‘Bro­jio joj je ko­li­ko je­de i ma­ni­ja­kal­no je kon­tro­li­rao’

Ben Stil­ler po­s­ljed­nji je me­đu slav­ni­ma op­tu­žen za na­si­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ni­ko­li­na Ku­nić, Ja­na Ba­čić sce­na@ve­cer­nji.net

Ni­kad ni­sam ima­la mo­dri­cu na oku ili ra­sje­če­nu us­ni­cu, ali bi­la sam u ve­za­ma u ko­ji­ma su me na ovaj ili onaj na­čin zlos­tav­lja­li – na­pi­sa­la je J. Lo­pez

Po­ne­kad nam lju­di ko­je naj­vi­še vo­li­mo i za ko­je mis­li­mo da vo­le nas na­no­se naj­ve­ću bol. No na­si­lje ima i dru­gu stra­nu ko­ju ni­je uvi­jek la­ko uoči­ti iz­va­na. Psi­hič­ko, od­nos­no emo­tiv­no ili ver­bal­no na­si­lje naj­ras­pros­tra­nje­ni­ji je oblik na­si­lja i ni­je ga jed­nos­tav­no pre­poz­na­ti.

Psi­hič­ko zlos­tav­lja­nje

Ne­što slič­no pro­ži­vje­la je i glu­mi­ca Chris­ti­ne Taylor, su­pru­ga hol­lywo­od­ske zvi­jez­de Be­na Stil­le­ra, ko­ji je ma­ni­ja­kal­no kon­tro­li­rao nje­zin ži­vot. Ona je zbog to­ga na­kon 18 go­di­na za­tra­ži­la ra­zvod. – Za­jed­no su bro­ji­li ba­de­me, ni­je ih smje­la po­jes­ti vi­še od 15 na dan – re­kao je do­bro upu­će­ni iz­vor. Psi­hič­ku tor­tu­ru pro­ži­vje­la je i pje­va­či­ca i glu­mi­ca Jen­ni­fer Lo­pez, ko­ja je o sve­mu pro­go­vo­ri­la u me­mo­ari­ma “True Lo­ve”. Ia­ko ni­je ot­kri­la o ko­jem je part­ne­ru ri­ječ, u knji­zi je na­pi­sa­la da je pre­tr­pje­la psi­hič­ko zlos­tav­lja­nje. – Ni­ka­da ni­sam ima­la mo­dri­cu na oku ili ra­sje­če­nu us­ni­cu, ali bi­la sam u ve­za­ma u ko­ji­ma su me na ovaj ili onaj na­čin zlos­tav­lja­li – is­tak­nu­la je 47-go­diš­nja pje­va­či­ca i maj­ka dvo­je dje­ce. Ko­li­ko “lju­bav bo­li”, ot­kri­la je i glaz­be­ni­ca Ma­ri­ah Ca­rey ko­ja je otvo­re­no pro­go­vo­ri­la o psi­hič­kom zlos­tav­lja­nju ko­je je pre­tr­pje­la u bra­ku s Tom­myjem Mot­to­lom, biv­šim di­rek­to­rom ku­će Sony Mu­sic. Pje­va­či­ca je de­set go­di­na tr­pje­la emo­tiv­no zlos­tav­lja­nje i pre­tje­ra­nu kon­tro­lu. Ni­je smje­la su­ra­đi­va­ti s lju­di­ma s ko­ji­ma je že­lje­la raditi, mo­ra­la je sni­ma­ti al­bu­me ko­ji joj se ni­su svi­đa­li, a iz­o­li­rao ju je od obi­te­lji i pri­ja­te­lja. Re­per Emi­nem imao je pak kom­pli­ci­ran od­nos s maj­kom Deb­bie Nel­son. Ne­ko­li­ko je pu­ta u pje­sma­ma pro­go­vo­rio o maj­či­nu psi­hič­kom zlos­tav­lja­nju ko­jem je u dje­tinj­stvu bio iz­lo­žen. No nje­go­va je maj­ka u me­mo­ari­ma de­man­ti­ra­la nje­go­ve iz­ja­ve.

U za­tvor zbog na­si­lja

Ne­sret­no dje­tinj­stvo s ro­di­te­lji­ma ko­ji su je psi­hič­ki mal­tre­ti­ra­li i za­ne­ma­ri­va­li pro­ži­vje­la je i glu­mi­ca Drew Bar­rymo­re. Maj­ka ju je vo­di­la u klu­bo­ve u ko­ji­ma su joj nu­di­li dro­ge. Do 13. go­di­ne Drew je za­vr­ši­la na re­ha­bi­li­ta­ci­ji, gdje se li­je­či­la od ovis­nos­ti o dro­ga­ma i al­ko­ho­lu. I ne­ke hr­vat­ske zvi­jez­de pra­ti eti­ke­ta zlos­tav­lja­ča. Poz­na­ti su slu­ča­je­vi pje­va­ča Mla­de­na Gr­do­vi­ća, ko­ji je pri­je se­dam go­di­na osu­đen na 20 da­na za­tvo­ra zbog obi­telj­skog na­si­lja, i pje­va­ča Da­ni­ela Po­po­vi­ća či­ja je su­pru­ga pro­go­vo­ri­la o nje­go­vu na­sil­nič­kom po­na­ša­nju, a svo­je­dob­no je priz­nao da ju je znao “oša­ma­ri­ti”, ali u sa­mo­obra­ni.

IPA/PIXSELL

Ben Stil­ler svo­ju je tam­nu stra­nu pre­ma su­pru­zi Chris­ti­ne Taylor oči­to po­ka­zi­vao sa­mo u če­ti­ri zi­da Jen­ni­fer Lo­pez o zlos­tav­lja­či­ma u svo­jem ži­vo­tu pro­go­vo­ri­la je u me­mo­ari­ma “True Lo­ve”

DUŠKO JARAMAZ/ PIXSELL

Da­ni­jel Po­po­vić tvr­di da je pre­ma biv­šoj su­pru­zi bio na­si­lan is­klju­či­vo u “sa­mo­obra­ni”

Drew Bar­rymo­re maj­ka je kao ma­lu dje­voj­či­cu vo­di­la u klu­bo­ve u ko­ji­ma su joj nu­di­li dro­gu

Mla­de­nu Gr­do­vi­ću su­pru­ga je vi­še pu­ta opros­ti­la na­si­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.