rić. Do­da­je da o ula­ga­nju u taj pro­jekt pre­go­va­ra­ju i s Ge­ne­ral Elec­tri­com, inves­ti­to­ri­ma iz Če­ške, Ki­ne, SAD-a i da ima ja­ko pu­no in­te­re­sa. Što se ti­če zem­lji­šta, ka­že da ima­ju su­glas­nost od biv­šeg Dr­žav­nog ure­da za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom da mo­gu is­ho­di­ti lo­ka­cij­sku do­zvo­lu, a na­kon to­ga bi suk­lad­no za­ko­nu uze­li zem­lji­šte u kon­ce­si­ju ili u pra­vo služ­nos­ti. Po­lo­vi­ca po­treb­nog zem­lji­šta je u pri­vat­nom vlas­niš­tvu i to bi tre­ba­li ot­ku­pi­ti ili do­go­vo­ri­ti pra­vo služ­nos­ti. Ra­di se o mi­li­ju­ni­ma četvornih metara.

Po­li­tič­ke igre

Bu­rić is­ti­če da je lo­kal­no sta­nov­niš­tvo de­zin­for­mi­ra­no što se ti­če plin­ske elek­tra­ne ko­ja se, ka­že, ko­ris­ti kao sred­stvo u po­li­tič­kim igra­ma. Ni­je htio de­talj­ni­je go­vo­ri­ti o kak­vim se to igra­ma ra­di. Za pri­jet­nje ko­je je Ivan Po­pa­rić Kane iz­re­kao Mi­ri Bu­lju ka­že da se ap­so­lut­no ne sla­že s nje­go­vim me­to­da­ma, ali da se sla­že s re­vol­tom ko­ji je is­ka­zao. Po­pa­rić je, ka­že, pris­ta­ša pro­jek­ta i ni­je u nje­ga uklju­čen. Na grad­nji ci­je­log pro­jek­ta za­pos­li­lo bi se 10.000 lju­di. Bu­rić is­ti­če da bi op­ći­na Hr­va­ce ima­la 40 mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje od ren­te ako se pro­jekt re­ali­zi­ra.

In­te­res za pro­jekt je ve­lik pa pre­go­va­ra­ju i s Ge­ne­ral Elec­tri­com, ula­ga­či­ma iz Ki­ne ....

Pro­tiv pro­jek­ta elek­tra­ne u Pe­ru­ći već su pro­s­vje­do­va­li lo­kal­ni sta­nov­ni­ci. Po­kre­nu­ta je i pe­ti­ci­ja pro­tiv grad­nje

Plin­ska elek­tra­na tre­ba­la bi se iz­gra­di­ti na des­noj oba­li je­ze­ra Pe­ru­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.