Dug blo­ki­ra­nih mi­li­jar­du ku­na ve­ći od po­čet­ka go­di­ne

Ured pred­sjed­ni­ce u po­ne­dje­ljak or­ga­ni­zi­ra okru­gli stol o blo­ki­ra­ni­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Po­la no­go­met­nog klu­ba u oko­li­ci Kri­že­va­ca od­se­li­lo se u ino­zem­s­tvo ka­ko bi de­blo­ki­ra­lo dug. Uglav­nom su to po­ljo­pri­vred­ni­ci Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić, Ivi­ca Be­ti Sva­ka no­va obja­va po­da­ta­ka o bro­ju blo­ki­ra­nih gra­đa­na i vi­si­ni nji­ho­va du­ga, kak­va je i ju­če­raš­nja sta­tis­ti­ka Fi­ne, no­vi je po­raz Hr­vat­ske kao so­ci­jal­ne dr­ža­ve. Od po­čet­ka go­di­ne u Hr­vat­skoj je 1696 blo­ki­ra­nih vi­še, ukup­no 328.872, a ovr­še­ni dug po­ras­tao je za mi­li­jar­du ku­na; sa 41,16 ml­rd. kn dug im je do kra­ja trav­nja na­ras­tao na 42,19 mi­li­jar­di.

Naj­vi­še blo­ki­ra­nih u Za­gre­bu

Gos­po­dar­stvo ras­te, ne­za­pos­le­nost pa­da, iz­aš­li smo iz pro­ce­du­re pre­ko­mjer­nog de­fi­ci­ta, no naj­ra­nji­vi­ji oči­gled­no ne ži­ve bo­lje – upra­vo su­prot­no. Frus­tra­ci­ju sta­njem u ko­jem dr­ža­va ne po­du­zi­ma ni­šta da bi ovim “ži­vim mr­tva­ci­ma” po­mo­gla da po­no­vo pos­ta­nu pla­tež­no spo­sob­ni di­je­li i Ve­čer­njak ko­ji je po­kre­nuo ak­ci­ju Spa­si­mo blo­ki­ra­ne, a oko pro­ble­ma se an­ga­ži­ra­la i hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ko­ja u su­rad­nji s udru­gom Blo­ki­ra­ni u po­ne­dje­ljak or­ga­ni­zi­ra okru­gli stol „Ži­vje­ti u Hr­vat­skoj i bi­ti blo­ki­ran“. O to­me će pre­zen­ta­ci­ju odr­ža­ti os­ni­va­či­ca pro­jek­ta Blo­ki­ra­ni – De­blo­ki­raj­mo Hr­vat­sku mr. sc. Mi­ri­am Ker­va­tin, a uz mi­nis­tre fi­nan­ci­ja i pra­vo­su­đa, su­dje­lo­vat će pred­stav­ni­ci aka­dem­ske za­jed­ni­ce, Sa­bo­ra, duž­ni­ka i vje­rov­ni­ka, njih ukup­no 27. Po­li­ti­ča­ri­ma je ovak­va go­ru­ća te­ma ide­al­na za do­bi­va­nje po­li­tič­kih bo­do­va, ali do­sad to ni­je uro­di­lo ko­la­te­ral­nom ko­ris­ti za ugro­že­ne ni­ti su rje­še­nja pred­la­ga­na od onih ko­ji od­lu­ke mo­gu i pro­ves­ti. Svje­ži Fi­ni­ni po­da­ci u me­đu­vre­me­nu po­ka­zu­ju da je naj­vi­še blo­ki­ra­nih i nji­ho­va du­ga u Gra­du Za­gre­bu, a u od­no­su na uku­pan broj sta­nov­ni­ka po žu­pa­ni­ja­ma, naj­vi­še ih je u Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­koj – 9,68%, a od rad­no spo­sob­nih čak ih je 14,5%.

Pla­će ni­su do­volj­ne za ži­vot

Naj­vi­še blo­ki­ra­nih ne­ma Ko­priv­ni­ca, žu­pa­nij­sko sre­di­šte, ne­go Kri­žev­ci u ko­ji­ma ih ži­vi 2455 s du­gom od 245 mil. kn. – Ima tu pu­no po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­stva ko­ja ne mo­gu vra­ća­ti du­go­ve. Lju­di odlaze raditi u Nje­mač­ku i dru­ge dr­ža­ve. U jed­nom je na­se­lju po­la no­go­met­nog klu­ba otiš­lo van – ka­že biv­ši grad­ski vi­jeć­nik Želj­ko Pi­cig. Da­vor Vr­bek, re­gi­onal­ni po­vje­re­nik Sin­di­ka­ta za­pos­le­nih u po­ljo­pri­vre­di, pre­hram­be­noj i du­han­skoj in­dus­tri­ji i vo­do­pri­vre­di Hr­vat­ske, is­ti­če da pri­ma­nja ni­su do­volj­na za nor­ma­lan ži­vot. Pro­sječ­ne su pla­će u toj bran­ši oko 5000 kn, ia­ko Po­drav­ka od­ska­če pa je u Ko­priv­ni­ci pro­sječ­na pla­ća 5090 kn, a u Kri­žev­ci­ma sve­ga 3747 kn.

Pred­stav­ni­ca udru­ge Blo­ki­ra­ni na okru­glom će sto­lu pre­zen­ti­ra­ti te­mu “Ži­vje­ti u Hr­vat­skoj i bi­ti blo­ki­ran“

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.