Piv­ska po­vi­jest Grim­ber­ge­na tra­je de­vet sto­lje­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Nor­ber­tin­ci. Ili pre­mons­tra­ten­zi. Oba ime­na oz­na­ča­va­ju re­dov­ni­ke cr­k­ve­nog re­da ko­jeg je 1121. us­ta­no­vio Nor­bert od Xan­te­na u mjes­tu Pre­mon­tre fran­cu­skog de­part­ma­na Ais­ne. Red se pro­ši­rio po Fran­cu­skoj, Bel­gi­ji i Nje­mač­koj, ali rad nor­ber­ti­na­ca poz­na­je­mo i mi, u Čaz­mi i Iva­ni­ću dje­lo­va­li su u 18. sto­lje­ću, no ne pre­tje­ra­no du­go. Red i da­nas pos­to­ji, kao i nji­ho­vi sa­mos­ta­ni. Je­dan od ri­jet­kih sa­mos­ta­na ak­tiv­nih a ko­ji je us­ta­no­vio Nor­bert od Xan­te­na onaj je u gra­di­ću Grim­ber­ge­nu ko­ji se na­la­zi u is­to­ime­noj op­ći­ni smje­šte­noj 10 ki­lo­me­ta­ra od bel­gij­skog glav­nog gra­da Bruxel­le­sa, u po­kra­ji­ni Bra­bant. Prak­tič­no od po­čet­ka pos­to­ja­nja, 1128. go­di­ne, u sa­mos­ta­nu iz­gra­đe­noj na pri­jaš­njoj nas­tam­bi augus­tin­skih ka­no­ni­ka go­to­vo si­gur­no je ku­ha­no pi­vo. Pi­vo­va­ra se spo­mi­nje i u za­pi­si­ma iz 17. sto­lje­ća, u 18. sto­lje­ću spo­mi­nju se pše­nič­na pi­va i za­sad hme­lje­va. Bi­lo je to una­toč za­ma­lom uni­šte­nju opa­ti­je, naj­pri­je u po­ža­ru 1142. go­di­ne, pa on­da 1566. go­di­ne ka­da je pot­pa­lju­ju pro­tes­tant­ski re­for­ma­to­ri nas­to­je­ći bra­bant­ski kra­jo­lik po­čis­ti­ti od ido­la­tri­je, pa on­da za­ma­lo u još jed­nom po­ža­ru 1798. go­di­ne. Ob­nov­lje­na je, ipak, i do­gra­đi­va­na, u da­naš­njem obli- ku pos­to­ji od 1660. go­di­ne. Ni­je, dak­le, ču­do što sim­bol sa­mos­ta­na pos­ta­je pti­ca fe­niks i mo­to – spa­ljen ali ne i uni­šten. Ipak, Fran­cu­sku re­vo­lu­ci­ju sa­mos­tan, kao ni­ti pi­vo, ne­će pre­ži­vje­ti. Sa­mos­tan sa­mo na­krat­ko. Ras­pu­šten je 1796. go­di­ne, os­ta­la je sa­mo cr­k­va Sve­tog Ser­va­ci­ja ko­ja će nas­ta­vi­ti slu­ži­ti kao žup­na cr­k­va. Na­kon fran­cu­ske re­vo­lu­ci­je, sa­mos­tan se po­nov­no us­pos­tav­lja, no ne i pi­vo­va­ra već pi­vo re­dov­ni­ci sada na­bav­lja­ju od jed­ne lo­kal­ne pi­vo­va­re, od 1958. go­di­ne od pi­vo­va­re Ma­es. Ka­da se na ova­kav na­čin odr­ža­va tra­di­ci­ja re­dov­nič­kog pi­var­stva, ta­da se tak­va pi­va na­zi­va­ju sa­mos­tan­ski­ma. S Grim­ber­ge­nom u tom smis­lu ni­je doš­lo do pre­ki­da ni ka­da je 1982. pi­vo­va­ra Ma­es pre­mje­šte­na u Ju­met, ne­da­le­ko Chal­re­ro­ia na ju­gu zem­lje, ni­ti ka­da se pi­vo­va­ra spo­ji­la s lo­kal­nom pi­vo­va­rom u Al­ke­nu 1988. go­di­ne, da bi 2000. go­di­ne doš­la u vlas­niš­tvo bri­tan­skog pi­va­ra Scot­tish & Newcas­tlea ko­jeg je, pak, 2007. ku­pio kon­zor­cij Car­l­sber­ga i He­ine­ke­na. Sve je te tran­zi­ci­je pre­ži­vje­la eti­ke­ta Grim­ber­gen. U nas pi­vo­ljup­ci uži­va­ju u tri Grim­ber­ge­no­va pi­va iz Car­l­sber­go­va por­t­fe­lja. Blon­de je pi­vo ko­je će la­ko pri­hva­ti­ti i po­vre­me­ni uži­va­te­lji, a ne­će ra­zo­ča­ra­ti ni one ma­lo oz­bilj­ni­je. Bo­ga­te aro­me i oku­si la­ko sa­kri­va­ju al­ko­hol od 6,7 pos­to. Pro­baj­te ga uz je­la od pi­le­ti­ne. Ide do­bro uz raz­li­či­ta je­la, cr­ve­no me­so, mas­ni­je si­re­ve ali i mli­ječ­nu čo­ko­la­du. Bel­gij­ski sa­mos­tan­ski dub­bel Grim­ber­gen Do­uble-Am­bree do­no­si ma­li iz­a­zov sla­do­kus­ci­ma ko­ji će se igra­ti pre­poz­na­ju­ći aro­me i oku­se ko­ji po­tje­ču od ne­ko­li­ko vr­sta hme­lje­va i sla­do­va. Wit, la­ga­no bel­gij­sko pše­nič­no pi­vo ko­je je na Grim­ber­ge­no­voj eti­ke­ti oz­na­če­no s Blan­c­he, ide­al­no je za ove to­ple da­ne. Ko­ri­jan­der, li­mun, ber­ga­mot pa on­da i klin­či­ći po­že­lit će vam os­vje­ža­va­ju­ću do­bro­doš­li­cu ko­ju će­te la­ko pri­hva­ti­ti kao spas od vru­ći­na. Uz sa­la­tu ili ka­kav svje­ži sir pru­žit će vam naj­vi­še.

SADRŽAJ OMOGUĆIO CARLSBERG

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.