Stran­ci­ma Hr­vat­ska pr­vi oda­bir

Na­utič­ki tu­ri­zam do­ži­vio je u bum, a web plat­for­ma za naj­am bro­do­va Zi­zoo pre­dvi­đa da će se broj­ke u pet go­di­na i utros­tru­či­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ste­la Lec­h­pam­mer ste­la.lec­h­pam­mer@ve­cer­nji.net ZAGREB

Mno­ge od unajm­lji­va­nja bro­do­va od­bi­ja iz­nim­no kom­pli­ci­ra­na pro­ce­du­ra, ko­ju tvrt­ka Zi­zoo sada že­li po­jed­nos­ta­vi­ti

Da je ključ­no di­gi­ta­li­zi­ra­ti pro­ce­du­ru naj­ma plo­vi­la za od­mor ka­ko bi se s tog na­či­na pu­to­va­nja ski­nu­la stig­ma “elit­nog i sku­pog“, sma­tra eki­pa iz tvrt­ke Zi­zoo, naj­ve­će web plat­for­me za naj­am bro­do­va na svi­je­tu. Nas­ta­la je kao start up 2014. go­di­ne, a po­kre­nu­li su je An­na Ba­ni­če­vić, Be­čan­ka cr­no­gor­skog po­dri­je­tla, s part­ne­ri­ma iz Hr­vat­ske Si­na­nom Ma­šo­vi­ćem i Iva­nom Mi­le­ti­ćem, sred­njo­škol­skim pri­ja­te­lji­ma iz Za­gre­ba.

Pre­tek­li Špa­njol­sku i Grč­ku

Ured su otvo­ri­li u Ber­li­nu, a da­nas, tri go­di­ne pos­li­je, ima­ju 35 za­pos­le­nih te nu­de mo­guć­nost onli­ne re­zer­va­ci­je 11 ti­su­ća bro­do­va raz­li­či­tih ka­te­go­ri­ja u 30 ze­ma­lja na 500 lo­ka­ci­ja. – Mi smo po­put stra­ni­ce Bo­oking. com, ali za bro­do­ve. Ne­ka­da su lju­di ho­te­le re­zer­vi­ra­li pre­ko tu­ris­tič­kih agen­ci­ja, a da­nas je ve­ći­ni to ne­pojm­lji­vo i ra­de to sa­mi na in­ter­ne­tu. Is­to to že­li­mo uči­ni­ti s naj­mom bro­do­va, mi smo plat­for­ma ko­ja po­ve­zu­je iz­najm­lji­va­če bro­do­va i tu­ris­te bez po­sred­ni­ka – objas­nio je Si­nan Ma­šo­vić iz Zi­zo­oa ko­ji je po­sje­tio Hr­vat­sku ka­ko bi naj­a­vio ši­re­nje pos­la ov­dje i otva­ra­nje ure­da u Za­gre­bu. Nji­ho­vim je kli­jen­ti­ma, po­se­bi­ce iz Za­pad­ne Eu­ro­pe i SAD-a, Hr­vat­ska, na­ime, pr­vi oda­bir za na­utič­ki tu­ri­zam u svi­je­tu. U unajm­lji­va­nju pred­nja­če Aus­tri­jan­ci i Ni­jem­ci, no sve vi­še stra­na­ca iz ci­je­log svi­je­ta tra­ži Hr­vat­sku, ko­ja je pre­tek­la Špa­njol­sku i Grč­ku. – Pre­dvi­đa­mo da će se iz­najm­lji­va­nje plo­vi­la u Hr­vat­skoj utros­tru­či­ti u slje­de­ćih pet go­di­na, a na­da­mo se da će­mo i još Hr­va­ta po­tak­nu­ti da plo­ve u svo­joj zem­lji – re­kao je 33-go­diš­nji po­du­zet­nik te do­dao ka­ko mno­ge od unajm­lji­va­nja bro­do­va od­bi­ja ja­ko kom­pli­ci­ra­na pro­ce­du­ra ko­ju oni sada že­le po­jed­nos­ta­vi­ti.

I do mi­li­jun eura tjed­no

Naj­češ­ća po­la­zi­šta u Hr­vat­skoj su Za­dar i Split, a u po­nu­di su je­dri­li­ce, ka­ta­ma­ra­ni, mo­tor­ni čam­ci, gli­se­ri... Ci­je­na im je u pro­sje­ku od 1500 do 6000 eura tjed­no za šest oso­ba, a naj­skup­lji bro­do­vi na Zi­zo­ou sto­je 70.000 eura za se­dam da­na ia­ko ina­če ima i onih za mi­li­jun eura tjed­no. Ka­da Hr­va­ti unajm­lju­ju bro­do­ve, naj­češ­će se dr­že ci­je­ne od 2000 do 4000 eura tjed­no, a ia­ko se ve­ći­nom ra­di o oso­ba­ma u če­tr­de­se­ti­ma i pe­de­se­ti­ma, sve je vi­še mla­đih lju­di do 30 go­di­na ko­ji že­le od­mor pro­ves­ti na bro­du.

Si­nan Ma­šo­vić, An­na Ba­ni­če­vić, Ivan Mi­le­tić i Be­ni­to Gon­za­lez del Val­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.