Ho­će­mo li do­bi­ti pr­vu stran­ku in­te­lek­tu­al­ne des­ni­ce

Za­hva­lju­ju­ći kul­tur­no­me pro­fi­lu i po­li­tič­koj to­le­ran­ci­ji Plen­ko­vi­ća i Sti­era stra­nač­ko je po­li­tič­ko za­jed­niš­tvo do­ne­dav­no funk­ci­oni­ra­lo

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Mi­lan Jaj­či­no­vić

Os­tav­ka hr­vat­sko­ga mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va Da­vo­ra Ive Sti­era i ni­je ne­ko ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje. Ona se mo­gla do­go­di­ti i ra­ni­je, ali unu­tar HDZ-a kao po­li­tič­ke za­jed­ni­ce i ba­šti­ni­ka tra­di­ci­je dr. Fra­nje Tuđ­ma­na. To se ipak ni­je do­go­di­lo prem­da se već i pri­je vi­dje­lo da su u stran­ci do­mi­nant­ne dvi­je po­li­tič­ke op­ci­je. Jed­nu je pre­dvo­dio An­drej Plen­ko­vić, a dru­gu Da­vor Ivo Sti­er. Da pos­to­je dvi­je op­ci­je vi­dje­lo se i ka­da je Da­vor Ivo Sti­er iz­i­šao sa svo­jom op­ci­jom poz­na­tom kao bruxel­le­ska pa­ra­dig­ma u ko­joj je za­go­va­rao de­mo­kr­š­ćan­ski pro­fil stran­ke. Pa­ra­lel­no s tim, Plen­ko­vić je bio vi­še sklon na­rod­njač­kom ti­pu stran­ke po uzo­ru na slič­ne europ­ske stran­ke. No za­hva­lju­ju­ći kul­tur­no­me pro­fi­lu i po­li­tič­koj to­le­ran­ci­ji Plen­ko­vi­ća i Sti­era (odras­log u Ar­gen­ti­ni), stra­nač­ko je po­li­tič­ko za­jed­niš­tvo ipak funk­ci­oni­ra­lo. Pos­to­je­ća su nes­la­ga­nja pos­ta­la oči­ti­ja tek ka­da je doš­lo do raz­la­za s Mos­tom. Sti­er je bio za su­rad­nju jer je mis­lio da će se ta­ko uč­vr­sti­ti de­mo­kr­š­ćan­ska ide­ja bu­du­ći da je do­la­zio iz jed­ne sa­svim druk­či­je po­li­tič­ke kul­tu­re. No, ni Plen­ko­vi­ću se ni­je mo­glo os­po­ri­ti štih europ­sko­ga de­mo­krat­skog na­s­lje­đa. Ali se Plen­ko­vić opi­rao da se HDZ pre­tvo­ri u is­klju­či­vo de­mo­kr­š­ćan­sku stran­ku. Nes­la­ga­nja su se vi­dje­la i u od­no­su pre­ma Zlat­ku Ha­san­be­go­vi­ću i Bru­ni Esih. To je mo­žda i naj­zor­ni­ji po­ka­za­telj Plen­ko­vi­će­va od­no­sa pre­ma kon­zer­va­ti­viz­mu i de­mo­kr­š­ćans­tvu. Is­to­dob­no je taj od­nos po­ka­zao da bi Plen­ko­vić mo­gao ima­ti i oz­bilj­nih unu­tar­stra­nač­kih pro­ble­ma zbog to­ga. Vje­ro­jat­no stra­hu­ju­ći zbog mo­gu­ćih stra­nač­kih raz­mi­ri­ca, pa čak i stra­nač­ko­ga ra­sko­la, Plen­ko­vić je ušao u ne­pri­rod­nu ko­ali­ci­ju s HNS-om, us­pr­kos to­me što je HNS go­vo­rio da u sa­ve­ze mo­že ići sa svim stran­ka­ma osim s HDZ-om. Ka­ko je ta no­va po­li­tič­ka idi­la kre­nu­la, mo­glo se do­go­di­ti da HNS do­bi­je čak i Mi­nis­tar­stvo vanj­skih pos­lo­va, na če­lu ko­jeg bi bi­la Ves­na Pu­sić! Zbog to­ga sa­ve­za mo­gle bi se po­ja­vi­ti i no­ve raz­mi­ri­ce. Mo­glo bi se do­go­di­ti i da Bru­na Esih i Zlat­ko Ha­san­be­go­vić na svo­ju stra­nu pri­do­bi­ju i dru­ge ne­za­do­volj­ni­ke u HDZ-u. Zbog to­ga njih dvo­je i os­ni­va­ju kon­zer­va­tiv­nu stran­ku, iz­ra­zi­te hr­vat­ske atri­bu­ci­je. U nju bi mo­gli ući svi HDZ-ovi ne­za­do­volj­ni­ci na če­lu s Da­vo­rom Ivom Sti­erom, čla­no­vi Hras­ta i pris­ta­li­ce Želj­ke Mar­kić. Ne bi se tre­ba­lo ču­di­ti ni to­me da ta no­va stran­ka usko­ro uđe i u sa­vez s Mos­tom, jer di­je­le mno­ge te­melj­ne, svje­to­na­zor­ske vri­jed­nos­ti. Ta­ko bi mo­gla nas­ta­ti stran­ka in­te­lek­tu­al­ne des­ni­ce. Bi­lo bi to pr­vi put da se u hr­vat­skom vi­šes­tra­na­čju po­ja­vi pra­va kon­zer­va­tiv­na stran­ka kao po­li­tič­ki pan­dan in­te­lek­tu­al­nim li­je­vim stran­ka­ma. Je­di­no što kod nas još pos­to­ji iz­vjes­ni za­zor od tak­vih stra­na­ka, što je uve­li­ke po­s­lje­di­ca ko­mu­nis­tič­ko­ga na­s­lje­đa i miš­lje­nja da su one na­zad­ne, ri­gid­ne i pri­mi­tiv­ne. No ka­da se po­gle­da in­te­lek­tu­al­ni pro­fil te mo­gu­će in­te­lek­tu­al­ne stran­ke, go­to­vo je si­gur­no da bi ona mo­gla bi­ti ne sa­mo in­te­lek­tu­al­ni­ja ne­go i to­le­rant­ni­ja i po­li­tič­ki ši­ra od stra­na­ka li­je­ve ori­jen­ta­ci­je. Ta bi stran­ka mo­gla ući i u po­li­tič­ki sa­vez s Mos­tom, ko­ji je zbog svo­jih mo­ral­nih i po­li­tič­kih na­če­la na kra­ju is­tje­ran iz sa­ve­za s HDZ-om. Most je u po­li­tič­ko­me ži­vo­tu Hr­vat­ske os­ta­vio tra­ga ne sa­mo svo­jim na­če­li­ma ne­go i na­iv­noš­ću i nes­na­la­že­njem u vi­so­koj po­li­ti­ci. Čes­to je svo­jom us­traj­noš­ću i mo­ra­li­zi­ra­njem iri­ti­rao jav­nost. No An­drej Plen­ko­vić ni­je pre­kri­žio Most sa­mo zbog to­ga ne­go i zbog svje­to­na­zor­skih raz­li­ka. Is­to se do­go­di­lo i Bru­ni Esih i Zlat­ku Ha­san­be­go­vi­ću, a mo­žda bi se do­go­di­lo i Da­vo­ru Ivi Sti­eru. Ipak se po­ka­za­lo da je Sti­eru vred­ni­ja nje­go­va ljud­ska do­s­ljed­nost od po­li­tič­ko­ga opor­tu­niz­ma i lu­kra­tiv­nih po­li­tič­kih funk­ci­ja. Osim to­ga, već se sada po­jav­lju­ju pri­če o su­ko­bu in­te­re­sa no­ve mi­nis­tri­ce vanj­skih pos­lo­va Ma­ri­je Bu­rić-Pej­či­no­vić či­ji muž ima ve­li­ki utje­caj na mo­gu­ću grad­nju hi­dro­elek­tra­ne na ri­je­ci Ce­ti­ni. Ta či­nje­ni­ca si­gur­no ne­će bi­ti po vo­lji ni dru­gim čla­no­vi­ma stran­ke ko­ji ima­ju vi­so­ke mo­ral­ne prin­ci­pe slič­ne Sti­ero­vim. Sto­ga, na­kon Sti­ero­va od­la­ska, si­gur­no je da će u HDZ-u bi­ti vi­še po­li­tič­ko­ga prak­ti­ciz­ma i prag­ma­tiz­ma ne­go de­mo­kr­š­ćans­tva i po­li­tič­ke idi­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.