Bri­ta­ni­ja uki­da ot­kri­va­nje fi­nan­cij­skih po­da­ta­ka po­li­ti­ča­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net

In­for­ma­ci­je iz Ure­da za dr­žav­nu sta­tis­ti­ku pre­ko po­li­ti­ča­ra cu­ri­le su do bur­zov­nih me­še­ta­ra, ko­ji su ta­ko bi­li u 21 sat­noj pred­nos­ti Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja od­lu­či­la je sta­ti na kraj zlo­po­ra­bi “in­saj­der­skih” in­for­ma­ci­ja ko­je su pre­ko po­li­ti­ča­ra cu­ri­le do bur­zov­nih me­še­ta­ra. Od da­nas je uki­nu­ta prak­sa da 21 sat pri­je obja­ve naj­no­vi­je po­dat­ke Ure­da za dr­žav­nu sta­tis­ti­ku o in­fla­ci­ji, ne­za­pos­le­nos­ti, pla­ća­ma i pro­da­ji do­bi­va­ju pr­vo ključ­ni do­no­si­te­lji bit­nih dr­žav­nih od­lu­ka: pre­mi­jer, mi­nis­tar fi­nan­ci­ja i dr­žav­ni taj­ni­ci za gos­po­dar­stvo, ener­ge­ti­ku i in­dus­trij­sku stra­te­gi­ju, pre­no­si Bu­si­ness In­si­der. Bri­tan­ski gra­đa­ni vi­še ne že­le bi­ti u stra­hu da bi te osjet­lji­ve in­for­ma­ci­je mo­gle dos­pje­ti na tr­ži­šte pri­je služ­be­ne obja­ve i da bi se nji­ma mo­gli oko­ris­ti­ti tr­gov­ci na bur­za­ma. – Bri­tan­ska sta­tis­tič­ka upra­va (u ran­gu je mi­nis­tar­stva u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, op. a.) ne vje­ru­je da bi mi­nis­tri­ma i duž­nos­ni­ci­ma tre­bao bi­ti omo­gu­ćen pris­tup sta­tis­ti­ci pri­je ne­go što je dos­tup­na par­la­men­tu i pred­stav­ni­ci­ma jav­nos­ti – po­ru­čio je Da­vid Nor­gro­ve, čel­nik te ins­ti­tu­ci­je. Na­gla­sio je da se na ovaj ko­rak ni­su od­lu­či­li zbog in­si­nu­aci­ja da bi mo­glo do­ći do pro­pu­šta­nja in­for­ma­ci­ja, ne­go za­to što je po­vje­re­nje jav­nos­ti po­lju­lja­no do­sa­daš­njom prak­som da­va­nja ra­nih in­for­ma­ci­ja te že­le da mi­nis­tri i duž­nos­ni­ci bu­du iz­van sum­nje.

Sir Da­vid Nor­gro­ve Dr­žav­ni sta­tis­ti­ča­ri že­le da mi­nis­tri bu­du iz­van sum­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.